Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.736.406 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   0

Non grata


"Persona non grata" is een uitdrukking afkomstig uit het Latijn, die letterlijk betekent: een persoon die niet gewenst is.

Vandaag de dag wordt de uitdrukking gebruikt om te verwijzen naar mensen die niet welkom zijn in een bepaald land of een bepaalde staat, meestal omdat ze met hun handelingen of uitspraken de heersende macht in die staat tegen de borst hebben gestoten of hebben beledigd.

De term is erg courant in diplomatieke kringen en in het internationaal recht.


Nadat die Russische diplomaat werd betrapt op spionage-activiteiten in Nederland, verklaarde de Nederlandse regering hem een persona non grata.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Namaste


Een begroeting die gebruikelijk is in enkele Zuidoost-Aziatische landen zoals India.

Het woord namaste betekent letterlijk "Ik buig me voor het goddelijke in jou", en geldt als een gebaar van waardering en een teken van respect naar de persoon die begroet wordt.


Namaste! Hoe gaat het met je?
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

naïef


Iemand die naïef is, vertrouwt anderen te gemakkelijk en gelooft wat hem vertelt wordt, zonder met een kritische blik naar de gedane beweringen te kijken.

Naïeve mensen geven geen blijk van scepsis, gaan ervan uit dat de dingen altijd zijn zoals ze gepresenteerd worden en zien nooit een reden om anderen te wantrouwen. Ze zijn onbezorgd en onschuldig, maar vaak ook onervaren waardoor ze eenvoudig te misleiden of bedriegen zijn.

Naïviteit is niet enkel en alleen een negatieve eigenschap. Een zekere kinderlijke naïviteit maakt ook dat je openstaat voor nieuwe ervaringen en alle dingen, mensen en ideeën een kans wilt geven. Je neemt daarbij het risico dat er misbruik zal worden gemaakt van je goedgelovigheid, maar tegelijkertijd biedt het ook de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren kennen.


Hij is echt een leuke jongen, maar zo naïef; je kan hem echt alles wijsmaken.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

moverende redenen


Redenen waarvan men de precieze aard niet mag weten, maar waarvan wel mag worden aangenomen dat dit gegronde redenen zijn, en dat ze terecht worden ingeroepen om iets wel of niet te doen.

Om voor hem moverende redenen woonde hij het huwelijksfeest niet bij.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Moreel


Als zelfstandig naamwoord: de mentale draagkracht en veerkracht waarop iemand kan steunen wanneer de dingen moeilijk gaan, of wanneer hij geconfronteerd wordt met tegenspoed.

Iemands moreel wordt bepaald door een aantal factoren, zoals zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, moed, normen en waarden.

Als bijvoeglijk naamwoord: wat betrekking heeft op je opvatting over wat goed of slecht is, wat verwijst naar de "juiste" manier van leven.


Om het moreel van de troepen hoog te houden, beloofde de generaal dat ze na deze veldslag naar huis mochten gaan.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   1

Modaal


1) Wat doorsnee is, wat overeenkomt met het (statistisch) gemiddelde, wat als normaal wordt beschouwd. Datgene wat het meeste voorkomt, wat het meest gangbaar is.

2) Wat betrekking heeft op de manier waarop iets gebeurt.


Het modale inkomen stijgt al decennialang; niet iedereen gaat even snel vooruit, maar als we naar de gehele bevolking kijken, is er wel een duidelijke positieve evolutie.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   1

misère


Een ellendige, jammerlijke, betreurenswaardige toestand. Een situatie die men zich beklaagt zoals armoede, pijn of tegenspoed.

Afgeleid van het Frans, synoniem van het Nederlandse "miserie".


Gisteren brandde zijn huis af, en vandaag rijdt hij met zijn auto tegen een boom. Wat een misère.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Metafoor


Een metafoor is een stijlfiguur en een vorm van beeldspraak, waarbij je een vergelijking maakt tussen twee dingen die op het eerste gezicht weinig of niets met elkaar te maken hebben, maar bij nader inzien toch één of meerdere kenmerken of eigenschappen gemeenschappelijk hebben.

Het figuurlijke taalgebruik wordt versterkt doordat het woord "(zo-)als" uit de vergelijking wordt weggelaten, wat een verrassend effect heeft op de lezer en meteen aanzet tot nadenken over de ware aard van datgene wat er vergeleken/beschreven wordt.


