Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.739.532 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   1

Urbanisatie


Verstedelijking. Men spreekt van urbanisatie wanneer er steeds meer mensen die voorheen op het platteland woonden naar de stad trekken, of wanneer de bevolking zich steeds meer gaat vestigen in en rond stadskernen.

Verstedelijking heeft verschillende oorzaken: er is steeds minder werk op het platteland en grote bedrijven vestigen zich bij voorkeur in grote stadskernen, het leven op het platteland wordt te onpraktisch of duur omdat alle winkels en voorzieningen zich concentreren in de steden, ...


België en Nederland zijn twee landen met een zeer hoge urbanisatiegraad: er is een ware vlucht naar de stad aan de gang.
 martijnver (12 december 2018)

0   0

oprecht


Eerlijk, betrouwbaar. Iemand is oprecht wanneer hij open en duidelijk is over zijn bedoelingen.

Oprechte mensen communiceren helder, eerlijk en ondubbelzinnig over hun intenties. Ze hebben geen verborgen motieven of dubbele agenda, en zijn daarom te vertrouwen.

Wanneer je oprecht bent, komt datgene wat je doet en denkt overeen met wat je verklaart.

Iets is oprecht wanneer het authentiek, waarachtig, gemeend is.


Ik wil oprecht mijn verontschuldigingen aanbieden voor de problemen die ik heb veroorzaakt.
 martijnver (12 december 2018)

0   0

Optioneel


Wat niet verplicht is, maar tot de mogelijkheden behoort. Waar je voor kunt kiezen. Afgeleid van "optie".

Bij het boeken van een treinticket is plaatsreservering optioneel.
 martijnver (12 december 2018)

1   1

ordinair


Plat, volks, niet verfijnd of hoogstaand maar laag bij de grond, onbeleefd, grof, minderwaardig.

Ook: wat deel uitmaakt van het alledaagse, niet bijzonder maar gewoon, normaal.

Wanneer we iets ordinair noemen, doen we dat vooral om onze afkeer of ons misprijzen uit te drukken.


Hij deed zich voor als een succesvolle zakenman, maar in werkelijkheid was hij een ordinaire oplichter.
 martijnver (12 december 2018)

0   0

kommer en kwel


"Kommer en kwel" is een idiomatisch uitdrukking en betekent: ellende, miserie, alles wat slecht is, tegenslag en pijn.

Wat ons veel ongemak bezorgt, wat ons pijn doet, wat ons doet afzien en lijden.


Een echtscheiding met kinderen is niets dan kommer en kwel.
 martijnver (12 december 2018)

0   1

immers


Immers is een bijwoord van modaliteit en signaalwoord. Het wordt gebruikt om een stelling te verbinden met een nadere verklaring, of om een logisch, oorzakelijk verband te legen.

Woorden met dezelfde of een gelijkaardige betekenis zijn: want, omdat, aangezien, daar, doch.


Het heeft geen zin om je nog langer te verbergen. Hij heeft je immers al lang gezien.
 martijnver (12 december 2018)

0   0

Jurisprudentie


Een overkoepelende term voor alle rechterlijke uitspraken, besluiten, vonnissen die samen de rechtspraak vormen.

Meer in het algemeen bedoelt met met jurisprudentie het functioneren van de rechtstaat, de algemene principes en grondvesten van het recht zoals dat wordt toegepast.


Je kunt protesteren en in beroep gaan tegen dat vonnis, maar uiteindelijk zal je je toch moeten neerleggen bij de jurisprudentie.
 martijnver (12 december 2018)

0   0

Kapers op de kust


"Kapers op de kust" is een uitdrukking die gebruikt wordt om aan te geven dat er mensen zijn die ergens van willen profiteren, die een mogelijk voordeel hebben opgemerkt en daarop uitzijn.

Je loopt maar beter niet te koop met al die luxe, er zijn kapers op de kust.
 martijnver (12 december 2018)

0   0

kant noch wal


"Kant noch wal raken" is een gezegde dat betekent: totale onzin zijn, niet sporen, geen zinvolle betekenis hebben.

Wanneer je zegt dat iets niet spoort, bedoel je dat het weinig of geen verband houdt met de realiteit, dat het klinkklare onzin, flauwekul of nonsens is.


