Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.739.342 betekenissen.Nieuwste betekenissen

1   0

consignatie


consignatie is een aanéén gesloten tijd zonder onderbrekingen. bijvoorbeeld een bepaalde tijd die tussen een volgend moment van werk zit, wanneer deze is vastgezet op 24 uur moet er ook niet gevraagd worden om te werken binnen die 24 uur.
H.Dijkhof (28 november 2018)

0   0

Expliciet


Uitdrukkelijk, klaar en duidelijk. Zonder er doekjes om te winden. In concrete en specifieke termen benoemd, niet abstract, met weinig of niets aan de verbeelding overlatende beelden aangetoond.

In de regels wordt expliciet vermeldt dat laatkomers hun plaats automatisch kwijtspelen.
 martijnver (28 november 2018)

1   0

gedogen


Wanneer de overheid of gezagdrager oogluikend toestaat dat iets dat eigenlijk verboden is bij wet, toch kan plaatsvinden. De wet wordt dus overtreden met medeweten van de overheid zonder dat die laatste optreedt; de overheid behoudt zich echter steeds het voorrecht om, bij wijzigende omstandigheden of naar eigen goeddunken, alsnog op te treden en overtreders van de wet aan te houden en voor het gerecht te brengen.

In België werd het bezit en gebruik van cannabis een tijdlang gedoogd.
 martijnver (28 november 2018)

0   0

Finn


Finn is een Engelse jongensnaam, 'blond' betekent. Daarnaast is een Finn ook een soort eenpersoonszeilboot, met een zeiloppervlak van om en bij de 10 vierkante meter.

Met een Finn die woelige wateren trotseren is enkel aan te raden voor ervaren zeilers.
 martijnver (28 november 2018)

0   0

evident


Wat vanzelfsprekend is, wat geen verdere uitleg behoeft maar zichzelf uitwijst. Wat klaar en duidelijk is, waar geen ambiguïteit, twijfel of verwarring over kan bestaan.

Iets dat evident is, kan niet ontkent worden; het is duidelijk en spreekt voor zich.


Het is evident dat wanneer het kouder wordt, de mensen zich dikker aankleden.
 martijnver (28 november 2018)

1   0

genegenheid


Liefde, warmte, iemand graag hebben en dat tonen. Affectie, de diepe sympathie, het medeleven en de liefde die je voor iemand koestert.

Familieleden komen niet altijd met elkaar overeen, toch voelen ze meestal een diepe genegenheid voor elkaar.
 martijnver (28 november 2018)

0   0

Genuanceerd


Evenwichtig, doordacht en rekening houdend met alle verschillende factoren die ergens een invloed op kunnen hebben. Niet zwart of wit, niet alles of niets maar geschakeerd, ruimte latend voor argumenten die verschillende visies of interpretaties ondersteunen.

In tijden van crisis hebben mensen het vaak lastig om een genuanceerde beslissing te maken en niet te panikeren.
 martijnver (28 november 2018)

2   1

Concept


Een idee, een abstract plan. Een schematisch ontwerp of project dat nog niet concreet is uitgewerkt, maar enkel bestaat als een mentale voorstelling van ideeën en onderdelen die abstracte relaties met elkaar hebben.

Hij wist investeerders ervan te overtuigen dat zijn concept, eens in de praktijk omgezet, een geweldig succes zou zijn.
 martijnver (28 november 2018)

0   0

Dominant


Heersend, wat het overwicht heeft, wat belangrijker is of een voortrekkersrol speelt. Leidinggevend, gezagdragend, voornaam.

In de biologie is een dominant kenmerk een erfelijke eigenschap die tot uiting komt in het nageslacht (bv. groene ogen), wanneer de werking van andere factoren onderdrukt wordt.


Hij was de dominante persoon in de relatie, en dus had zij zich maar te schikken naar zijn wil.
 martijnver (28 november 2018)

0   0

gdpr


De afkorting voor 'General Data Protection Regulation', ook wel Algemene verordening gegevensbescherming in het Nederlands.

De GDPR is een Europese verordening die als doel heeft de privacy en gegevensbescherming van particulieren te beschermen door de verwerking van die gegevens door overheden en ondernemingen actief in de Europese Unie te reguleren.


Eén van de gevolgen van de GDPR is dat burgers nu het recht hebben om op de hoogte te worden gesteld wanneer hun persoonlijke gegevens, om welke reden dan ook, gecompromitteerd blijken.
 martijnver (28 november 2018)

0   0

Decadent


Overdreven badend in luxe, spilzuchtig en rijkelijk.