"De hitte is een stille moordenaar", is een voorbeeld van een metafoor.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Marginaal


Iets dat onbeduidend of bijkomstig is, een randgeval. In letterlijke zin: iets dat zich aan de zijkant bevindt, iets dat zeer klein is.

Wanneer iets marginaal wordt genoemd, bedoelt men dat het zo onbelangrijk is dat het geen zin heeft om er rekening mee te houden.

Een marginaal geval bevindt zich op de grens (de marge) van een groep, het is moeilijk uit te maken of het er wel of niet toe behoort.

Marginaal wordt soms ook gebruikt om op een denigrerende manier te spreken over mensen die aan de rand van de maatschappij leven, omdat ze arm zijn, geen of weinig opleiding hebben genoten, zich onbeschaafd gedragen en de sociale normen van de samenleving niet in acht nemen.


Er zijn mensen die misbruik maken van de vrijwillige registratieprocedure, maar dat is een marginaal fenomeen; de overgrote meerderheid van de mensen registreert zich wel zoals dat hoort.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Manipuleren


Iets of iemand op een ongebruikelijke, behendige en soms slinkse wijze proberen te beïnvloeden.

Iets op een verdoken manier naar je hand zetten door middel van allerlei kunstgrepen, trucjes en inventieve methodes.

Manipulatie is een erg breed begrip dat in verschillende contexten gebruikt wordt:

- Het manipuleren van mensen: door bepaalde retorische en psychologische trucs te gebruiken en informatie op een selectieve manier in te zetten, ervoor zorgen dat mensen doen wat jij van hen verlangt.
- Het manipuleren van een beurskoers: slinkse, vaak illegale tactieken gebruiken om de koers van een aandeel te laten stijgen of dalen.
- Een voorwerp of een werkmiddel manipuleren: een middel gebruiken, hanteren of bewerken zoals dat voorzien was (en dus niet op een bedrieglijke wijze).


Zij probeerde haar vriend met allerlei psychologische spelletjes en leugens te manipuleren, zodat hij zich schuldig zou voelen en zij haar zin zou krijgen.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   1

liëren


Twee of meerdere zaken met elkaar verbinden, in contact brengen of op de een of andere manier samenvoegen, verenigen, met elkaar in verband brengen of combineren van verschillende elementen.

We gaan onze organisatie door middel van regelmatig overleg en gemeenschappelijke acties trachten te liëren aan partnerorganisaties in andere landen die gelijkaardige doelstellingen hebben.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

limitatief


Iets dat begrenzend of beperkend is, iets dat een grens of een limiet stelt.

Iets dat volledig is, waar niets mee bij kan komen.


Een limitatieve opsomming is een opsomming die alle mogelijke elementen bevat, waar niets meer aan kan worden toegevoegd.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

licitatie


Wanneer de verschillende deelgenoten hun volledige aandeel in een gemeenschap doorverkopen aan één van de deelgenoten, dan houdt de gemeenschap op te bestaan; dit heet licitatie.

Licitatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer verschillende kinderen een huis erven van hun ouders; alle kinderen hebben dan recht op een deel van het huis. Omdat de kinderen niet allemaal in het huis kunnen/willen wonen, beslissen ze om alle delen van het huis aan één van hen te verkopen, die daardoor het volledige huis in zijn bezit krijgt en er in kan gaan wonen. Dit proces heet licitatie, en komt niet zelden voor bij vastgoedtransacties.


Na overleg besloten de deelgenoten over te gaan tot licitatie, waardoor één van hen alle aandelen in handen kreeg.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   0

liaison


Een dicht verband, een hechte verbinding, een persoonlijke of zelfs intieme relatie.


Als bijvoeglijk naamwoord wordt het soms ineen juridische context gebruikt, en dan betekent het : op enige wijze verbonden met of gerelateerd aan.

Daarnaast is het ook een eufemisme voor een geheime liefdesrelatie, een relatie die taboe of verboden is, bijvoorbeeld omdat de partners in kwestie al een relatie met iemand anders hebben en dus overspel plegen.


De term komt uit het Frans. Oorspronkelijk werd het

Het woord, dat uit het Frans komt, werd oorspronkelijk gebruikt om het culinaire verdikkingsmiddel van een saus te beschrijven, vandaar de afgeleide betekenis van "een nauwe relatie". Het begrip raakte vooral populair door de achttiende-eeuwse Franse roman ‘Les liaisons dangereuses’.