Zijn beschuldigingen raakten kant nog wal: hij had er helemaal geen bewijzen voor.
 martijnver (12 december 2018)

0   0

hiƫrarchie


Een ordening of structuur in verschillende niveaus. Een organisatiemodel waarbij er duidelijke rangen bestaan, en waarin meerderen met minderen worden verbonden.

Hiërarchiën zijn terug te vinden in alle aspecten van het leven, bijvoorbeeld op het werk, in de sportclub, ...

Een hiërarchie is meestal schematisch weer te geven met een boomstructuur, waarbij de meerderen zich logischerwijs bovenaan de boom bevinden.


Een duidelijke hiërarchie op het werk regelt de machtsrelaties en geeft aan wie er opdrachten geeft aan wie.
 martijnver (12 december 2018)

0   1

Radicaal


Extreem, zeer verregaand, tot het uiterste in staat of bereid. Wat niet gematigd of genuanceerd is, niet oppervlakkig maar zeer diepgaand en absoluut. Zeer fel, heel hevig.

In de scheikunde spreekt men van vrije radicalen wanneer men het heeft over een atoom dat over een elektron beschikt dat vrij is om verbindingen aan te gaan met andere atomen.


Wie radicale politieke boodschappen verspreid, kan verwachten dat hij in de gaten wordt gehouden door de inlichtingendiensten.
 martijnver (12 december 2018)

0   5

overwegen


Ergens over nadenken, zich erover beraden, de voor- en nadelen van iets naast elkaar plaatsen.

Rekening houden met de mogelijkheid dat er iets kan gebeuren of dat er een bepaalde keuze gemaakt kan worden.

Iets zorgvuldig overdenken, alle aspecten, eigenschappen, oorzaken en gevolgen ervan bekijken om zo een oordeel te kunnen vellen.


Alvorens we dat plan uitvoeren, moeten we eerst overwegen of er geen andere mogelijkheden bestaan.
 martijnver (11 december 2018)

0   1

synthetiseren


Op kunstmatige wijze samenstellen. Het samenbrengen van losstaande elementen, het samenvoegen van afzonderlijke dingen of elementen.

Vooral gangbaar in de chemie: het bereiden van een chemisch eindproduct door middel van synthese.


Er bestaan verschillende methoden om MDMA te synthetiseren.
 martijnver (11 december 2018)

0   1

Prominent


Vooraanstaand, voornaam, wat een belangrijke plaats inneemt. Wat niet triviaal of overbodig is, maar algemeen beschouwd wordt als belangrijk, invloedrijk en gezagdragend.

Op de receptie liep het vol met prominente politici en hoogwaardigheidsbekleders.
 martijnver (11 december 2018)

0   1

Uitwassen


1) Zelfstandig naamwoord: excessen, overdrijvingen, datgene wat als buitensporig of extreem wordt ervaren.

2) Werkwoord: grondig schoonmaken, zuiveren of reinigen.


De uitwassen van het kapitalisme zijn extreme rijkdom en armoede.
 martijnver (11 december 2018)

1   1

Selectiemechanisme


Een systeem dat gebruikt kan worden om de gewenste of geschikte mensen of dingen uit een grotere groep te halen op basis van op voorhand vastgelegde selectiecriteria.

Een selectiemechanisme kan volautomatisch werken (er is dan geen menselijke interventie nodig), maar vaak dient er tussen de verschillende stappen van het selectieproces een voorlopige evaluatie van de overgebleven elementen te gebeuren.


Het selectiemechanisme dat bepaalt wie de loterij wint, werkt volstrekt willekeurig.
 martijnver (11 december 2018)

0   1

saillant


Wat opmerkelijk is, wat in het oog springt. Wat eruitspringt omdat het wezenlijk afwijkt van de verwachtingen of de norm.

Van het Franse "sailler".


De saillante details van hun affaire werden breed uitgesmeerd in de pers.
 martijnver (11 december 2018)

0   0

overbodig


Niet noodzakelijk, niet vereist. Wat er teveel aan is, wat door niemand gevraagd werd. Niet essentieel, wat zinloos is geworden omdat de vraag ernaar of de nood eraan als is ingevuld door iets of iemand anders.

