Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.737.976 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   0

benijderen


Meervoudsvorm van benijder, wat betekent: iemand die afgunstig of jaloers is, iemand die anderen het geluk of de voorspoed niet gunt, en zich de eigen gebreken beklaagt.

"Benijderen" mag niet verward worden met het werkwoord "benijden", wat zoveel betekent als "jaloers zijn".

Verouderd taalgebruik, gangbaarder is "nijdigaard".


In je leven moet je doen wat je zelf zinvol vindt, en niet teveel rekening houden met cynische criticasters en benijderen.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

beperkt


Gelimiteerd, begrensd, niet oneindig. Iets waarvan de grenzen duidelijk zijn afgebakend, dat niet eindeloos doorgaat maar op een bepaald punt stopt.

Ook wel als synoniem voor: klein, gering, niet veel, in mindere mate.


Mijn interesse voor fysica is beperkt, vreemde talen leer ik daarentegen dolgraag.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

benijden


Jaloezie of afgunst voelen voor iets of iemand; nijdig zijn dat iemand iets heeft of kan dat jij ook wilt hebben of kunnen.

Ik benijd hem omdat hij altijd goede resultaten heeft zonder ervoor te moeten werken.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

Benchmark


Een referentiemiddel, een standaard, een maatstaf die gebruikt kan worden om iets af te toetsen en verschillende dingen in eenzelfde categorie met elkaar te vergelijken.

Vooral gangbaar in financiële/economische context: een ijkingspunt dat kan dienen om verschillende (financiële) instrumenten, parameters of resultaten te toetsen en te vergelijken.


Wanneer we de resultaten van dit beleggingsfonds vergelijken met de benchmark, moeten we concluderen dat het ondermaats presteert.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

benard


In het nauw gedreven, in een moeilijke, bedreigende en ongemakkelijke positie waardoor men dringend hulp nodig heeft.

Een benarde situatie is een situatie waar je geen uitweg uit vindt, waarin je klem zit (zowel letterlijk als figuurlijk).


Telkens wanneer hij in een benarde situatie terechtkwam, moesten zijn vrienden hem komen redden.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

bemoedigend


Iets wat moed en hoop geeft, is bemoedigend.

Wat je hoopvol stemt, een goed teken, wat doet vermoeden dat iets goed zal aflopen of dat er een goed resultaat zit aan te komen.

Soms gebruikt als synoniem van aanmoedigend.


Hoewel hij niet zeker was van de resultaten, waren de eerste signalen alvast bemoedigend.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

beminnen


Liefhebben, van iemand houden, graag zien, liefde voelen voor iemand.

Wanneer je iemand bemind, denk je de hele dag aan hem of haar en ben je geneigd om enkel zijn of haar positieve eigenschappen en kanten te zien, en de minder leuke dingen te minimaliseren.


Ze bemint haar vriendje: ze is echt helemaal in de wolken en kan niet stoppen met over hem te praten.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

bemiddelen


In een ruzie of conflict als tussenpersoon fungeren, proberen om het overleg tussen de twee partijen in goede banen te leiden.

Wanneer je bemiddelt in een discussie, neem je meestal zelf een neutrale houding aan. Je enige doel is om naar een oplossing toe te werken die voor beide partijen aanvaardbaar is, ongeacht of je deze zelf goed vindt.

Synoniemen zijn: mediëren, tussenkomen, interveniëren.


Wanneer twee gescheiden ouders van een kind een conflict hebben over het hoederecht, kan een sociaal werker bemiddelen.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

bella ciao


Een Italiaanse uitdrukking, die zoveel betekent als: “Dag knappe (jongen/meisje)”.

Bella Ciao, mag ik je naam weten?
 martijnver (18 november 2018)

0   0

bevooroordeeld


Ergens op voorhand al een mening over hebben, niet neutraal maar partijdig. Op voorhand al een oordeel klaar hebben, waardoor je niet meer objectief en eerlijk naar de feiten kunt kijken, maar enkel nog maar subjectief over iets kunt denken of oordelen.

Van een rechter wordt verwacht dat hij elke zaak onafhankelijk, neutraal en objectief beoordeelt, en dus niet bevooroordeeld is.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

behoeden


Ergens voor waarschuwen, proberen te beschermen tegen iets. Optreden om te vermijden dat iets of iemand anders ergens negatieve gevolgen van ondervindt.

Ze probeerde hem te behoeden van een domme beslissing, maar kon hem helaas niet tegenhouden.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

begroting


De financiële staat, raming, vooruitzichten en plannen van een overheid. In de begroting legt een overheid vast welke inkomsten en uitgaven ze voor een bepaalde beleidsperiode voorziet.