Synoniemen van liaison zijn: connectie, verbinding, romance, relatie, affaire.


Omdat zijn huwelijk al een tijdje niet meer zo vlot liep, besloot hij om een liaison te beginnen met de buurvrouw.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

laureaat


Iemand die een prijs heeft gewonnen, die bekroond is omwille van een of meerdere uitzonderlijke prestaties; vooral gebruikt voor artiesten zoals schrijvers, muzikanten of schilders.

De laureaat kwam zijn trofee glunderend afhalen en gaf daarbij een korte speech.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

La bohème


De sociale kringen van artiesten en non-conformisten die er een ongewone, niet-conventionele levensstijl op nahouden. Deze levensstijl wordt gekenmerkt door vrijheid, losse omgangsvormen, misprijzen tegenover de rijkere klassen (en dan met name de burgerij).

De 19de-eeuwse bohemiens imiteerden de levenswijze van zigeuners, die zich ook aan de maatschappij onttrokken en een alternatieve manier van leven en visie op de wereld ontwikkelden.

Tegenwoordig bedoelt men met "la bohème" vooral artistieke kringen waarbinnen men zich afzet tegen het westerse samenlevingsmodel en streeft naar meer persoonlijke vrijheid en minder conformisme.


Een muzikant die enkel in artistieke kringen vertoeft, zich afzet tegen het kapitalisme en een alternatieve samenleving wil waarbinnen losse, ongebonden contacten tussen mensen centraal staan, maakt deel uit van la bohème.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

klip en klaar


Iets dat volledig duidelijk en helder is, dat geen verdere uitleg behoeft omdat het zonder ambiguïteit of verwarring begrepen wordt, is klip en klaar.

- Heeft iedereen de spelregels goed begrepen?
- Ja hoor, alles is klip en klaar.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

klassenmaatschappij


Een maatschappij waarin burgers zijn opgedeeld in verschillende klassen volgens hun socio-economische status, en ze afhankelijk van de klasse waar ze toe behoren over bepaalde privileges beschikken.

In een klassenmaatschappij is je vermogen, je inkomen en je sociale status van primair belang. Er heerst een sterke ongelijkheid, want zij die veel geld hebben, bezitten tevens de productiemiddelen, hebben meer politieke macht en invloed en beschikken over bepaalde privileges die hen in staat stellen om hun eigen positie aan de top van de hiërarchie veilig te stellen en nog meer macht te verwerven.

Daartegenover staat dat de meerderheid van de bevolking in een klassenmaatschappij tot de onderlaag behoort, die niet over de financiële middelen en connecties beschikken om hun levensomstandigheden wezenlijk te verbeteren.

In de meeste Europese landen, waaronder ook Nederland, zijn er in de loop van de 20ste eeuw grote inspanningen geleverd om een einde te maken aan de klassenmaatschappij, door alle burgers gelijke rechten toe te kennen, een scheiding der machten te garanderen, sociale zekerheidsprogramma's en herverdeling van middelen d.m.v. belastingen in te voeren.


In de 19de-eeuwse klassenmaatschappij hadden veel "gewone" burgers geen stemrecht, terwijl anderen een meervoudig stemrecht hadden.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Jock


1) Jongerentaal uit het Amerikaans-Engels. Een jock is een populaire jongen die veel aan sport doet, rijk is en daarmee te koop loopt (dure merkkleding etc.) en op school vaak de rol van een arrogante pestkop op zich neemt. Jocks voelen zich beter dan al de rest, en dat laten ze ook duidelijk merken.

2) De afkorting voor diskjockey, iemand die platen draait op een draaitafel, en vaak optreedt in discotheken, op festivals en op de radio.


Die jocks denken echt dat ze de grote man zijn omdat ze altijd de duurste spullen hebben, maar in werkelijkheid zijn het hun ouders die voor alles betalen.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   1

inventief


Iemand die vindingrijk is en op een creatieve manier nieuwe oplossingen voor problemen of vraagstukken bedenkt, noemt men inventief.

Complexe vraagstukken vragen vaak een ongewone en creatieve manier van aanpakken, en dus heb je inventieve mensen nodig om ze op te lossen.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Introvert


Op zichzelf gericht, naar binnen gekeerd.