Als je al met de auto kan rijden is een fiets eigenlijk overbodig.
 martijnver (11 december 2018)

0   0

parasiet


Letterlijk: een levend wezen (plant of dier) dat maar kan overleven omdat het zich (letterlijk) vastklampt aan een ander organisme. Een parasiet is voor zijn voeding en overleving volledig afhankelijk van de gastheer.

Figuurlijk: iemand die leeft op kosten van anderen, die zelf niets bijdraagt of van geen enkele toegevoegde waarde is, maar enkel profiteert van de goedheid of de gulheid van andere mensen.


Hij werkt niet, doet niets in het huishouden en hangt de hele dag voor televisie: hij is een echte parasiet.
 martijnver (11 december 2018)

0   0

parafraseren


In andere woorden weergeven, herformuleren. Navertellen of herschrijven met andere woorden, maar zonder dat de inhoud, de betekenis of de boodschap van een tekst fundamenteel wijzigt.

Wanneer je iets parafraseert, kan je het korter maken (samenvatten) of uitbreiden (uitleggen, nader verklaren).


Je hoeft die tekst niet helemaal uit je hoofd te leren, het volstaat dat je hem kunt parafraseren.
 martijnver (11 december 2018)

0   0

intensief


Hevig, grondig, vol diepgang, niet lichtzinnig of oppervlakkig maar met grote kracht en zekerheid.

Om begeleider te mogen worden moet men een intensieve opleiding volgen.
 martijnver (10 december 2018)

1   0

stuiptrekking


Een onvrijwillige, willekeurige samentrekking van de spieren. Een kramp, een convulsie.

Net voor zijn overlijden maakte hij nog enkele bizarre stuiptrekkingen.
 martijnver (10 december 2018)

1   0

synthetisch


Wat kunstmatig is samengesteld, waaraan een specifiek en doelbewust productieproces aan is voorafgegaan. Wat niet natuurlijk voorkomt, wat niet onbewerkt en zuiver is.

De meeste synthetische drugs worden gemaakt door bestaande medicijnen of plantenmateriaal te bewerken.
 martijnver (10 december 2018)

2   0

pleonasme


Een dubbele uitdrukking, een uitdrukking waarin dezelfde betekenis twee keer vervat zit.

Men spreekt van een pleonasme wanneer twee woorden of woordgroepen die bij elkaar worden geplaatst allebei dezelfde betekenis hebben, of dezelfde implicatie in zich dragen. Eigenlijk is één van de twee woorden of woordgroepen dus overbodig om het bedoelde uit te drukken. Vaak gaat het om een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord.

Een pleonasme wordt vaak beschouwd als een stilistische fout, maar in de praktijk kan het even goed een stijlfiguur zijn die doelbewust wordt gebruikt, bijvoorbeeld om iets te benadrukken.


"Een complexe moeilijkheid" is een pleonasme, want een moeilijkheid is per definitie complex.
 martijnver (10 december 2018)

0   0

obscuur


Donker, duister, weinig bekend. Waarvan weinig geweten is, wat niet duidelijk is. Wat niet veel aanzien heeft, niet bekend is bij een breed publiek.

Ook wel: wat het daglicht niet kan verdragen, wat zich op de rand van de illegaliteit bevindt, wat niet geweten mag worden.


Die malafide ondernemer houdt zich bezig met obscure zaakjes.
 martijnver (10 december 2018)

1   0

opponent


Tegenstander, iemand tegen wie men strijd, met wie met een conflict heeft of de concurrentie aangaat. Iemand die oppositie voert, die men bekampt.

Hij wist de wedstrijd te winnen door zijn opponent uit te putten.
 martijnver (10 december 2018)

1   0

huidige


Wat momenteel zo is, wat nu aan de gang is, op dit moment geldend, tegenwoordig.

De huidige minister van Defensie wordt in de volgende legislatuur vervangen.
 martijnver (9 december 2018)

0   1

incidenteel


Wat sporadisch gebeurt, wat niet zo vaak voorvalt. Af en toe, occasioneel, niet systematisch of georganiseerd maar eerder bij toeval, per uitzondering. Wat niet frequent voorvalt.