In de begroting zitten onder andere de belastinginkomsten (en tarieven), accijnzen, budgetten voor verschillende departementen (bv. Justitie, Mobiliteit, Pensioenen), staatsleningen, schuldenlast en terugbetalingen, uitkeringen, schattingen van werkzaamheidsgraad, inflatie, bijdragen aan internationale beleidsorganen (bv. EU, NAVO), ontwikkelingssamenwerking, subsidiebudgetten, bruto nationaal product, bruto buitenlands product, …

Eigenlijk gaat het om een complete boekhouding en een financieel werkingsplan dat de overheid op voorhand moet opstellen. Dit is een zeer complexe opgave, en hoewel overheden vaak verschillende studiediensten ter beschikking hebben om de ramingen op te maken, gebeurt het regelmatig dat een begroting niet nauwkeurig of correct is. Zo hadden heel wat Europese landen in de periode 2008-2012 moeite om hun begroting in evenwicht te houden (d.w.z. evenveel uitgaven als inkomsten, geen oplopende schuldgraad), omdat ze in hun begroting voor die periode geen rekening hadden gehouden met de financiële crisis; Dit leidde vanaf 2010, in combinatie met andere factoren, tot de Europese staatsschuldencrisis.


Sinds de staatsschuldencrisis houdt de Europese Unie de begroting van landen als Italië en Griekenland nauwlettend in het oog, en legt ze straffen of dwangmaatregelen op wanneer die landen er niet in slagen om hun schuldgraad te verlagen.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

begrip


1) Iets begrijpen, verstaan, het cognitief internaliseren en herkennen van de logische constructie die inherent is aan een principe, proces, argument, …
2) Een term, een of meerdere woorden die verder verklaard of uitgelegd wordt, specifieke terminologie die gedefinieerd wordt. Begrippen vind je in een woordenboek, een encyclopedie of de verklarende woordenlijst in een boek.


Ik snap niet wat dat begrip betekent, kan je dat eens uitleggen?
 martijnver (18 november 2018)

0   0

beginsel


Een principe, een stelling waarvan men vertrekt om andere normen, waarden of regels te bedenken en uit te werken. Een grondregel, vaak abstract, die als fundering dient voor een filosofie of denkkader, en waaraan alle nieuwe regels, processen, handelingen of uitspraken moeten worden getest. Beginselen zijn vast, ze kunnen niet zomaar gewijzigd worden. Ze vormen de kern, de essentie van een denkwijze, filosofie, rechtsstelsel of moraal.

Individuele vrijheid en het recht om het eigen geluk na te streven zijn twee beginselen van de Amerikaanse grondwet.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

begaan


Bekommerd om iets of iemand, medeleven of sympathie voelend. Wanneer je het welzijn of het belang van iemand anders niet ondergeschikt maakt, maar ervoor opkomt en probeert te helpen, ben je begaan met die persoon. Actief trachten om het leed of de problemen van anderen te verzachten of te verhelpen.

Een goede dokter is begaan met zijn patiënten.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

befaamd


Beroemd, bekend, notoir, herkend voor heel veel mensen. Iets of iemand die om een of andere reden veel bekendheid heeft verworven, is befaamd. Afgeleid van het zelfstandig naamwoord “faam”, wat zoveel betekent als roem, bekendheid. Het woord “befaamd” heeft een positieve, connotatie, in tegenstelling tot “berucht”.

Mensen stonden urenlang in de rij om die befaamde schrijver te ontmoeten.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

beeldspraak


Het gebruiken van beelden en figuurlijke taal om iets duidelijk te maken of te illustreren. Wanneer je niet letterlijk spreekt of schrijft, maar een analogie opzet in de vorm van een metafoor, homerische vergelijking of zegswijze, gebruik je beeldspraak. Beeldspraak is een essentieel kenmerk en onderdeel van menselijke communicatie en taal. Het helpt ons om complexe zaken, abstracte begrippen en moeilijke woorden op een begrijpelijke manier uit te leggen.

“Torenhoge schulden” is een voorbeeld van beeldspraak. Je schulden zijn niet letterlijk zo hoog als een toren, maar op deze manier geef je aan dat ze héél hoog zijn.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

bezwaar


Een protest tegen iets, een tegenkanting. Wanneer je ergens niet mee akkoord gaat, heb je bezwaren. Je bezwaren zijn de redenen of argumenten die je gebruikt om je ergens tegen te verzetten. Je probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen.

De buurtbewoners hadden heel wat bezwaren tegen de aanleg van een nieuwe snelweg.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

beduusd


In een bedrukte, sombere stemming. Droevig, terneergeslagen, pessimistisch. Je bent beduusd wanneer je net slecht nieuws hebt gekregen, tegenslag hebt ervaren of vermoedt dat er iets slecht zal gebeuren.