Introverte mensen zijn liefst alleen, en het kost hen (mentale) energie om met anderen op te trekken. Ze beleven de wereld intern, en zijn sterk gefocust op hun eigen belevingswereld, gedachten en gevoelens.
Ze hebben relatief weinig externe prikkels nodig om die interne belevingswereld interessant te houden, omdat ze graag ideeën en ervaring analyseren, erover nadenken en zichzelf complexe vraagstukken proberen voor te leggen.

Kenmerkend voor introverte mensen is tevens dat ze doorgaans minder sociaal zijn, eerder rustig en bedachtzaam overkomen en minder spontaniteit tonen naar de buitenwereld toe.

Soms wordt introversie ten onrechte verwart met verlegenheid; in werkelijkheid hebben introverte mensen gewoon minder behoefte aan sociaal contact, wat niet betekent dat ze hier spanning of angst voor ervaren.


Een introvert persoon zal liever de avond doorbrengen met een goed boek dan op een druk feestje.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   0

integratie


Het opgaan van kleinere elementen in een groter geheel. De opname in een eenheid, in een groep.


Wanneer met het over integratie van migranten heeft, bedoelt men de inburgering van mensen uit een vreemd land in het nieuwe land. Die integratie gebeurt op verschillende vlakken: cultureel (aannemen van sociale normen, gebruiken, normen en waarden), economisch (een inkomensbron vinden in het nieuwe land) en sociaal (andere inwoners van het nieuwe land leren kennen).

Integratie verschilt van assimilatie. Bij integratie past de "ontvangende" cultuur zich ook aan, en ontstaat er op termijn een samensmelting van culturen. Bij assimilatie geeft de nieuwkomer de cultuur van zijn thuisland volledig op, en meet hij zich een nieuwe identiteit binnen de autochtone gemeenschap aan.


Het leren van de Nederlandse taal is op termijn de enige manier om een succesvolle integratie van vluchtelingen te garanderen.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   1

Integraal


Volledig, in zijn geheel, waar niets aan ontbreekt.

Iets wat integraal is, is compleet. Alle onderdelen zijn aanwezig, het is een totaalpakket in al zijn aspecten.


Dat is een complex probleem en vraagt een integrale aanpak: we moeten de verschillende onderdelen van het problemen oplossen, en ons niet blindstaren op één specifiek aspect.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

institutioneel


Alles wat betrekking heeft op instellingen, instituten of organisaties, of daarvan afhangt.

Het kan gaan om iets dat behoort tot een instituut (bijvoorbeeld institutionele beleggers), iets dat betrekking heeft op een instituut (bijvoorbeeld institutionele administratie, de administratie die uitgaat van staatsinstellingen), iets dat gericht is op een instituut (bijvoorbeeld institutioneel wantrouwen, wantrouwen van de burger jegens de overheidsinstellingen).

'Institutioneel' heeft in bepaalde contexten een betekenis die gedeeltelijk overlapt met die van 'structureel': iets dat systematisch en complex is, en het instituut (de overheid, de maatschappij) doordringt in al haar facetten.

In een juridische context bedoelt men met 'institutioneel' vooral: wat een verband houdt met staatsinstellingen of staatsrecht.


Institutionele corruptie is corruptie die diep verankerd zit binnen de cultuur en de werking van staatsinstellingen.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   0

inspraakrondes


Een moment van overleg, georganiseerd door het bestuursorgaan (van een stad, een land, een organisatie, een school, ...) waarop bestuursleden het gesprek over het ontwerp van een besluit aangaan met burgers of leden van de organisatie.

De aanwezigen krijgen de kans om hun meningen, bedenkingen, ideeën en vragen rechtstreeks aan de bestuurders te richten, en in dialoog te treden om tot zo afspraken te maken over eventuele wijzigingen in het ontwerp van het besluit.


Veel inwoners uitten tijdens de inspraakrondes hun ontevredenheid over het feit dat de het nieuwe circulatieplan de verkeersdrukte naar hun woonwijken zou doen verschuiven.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Innovatie


Het uitvinden en ontwikkelen van nieuwigheden.

Innovatie, ook wel vernieuwing, vormt de drijfveer van de hedendaagse economie. Men bedenkt nieuwe technologieën, instrumenten, designs, toepassingen, diensten, processen en producten, ontwikkelt ze, test ze en brengt ze ten slotte op de markt. Creativiteit en het delen van informatie en ideeën spelen een sleutelrol bij innovatie..