Stroompannes zijn incidenteel, maar ze veroorzaken wel grote overlast wanneer ze voorkomen.
 martijnver (9 december 2018)

0   0

kaarsje branden


Een "kaarsje branden" is een uitdrukking die gebruikt wordt om aan te geven dat men ergens op hoopt, iemand succes wenst, geluk toewenst of een gunstige afloop van de zaken wenst te bespoedigen.

De oorsprong van deze uitdrukking ligt waarschijnlijk in het Christelijk geloof (of meer algemeen in westers bijgeloof), waarbinnen het gangbaar is om een kaarsje te branden om het geluk "een handje te helpen" of het succes van iemand te bespoedigen.

Met de brandende kaars maakt men God erop attent dat dit een belangrijke zaak is, zodat die het nodige kan doen om een gunstige afloop te verkrijgen.


Mijn kleindochter heeft morgen een belangrijk examen, ik zal een kaarsje voor haar branden.
 martijnver (9 december 2018)

1   1

jegens


Tegenover, ten aanzien van, ten opzichte van, vis à vis, versus (meestal een andere persoon).

Zijn gedrag jegens medeleerlingen was onaanvaardbaar.
 martijnver (9 december 2018)

1   0

in principe


Normaal gezien, als/wanneer de regels of de gebruikelijke gang van zaken wordt gevolgd, zoals te verwachten valt onder normale omstandigheden.

In principe is het de bedoeling dat je dit zelf doet, maar deze keer zal ik je uitzonderlijk helpen.
 martijnver (9 december 2018)

0   0

Kanttekening


Een opmerking terzijde, iets wat (letterlijk of figuurlijk) in de marge wordt geplaatst, een bijkomende verklaring, nota of toelichting. Een kanttekening bevat een bijzaak die de hoofzaak of het belangrijkste onderwerp aanvult met zinvolle informatie.

Bij dit dossier willen we nog enkele belangrijke kanttekeningen plaatsen, aangezien we van mening zijn dat niet alle informatie correct is weergegeven.
 martijnver (9 december 2018)

0   1

karikatuur


Een overdreven weergave, meestal bedoelt om de spot te drijven met iets of iemand. Een beeld of tekening dat doelbewust sterk vereenvoudigd is en overdreven veel aandacht vestigt op bepaalde (negatieve) eigenschappen..

In plaats van de situatie weer te geven zoals die echt was, schetste hij een karikatuur waar niemand zich in kon herkennen.
 martijnver (9 december 2018)

0   0

sjembek


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Femkk (7 december 2018)   NSFW / 18+

0   0

idioom


Een woordencombinatie of groep, een vaste uitdrukking met een specifieke betekenis die niet altijd af te leiden valt uit de gecombineerde betekenissen van de individuele woorden.

Een specifieke eigenschap, eigenaardigheid of kenmerk van een taal, iets wat taaleigen is.


"Een ommetje maken" is een idioom van de Nederlandse taal.
 martijnver (6 december 2018)

1   0

Meme


Een meme is de internetvariant van een cartoon. Het is een humoristische afbeelding of korte video met een korte boodschap in het onderscript, over een probleem in de maatschappij, politici, bekendheden of simpelweg een grappige gezichtsuitdrukking van dieren of mensen. Sommige memes kunnen voor bepaalde mensen kwetsend zijn omdat memes behoren tot een wijde humoristische waaier van milde humor tot cynisme.
 meme (5 december 2018)

0   0

twerken


"Twerking" of in het Nederlands "twerken" is een dans waarbij, meestal een vrouw, haar heupen schud
-> SCHUDT, komaan!
Polanski (4 december 2018)

0   0

Wiebe


Wiebe is een Friese jongensnaam met de volgende betekenissen: poppenkast, appeltaart, kabeltelevisie, decorwand, zwemabonnement, schoolziek, postzegelverzameling, behanglijm, katoenpluis en nog veel meer, de naam vind men een mooie naam en word beoordeeld op schaal van 1-10 op een 2.8
Bron: kaarsenfabriek.nl
 zomaariemand (4 december 2018)

0   0

twerken


ik wil niks toevoegen, alleen bemerken dat daar SCHUDT moet staan!
anoniem (4 december 2018)

0   1

twerken


De arbeid an sich. Het werken op zich. Waarbij de woorden 'het' en 'werken' samengevoegd zijn tot één woord. Vaak gebruikt in Noord-Brabant.
 Rochus (4 december 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10