Nadat hij zijn slechte examenresultaten te horen had gekregen, keek hij beduusd.
 martijnver (18 november 2018)

0   0

beducht


Op zijn hoede, sceptisch, niet zo makkelijk vertrouwend. Wanneer je beducht bent voor iets of iemand, heb je er vooroordelen over; je bent je bewust van de mogelijke gevaren of problemen die ermee kunnen ontstaan, en gaat extra opletten.

Hij was beducht voor zijn nieuwe leerkracht wiskunde, die de reputatie had erg streng te zijn.
 martijnver (17 november 2018)

0   2

bedreven


Vaardig, kundig en competent doordat men veel ervaring heeft, geoefend en/of getraind is.

Wanneer men ergens goed in is omdat men het vaak doet en het een routinetaak is geworden, is men bedreven.


Wist je dat onze leraar Nederlands ook een bedreven poëet is?
 martijnver (16 november 2018)

1   1

bedijen


Straattaal of slang: iemand (met geweld) bedreigen, met dwangmiddelen in het gareel doen lopen, controleren.

Bendes controleren de buurt en bedijen iedereen die ook maar een voet op hun terrein durft te zetten.
 martijnver (16 november 2018)

0   1

Bedeling


1) Het uitdelen of verspreiden van iets, met name aan armen of behoeftigen (bv. voedsel, kleding, ...).

2) In België: De regelmatige, gecontroleerde en systematische levering van bepaalde goederen of voorzieningen.


De bedeling van kranten gebeurt in de vroege ochtend.
 martijnver (16 november 2018)

0   1

bedachtzaam


Op zijn hoede, goed nadenkend en voorzichtig, niet impulsief of onbezonnen handelend.

Wie bedachtzaam is, overweegt eerst zorgvuldig alle opties en relevante omstandigheden alvorens een keuze te maken. Bedachtzaam wil niet zeggen dat men nodeloos treuzelt of aarzelt, maar wel dat men goed nadenkt over de mogelijke gevolgen van een beslissing of handeling.


Bedachtzame mensen maken minder fouten dan wie impulsief is.
 martijnver (16 november 2018)

0   1

Bar


1) Een eenheid om druk te meten. De atmosfeerdruk aan het aardoppervlak bedraagt ongeveer één bar.

Eén bar is gelijk aan 100 kiloPascal, wat neerkomt op een druk van 10 Newton op één vierkante centimeter.

2) Een café, een kroeg, een plek waar men terecht kan om wat te drinken.

3) Koud, guur, ijzig fris.


Om de bandendruk te weten te komen, kan je een manometer gebruiken die zal aangeven hoeveel bar er gemeten wordt.
 martijnver (16 november 2018)

0   0

bachelor


Een academische titel die men behaalt na het afronden van een hogere studie van drie jaar.

De bachelor is meestal het eerste deel van iemands academische carrière, en kan eventueel worden opgevolgd door een master. Om een bachelor te behalen, moet men drie opeenvolgende studiejaren (en de bijbehorende examens en opdrachten) tot een goed einde brengen.


Een Bachelor in de Psychologie, een bachelordiploma van de Universiteit Antwerpen.
 martijnver (16 november 2018)

0   0

aversie


Afkeer, een gevoel van walging of antipathie opgewekt door iets. Ergens tegen opzien, iets liefst mijden.

Afschuw, een instinctieve neiging om iets of iemand te schuwen, ervan weg te blijven.


Ik heb een aversie tegen mensen te luid spreken.
 martijnver (16 november 2018)

0   0

averechts


Omgekeerd, in de tegengestelde richting, naar de andere kant.

Ook wel: verkeerd, mislukt, wat niet verloopt zoals gepland, wat anders uitpakt dan oorspronkelijk gepland was.


Zijn briljante plannetje pakte helemaal averechts uit.
 martijnver (16 november 2018)

0   0

Avant-garde


De voorhoede, een groep mensen die experimenteren en nieuwe dingen uitproberen om zo de voorlopers van een nieuwe trend of stroming te zijn.

In de kunstgeschiedenis: de groep kunstenaars en artiesten die zich aan het begin van de 20ste eeuw afzetten tegen gevestigde waarden en tradities, en experimenteerden met nieuwe technieken en vormen.


De avant-garde van een nieuwe kunstvorm wordt in het begin vaak misbegrepen of niet als dusdanig herkend.
 martijnver (16 november 2018)

0   0

avances


Pogingen om toenadering te zoeken, iemand proberen te benaderen, meestal met amoureuze intenties (om een relatie te beginnen).

Ze had al een vriendje en moest niets van zijn avances weten.
 martijnver (16 november 2018)

0   0

autoritair


Het eigen gezag legitimerend, bazig en dwingend.

Gezag dat uitgaat van macht en overheersing, niet democratisch of consensueel.

Autoritaire machtssystemen, regeringen en staten handelen vaak in strijd met de mensenrechten. Ze hebben te weinig aandacht voor individuele vrijheden en rechten, en dwingen de bevolking tot conformisme met drukkingsmiddelen, een klimaat van censuur en angst. De wil en het welzijn van de burgers moeten wijken voor het "succes" van de staat en het maatschappijmodel.