Innovatie is meestal een geleidelijk proces: een nieuw product is in werkelijkheid een kleine verbetering van een al bestaand product. In een vrije markteconomie is het de concurrentie tussen verschillende ondernemingen die aanzet tot innovatie. Men probeert voortdurend elkaars producten te overtreffen en het beter, duurzamer en goedkoper te doen.

Er bestaan verschillende soorten innovatie: nieuwe goederen en diensten bedenken (productinnovatie), productieprocessen optimaliseren (procesinnovatie) en bestaande producten verbeteren (verbeteringsinnovaties).


Universiteiten hebben een sleutelrol in de ontwikkeling van innovatie: ze voeren het nodige onderzoek, en leiden hooggeschoolde werkkrachten op die in staat zijn om creatief en onafhankelijk te denken en zo te innoveren.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

inguïnaal


Wat betrekking heeft op de lies, wat te maken heeft met de liesstreek.

Inguïnale pijn kan verschillende oorzaken hebben.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Inflatie


Wanner geld steeds minder waard wordt door het stijgen van de prijzen, spreekt men van inflatie.

Bij inflatie daalt de waarde van een bepaalde munt (bv. de euro) tegenover een andere munt (bv. de dollar). De prijzen van verschillende levensmiddelen en consumptiegoederen stijgen bij inflatie, wat betekent dat je minder kan kopen voor hetzelfde geld. Als de inflatie niet wordt gecompenseerd door stijgende lonen, dan heeft dit als resultaat dat mensen minder koopkracht hebben.

Inflatie kan diverse oorzaken hebben, zoals een stijgende vraag naar producten, een toename van de productiekosten of de overheid die meer geld gaat drukken om de economie te stimuleren.


Omdat de lonen niet op gelijke tred stijgen met de prijzen van levensmiddelen, kunnen consumenten steeds minder kopen voor hetzelfde bedrag.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   0

impulsief


Zonder veel na te denken, spontaan, zonder op voorhand zorgvuldig de gevolgen of impact van een actie te overwegen.

Iemand die impulsief handelt, staat niet stil bij wat hij doet. Hij reageert meteen op zijn instincten, emoties en prikkels en is ondoordacht. Impulsiviteit is een belangrijk deel van iemands persoonlijkheid, dat een grote impact kan hebben op iemands relaties en levenskwaliteit.


De moordenaar handelde in een vlaag van woede. De moord was impulsief, en dus was er geen sprake van een voorbedachte rade.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

ijverig


Met veel werklust, interesse, aandacht en inspanning.

Iemand die ijverig werkt, doet dat met veel toewijding, is betrokken bij zijn werk en laat zich niet afleiden. Hij werk nauwkeurig, volledig en enthousiast verder.

Synoniemen van ijverig zijn: vlijtig, nijverig, naarstig, enthousiast.


Het kind hield van moeilijke sommen en werkte ijverig door aan zijn opdracht in de les wiskunde.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Huffen


Huffen is een speciale manier van ademhalen om sputum los te maken. Huffen is minder belastend voor de longen en de stembanden dan hoesten.

Door verschillende huftechnieken wordt achtereenvolgens sputum losgemaakt in de onderste en bovenste luchtwegen.


Als je last hebt van slijmen in de keel, maar je stembanden niet wil beschadigen door te hoesten, kan je leren huffen.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

hypotheekstellen


Een bezitting in onderpand stellen bij het aangaan van een hypotheeklening. Indien de debiteur de lening niet kan afbetalen, dan kan de crediteur (een bank of kredietverlener) datgene waar een hypotheek op is vastgelegd, in beslag nemen en opnieuw verkopen om de openstaande schulden te vereffenen.

Het is niet ongebruikelijk om voor de aankoop van een nieuwe woning een lening aan te gaan. Vaak geldt daarbij dat de koper het aangekochte huis hypotheek stelt. Door die hypotheekstelling kan de kredietverlener het huis in beslag nemen wanneer zou blijken dat de koper/lener niet in staat is om zijn lening af te betalen.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   0

Hypocriet


Iemand is hypocriet of schijnheilig wanneer wat hij zegt of beweert niet overeenstemt met hoe hij handelt.

Een hypocriet persoon doet zich anders voor dan hij is, hij beweert bepaalde normen en waarden te hebben, maar uit zijn gedrag blijkt dat hij in werkelijkheid een totaal verschillende instelling heeft.