Wanneer iets of iemand naar de buitenwereld wordt gepresenteerd als lid van een elite, maar er in werkelijkheid enkel gepronkt wordt met materiële luxe, rijkdom en overvloed, zonder dat er achter dat vertoon een substantiële, inherente waarde zit, spreekt men van decadentie.


Die filmster stond erom bekend regelmatig decadente feestjes te houden.
 martijnver (28 november 2018)

0   1

delier


Een ingrijpende bewustzijnsverandering, waarbij meestal verwarring, concentratieproblemen, geheugenverlies en in sommige gevallen hallucinaties en wanen optreden.

Een delier kan verschillende oorzaken hebben, waaronder een ernstige alcoholvergiftiging, dementie of hersenschade.


Met iemand die zich in een delier bevindt, kan je maar moeilijk communiceren of overleggen.
 martijnver (28 november 2018)

0   0

de scepter zwaaien


Het voor het zeggen hebben, aan de macht zijn, de plak zwaaien.

Wanneer je ergens de scepter zwaait, ben jij de grote baas die iedereen vertelt wat er moet gebeuren.


Sinds hij op de werkvloer de scepter zwaait, hebben al flink wat collega's hun ontslag ingediend.
 martijnver (28 november 2018)

0   0

Communisme


Een maatschappijmodel gebaseerd op de ideeën van Karl Marx, waarbij de productie- en consumptiemiddelen via de staat in handen zijn van de werkende klasse.

Communisme is een politiek en economisch systeem waarbij de staat de belangrijkste middelen (fabrieken, werven, handel) gecontroleerd worden door de staat, die eveneens de prijzen en de productiehoeveelheden van consumptiegoederen bepaalt. De vrije markt wordt de facto 'uitgeschakeld', of toch op zijn minst illegaal gemaakt.

In de tweede helft van de twintigste eeuw waren de Sovjet-Unie en de zgn. Oostbloklanden (Polen, Oost-Duitsland, Baltische staten Joegoslavië, Roemenië, Tsjecho-Slowakije, ...) communistische landen, meestal onder een repressief en dictatoriaal bewind.


Na de beurscrash van 2008 verloren heel wat mensen hun vertrouwen in het kapitalisme, en werden de ideeën van het communisme opnieuw populair.
 martijnver (28 november 2018)

0   0

bob


1) Een slede die bestuurd kan worden en gebruikt wordt in de olympische winterdiscipline bobsleeën.

2) Een bestuurder die er bewust voor kiest om tijdens een avondje stappen nuchter te blijven zodat zijn metgezellen zonder beperking (alcohol) kunnen drinken. De bob mag aan het einde van de avond nog met de auto rijden, en kan zijn vrienden dan naar huis brengen.


Vanavond vieren we zijn verjaardag, dus zou het leuk zijn als iemand anders de bob wil zijn.
 martijnver (28 november 2018)

0   1

Boaz


Boaz is een Hebreeuwse naam de verschillende keren voorkomt in de Bijbel en zoveel betekent als: 'sterk, snel', of letterlijk 'in Hem is kracht'.

In het Oude Testament is Boaz een rijke landheer die in Bethlehem woont.
 martijnver (28 november 2018)

0   0

blockchain


Een gedecentraliseerde en open 'keten' van gegevensblokken die gebruikt kan worden om informatie op te slaan.

Omdat de blockchain niet gecentraliseerd is, kan de informatie die ermee is vastgelegd niet zomaar worden gemanipuleerd. Het gaat om een gedistribueerde database, waarbij de verschillende betrokken partijen elk een 'kopie' van de keten hebben, en elkaars versies voortdurend controleren.

De belangrijkste toepassing van blockchain zijn tot op heden cryptomunten zoals bitcoin.


Verschillende grootbanken onderzoeken de mogelijkheid om blockchain te gebruiken om financiële transacties op een veilige manier op te slaan.
 martijnver (28 november 2018)

0   0

bias


Een vertekening van onderzoeksresultaten, een vooroordeel of vooringenomenheid die een objectieve waarneming of beoordeling van de feiten in de weg staat.

Wanneer er een vervormend effect optreedt bij het onderzoeken, beoordelen of analyseren van iets als gevolg van vooringenomenheid of beïnvloedende factoren waar geen rekening mee werd gehouden in het oorspronkelijke onderzoeksopzet, spreekt men van bias.