Voorbeelden van autoritaire samenlevingen zijn Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, of de Sovjet-Unie in het tweede deel van de 20ste eeuw.
 martijnver (16 november 2018)

0   0

autonoom


Zelfstandig, onafhankelijk, op zichzelf staand en niet afhankelijk van of onderworpen aan andere dingen of personen.

Wie autonoom is, bepaalt zelf welke doelen hij nastreeft en welke keuzes hij maakt. Hij is niet onderworpen aan de wil van anderen, en moet geen verantwoording afleggen voor zijn acties.


Een autonome deelstaat heeft eigen bevoegdheden, wetten en en financiële middelen.
 martijnver (16 november 2018)

0   0

authentiek


Echt, niet vervalst of nagemaakt, trouw of gelijk aan het origineel.

In juridische context: waarheidsgetrouw, wat een volledig en sluitend bewijs oplevert (bv. met betrekking tot documenten).


Een authentiek schilderij van Picasso is miljoenen waard.
 martijnver (16 november 2018)

0   0

aardkorst


De aardkorst is een schilletje om de binnenkant van de aarde, je kan het vergelijken met bijvoorbeeld een continentale aard korst is 30 tot 40 meter dik. Ze bestaan uit verschillende materialen de oceanische aardkorst bestaat vooral uit basalt dat is zwaar, jong en dun, vergeleken met de continentale aardkorst. Onderzoekers zijn de afgelopen jaren bezig met te testen waar de aardkorst van is gemaakt, dat doen ze door bijvoorbeeld grote bommen diep in de grond te laten exploderen.sinaasappel de schil is hard en de binnenkant is zacht. De aardkorst is 1% van de hele aarde ongeveer. Dit zijn de 2 verschillende soorten aardkorsten , de oceanische aardkorst is 5 tot 10 meter dik, de
 Thije heerema (14 november 2018)

2   1

Jeroen


Een Nederlandse naam voor jongens, afkomstig van het Griekse Hiëronymus. Jeroen betekent letterlijk "heilige naam".

Wat is jouw naam? Ik heet Jeroen.
 martijnver (14 november 2018)

0   1

attributie


Het toekennen, het overhandigen van iets aan iemand.

Het geven van een verklaring voor een bepaald fenomeen. Het benoemen van een oorzaak.

In juridische context: de toekenning van een bepaalde bevoegdheid, recht of macht aan een rechtsinstantie of -instelling.


De attributie van het hoederecht zal gebeuren door een rechter.
 martijnver (14 november 2018)

0   2

attitude


Iemands niet-veranderlijke houding, de manier waarop iemand in de wereld staat en zich probeert te gedragen en verhoudt tegenover anderen.

Je attitude wordt gevormd door je persoonlijkheid, je kennis over jezelf en de wereld, je herinneringen en ervaringen, je principes, normen, waarden en gevoelens. Attitude vormt de basis voor gedrag en de manier waarop interactie met anderen plaatsvindt.

Anders dan bij gedrag, is attitude meestal niet op de kortere termijn veranderlijk.


Men een slechte attitude zal je niet ver komen in het leven.
 martijnver (14 november 2018)

1   1

attent


1) Met veel aandacht, opmerkzaam en perceptief voor de omgeving.

2) Vriendelijk, rekening houdend met de gevoelens, wensen en belangen van anderen.


Ik wil je erop attent maken dat je hier niet mag parkeren.
 martijnver (14 november 2018)

0   1

atmosfeer


De atmosfeer bestaat uit de gas- en dampkring die een planeet (of een ander hemellichaam) omhult. De atmosfeer van de aarde bestaat voornamelijk uit zuurstof en stikstof; bij andere planeten kan de atmosfeer bestaan uit andere gassen.

De atmosfeer wordt rond de planeet "vastgehouden" door de zwaartekracht.

Atmosfeer wordt ook weleens gebruikt om meer in het algemeen een gasomgeving aan te duiden, of in de figuurlijke zin.


Zonder onze atmosfeer zou leven op aarde onmogelijk zijn.
 martijnver (14 november 2018)

0   1

ahteis


Iemand die niet gelooft in het bestaan van een god of een hoger wezen, en daarmee elke vorm van religie of geloof afzweert.

In tegenstelling tot agnosten, zijn atheïsten er zeker van dat er geen god bestaat. Ze houden zich dus niet afzijdig in spirituele of theologische discussies, maar ontkennen rechtuit het bestaan van een hogere macht of goddelijke entiteit.


Veel atheïsten worstelen met de vraag wat de zin van hun leven is, aangezien die kwestie niet meer wordt opgelost door religie.
 martijnver (14 november 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10