Hypocrisie is een negatieve eigenschap die aangeeft dat iemand zijn eigen principes niet huldigt, inconsequent of zelfs leugenachtig is.


Je kunt er niet tegen dat andere mensen tegen jouw liegen, maar vertelt zelf voortdurend onwaarheden? Wat een hypocriet ben jij.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

grondhouding


De onderliggende principes, normen en waarden die de grond vormen voor het gedrag dat iemand stelt. Het uitgangspunt, de instelling die aan de basis ligt van de manier waarop je handelt.

Een grondhouding van respect voor anderen is belangrijk om op een constructieve manier samen te werken.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

IBF


Ibf is internetvrienden.
Soms chat je ermee of bel je met hem/haar.
Maar soms gebeurt het ook dat jullie elkaar gaan meteen (ontmoeten)
Zita (7 oktober 2018)

0   0

Globalisering


De wereldwijde economie wordt een steeds hechter geheel, waarbij landsgrenzen minder en minder belang hebben. Dit noemt men de globalisering.

Globalisering heeft veel verschillende oorzaken: het opkomen van een wereldwijd informatietechnologienetwerk (internet), het toenemend aantal vrijhandelsverdragen tussen de grootste economieën ter wereld, deregulering, de exponentiële groei van sommige multinationals die hun productieproces verdelen over verschillende landen en continenten, ...

Globalisering heeft niet betrekking op economische activiteiten, maar ook op het toenemende belang van beleidsvoering en coördinatie op internationale schaal door instellingen als de Europese Unie, de Verenigde Naties of de NAVO.

Hierdoor verliezen nationale regeringen steeds meer directe macht, waardoor ze niet altijd in staat zijn om de belangen van de eigen burgers te behartigen op het internationale toneel.


De globalisering heeft het mogelijk gemaakt voor Europese ondernemingen om hoogtechnologische gadgets spotgoedkoop te produceren in lagelonenlanden in Zuidoost-Azië, om ze vervolgens weer te importeren in Europa en ze daar aan een meerprijs te verkopen aan consumenten.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

gezindte


Een gemeenschap van mensen die eenzelfde geloof belijden, die tot dezelfde strekking van een bepaalde godsdienst of religie behoren, en elkaar vinden in gemeenschappelijke rituelen, activiteiten en een uniforme interpretatie van dezelfde religieuze teksten.

Binnen de Judeo-christelijke traditie bestaan er verschillende stromingen met hun eigen gezindtes: het Jodendom, het Katholicisme, het Protestantisme, ...
 martijnver (7 oktober 2018)

0   1

generiek


Iets wat algemeen van toepassing is op alle elementen die binnen bepaalde categorie vallen, is een generiek kenmerk voor die categorie. Iets dat geldt voor alle personen of zaken in een groep, niet specifiek.

Een generiek geneesmiddel is een geneesmiddel zonder merknaam. Wanneer het patent op een medicijn is verlopen, mogen andere fabrikanten generieke varianten van het oorspronkelijke medicijn produceren en op de markt brengen; deze generieke geneesmiddelen hebben dezelfde actieve bestanddelen en moeten aan dezelfde kwaliteitsstandaarden voldoen. Wanneer generieke varianten van een medicijn op de markt komen, heeft dat meestal tot gevolg dat de prijs hiervan gevoelig omlaag gaat.


Bolvormig zijn is een generiek kenmerk van alle tennisballen.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

gemandateerd


Iemand die een mandaat heeft gekregen, noemt men gemandateerd. Dit kan gaan om een bestuursmandaat (bevoegdheid in een politieke/bedrijfsmatige context) of een bevel/toelating om bepaalde onderzoekshandelingen te stellen, zoals uitgevaardigd door de (onderzoeks-)rechter.

Hij werd gemandateerd door de raad van bestuur om in naam van het bedrijf de onderhandelingen te voeren.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

geaggregeerde grootheid


Een grootheid die is samengesteld uit andere grootheden. De andere grootheden worden samengeteld, en het totaal van die optelsom vormt dan de geaggregeerde grootheid.

Dit begrip wordt specifiek gebruikt om bepaalde (macro-)economische grootheden zoals het bruto binnenlands product of het netto nationaal inkomen.


Het bruto binnenlands product is een geaggregeerde grootheid die berekend wordt door de optelsom te maken van alle bruto toegevoegde waarden.
 martijnver (7 oktober 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10