Door de bias zijn de onderzoeksresultaten onvoldoende betrouwbaar om een degelijke conclusie te trekken.
 martijnver (28 november 2018)

2   0

bewustzijn


Het weten dat iets of iemand er is, dat iets of iemand bestaat. De gewaarwording van zichzelf, een mentale toestand waarbij men zichzelf en/of de omgeving kan beleven, en in staat is om waar te nemen, te reflecteren, in het geheugen op te slaan of eruit op te halen.

Bewustzijn heeft een sterke link met een aantal metacognitieve vaardigheden: het weten dat men iets weet, het ervaren dat men iets beleeft, het nadenken over de eigen gedachten. Verder is bewustzijn opgebouwd uit een hele resem componenten waaronder emoties, waarnemingen, herinneringen, subjectieve indrukken en interpretaties, betekenisrelaties enzovoort.

Het bewustzijn (van de mens, maar ook van andere wezens) wordt o.a. bestudeerd in de filosofie, de psychologie en de neurologie.


Door die zware klap op het hoofd verloor hij zijn bewustzijn.
 martijnver (28 november 2018)

0   0

veerkracht


Een aangeleerde of aangeboren kracht in de mens om na teleurstellingen of crisissen in het leven weer terug te veren en sterker tevoorschijn te komen. Met deze kracht het leven weer een nieuwe of andere wendig te geven.
anoniem (27 november 2018)

0   0

Flessenscheepje


Flessescheepje
Een flessescheepje is het geheel van een scheepje in een fles, waarbij het scheepje als geheel, of in onderdelen, door de hals van de fles naar binnen is gebracht.

Bron: Nederlandse Vereniging van Flessescheepjesbouwers en -verzamelaars 'Welkom aan Boord': www.shipsinbottles.nl
 Hans de Haan (27 november 2018)

1   0

deserteur


een desserteur is iemand die tijdens de strijd of oorlog niet mee wilt vechten en daar door moet ie voor de oorlog rechter komen en meestal krijg je dan de doods straf.
lisirdi vigato (27 november 2018)

0   2

Bestaanservaringen


ervaringen die je niet zomaar meemaakt en je diep raakt. het kan in negatieve zin zijn als bijvoorbeeld iemand gestorven is maar het kan ook in positieve zin zijn zoals als iemand iets heel liefs voor je doet.
anoniem (27 november 2018)

0   1

religie


Een meestal al eeuwen lang bestaand stelsel van verhalen, rituelen en gedragsvoorschriften, gebaseerd op een geloof in een God, of Goden, en meestal ook in een bovenaards voortbestaan na de dood. De vier grote hedendaagse religies zijn Jodendom , Christendom , Islam en Hindoeïsme
anoniem (27 november 2018)

0   0

gleufdier


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 Sam ter Mees (27 november 2018)   NSFW / 18+

0   0

gleufdier


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 Sam ter Mees (26 november 2018)   NSFW / 18+

0   0

barmhartigheid


'Barmhartigheid' is de vertaling van het Latijnse misericordia, opgebouwd uit miser(=arm) en Cor(=hart).Vroeger sprak men trouwens ook van armhartig, wat betekende dat je een hart had voor de armen .Men gebruikt daarom ook soms het woordje 'warmhartigheid'.
anoniem (26 november 2018)

1   0

fuif


bijeenkomst georganiseerd om een heuglijke gebeurtenis te vieren of om plezier te maken; feest.Veel mensen drinken bier op een fuif .bijeenkomst van mensen die iets vieren
Eva (26 november 2018)

0   0

Duco


Mijn grootvader heette Doeke (was een Fries) en ik ben naar hem vernoemd. Vlgs mijn grootmoeder is dat Doeke op z'n Hollands
anoniem (26 november 2018)

1   1

baten


economische betekenis van achteraf geld dat je gaat bgetalen bijv de beurs etc en je kan ook dat doen zoals je kan ook dat doen zoals en je zou dat maar hebben gedann
mike (26 november 2018)

0   1

competenties


Vaardigheden, kennis en houding die nodig zijn om een taak, functie of beroep naar behoren uit te voeren.

Competenties ontwikkel je op school (bv. rekenvaardigheid), in het dagelijkse leven (bv. de weg vinden in een vreemde stad) en op je werk (bv. klantvriendelijkheid, multitasking).

De meeste competenties zijn aan te leren mits voldoende oefening, al spelen talent en intelligentie natuurlijk ook een belangrijke rol.

In een juridische/bestuurskundige context bedoelt men met competenties bevoegdheden, domeinen en aangelegenheden waarover men gezag uitoefent en waarin men gemachtigd is om beslissingen te nemen.
Het kan dan gaan om de bevoegdheid van een overheid om wetten te maken waar burgers zich aan moeten houden, maar ook over de bevoegdheid van een rechtbank om zich over een bepaald geschil uit te spreken.


Het hooggerechtshof oordeelde dat de gouverneur met dat besluit buiten zijn competenties trad, aangezien die aangelegenheid onder de bevoegdheid van de landelijke/federale regering ressorteerde.
 martijnver (26 november 2018)

1   1

Brakka


"Brakka" is Amsterdamse straattaal, en betekent zoveel als "broek". Daarnaast kan het ook "overval" betekenen.

Planga van Cartier, Pla-planga van Cartier
Da's nog niks (hey)
Brakka van Balmain

- Dopebwoy
 martijnver (26 november 2018)

0   2

bejegening


De houding die men aanneemt ten opzichte van andere mensen, de manier waarop men anderen behandelt.

Hoe je anderen benadert, met welke attitude en welk gedrag je tegenover hen staat.

Vooral gangbaar in juridische/politionele contexten.


Zijn bejegening van de rest van het gezin sprak boekdelen over zijn psychische staat.
 martijnver (26 november 2018)

1   1

Branche


Een tak, een sector (van de economie, van de bedrijfswereld), en afdeling, een onderdeel van een groter geheel.

Vroeger werkte hij voor de bank, maar nu is hij actief in de logistieke branche.
 martijnver (26 november 2018)

2   1

Cognitief


Wat te maken heeft met cognitie: de menselijke hersenen, ons vermogen om na te denken, dingen te memoriseren en weer uit ons geheugen op te halen, te fantaseren, hypothetische situaties te projecteren, te redeneren, ...

Wat cognitief is, heeft betrekking op intelligentie en de verwerking van informatie door je hersenen.


Uit onderzoek blijkt dat cognitieve capaciteiten onlosmakelijk verbonden zijn met iemands succes op de schoolbanken.
 martijnver (26 november 2018)

0   1

bezinning


Nadenken over iets, reflecteren, je verstand gebruiken om een probleem op te lossen of een kwestie te benaderen.

Bezinning kan individueel of collectief gebeuren. Bij individuele bezinning gaat het vaak om een vorm van introspectie of reflectie. Bij collectieve bezinning vindt er een dialoog, een debat of een discussie plaats waarbij men ideeën uitwisselt en samen een redenering probeert op te bouwen om zo tot een antwoord te komen.


Na een hectische dag maak ik graag wat tijd voor bezinning.
 martijnver (26 november 2018)

0   0

bezonnenheid


Bedachtzaamheid, voorzichtigheid. Bezonnenheid is een karaktertrek, eigenschap of ingesteldheid waarbij iemand niet zomaar impulsief handelt, maar eerst goed nadenkt en de verschillende opties, mogelijkheden en consequenties van zijn daden in overweging neemt alvorens te beslissen.

Wie leeft met bezonnenheid, zal minder vaak foute keuzes maken.
 martijnver (26 november 2018)

1   1

imperatief


in een bevelende zin staat meestal geen onderwerp. Het werkwoord is dan geen persoonsvorm, maar een imperatief.
De imperatief schrijf je meestal zoals de stam. Ook hiervoor kan je net als bij de stam het smurfentrucje gebruiken.
BV. Smurf je bord leeg. Eet je bord leeg
niemand (25 november 2018)

1   0

Repressieve maatregelen


Repressieve maatregelen zijn maatregelen die genomen worden voor als de negatieve gebeurtenis heeft plaats gevonden. De preventieve maatregel (vooraf) heeft niet kunnen voorkomen dat de negatieve gebeurtenis (achteraf) heeft kunnen plaats vinden.
Voorbeeld: Bij een opslag van gevaarlijke stoffen hangt een bordje "verboden te roken", dit is een preventieve maatregel om de kans op brand te verminderen. Bij de opslag is ook een brandblusser geplaatst, dit is een repressieve maatregel die de schade bij het uitbreken van brand tot een minimum beperkt.
 Ed Bijleveld (25 november 2018)

0   0

resonantie


Wanneer een trillend voorwerp een ander voorwerp met dezelfde eigenfrequentie aan het trillen brengt, spreek je van resonantie.
Resoneren=>meetrillen
anoniem (25 november 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10