Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.736.369 betekenissen.Nieuwste betekenissen

1   1

emancipatie


Het toekennen van gelijke rechten en het gelijkwaardig behandelen van verschillende sociale groepen binnen een samenleving, die voorheen niet dezelfde rechten en/of plichten hadden. Het wegwerken van discriminatie tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Emancipatie is geen enkelvoudige gebeurtenis, maar in de meeste gevallen een voortdurend proces waarvoor op politiek, cultureel en sociaal vlak voor gestreden moet worden.


Een recent voorbeeld van emancipatie is het invoeren van gelijke rechten voor mannen en vrouwen in de loop van de twintigste eeuw.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   1

elegant


Sierlijk, met veel stijl, met klasse, gracieus, fraai om naar te kijken. Wordt vooral gezegd over een beweging, of over een manier waarop iemand zich beweegt of gedraagt. Niet stuntelig, maar met vloeiende lijnen.

Hij bewoog zich elegant over de dansvloer, en charmeerde zo veel toeschouwers.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

elite


Een kleine minderheid die zich onderscheidt van de grote massa omdat ze beter is, of de rest als minderwaardig beschouwt.

Een elite kan gevormd worden op basis van verschillende kenmerken: vermogen of inkomsten (de elite is rijk), positie in een machtshiërarchie (de elite is machtig, bestuurt het land of de organisatie), maar ook merite (verdiensten, de elite heeft privileges verworven door bepaalde verwezenlijkingen) of competentie (de elite beschikt over talenten, kennis en vaardigheden binnen een bepaald specialistisch domein).

Historisch gezien heeft het woord elite vaak een negatieve connotatie gehad, aangezien de elite meestal een establishment was dat bepaalde privileges of machtsmiddelen onrechtmatig had verkregen, en misbruikte om die voorrechten te behouden. Tegenwoordig krijgt elite in sommige contexten echter een positieve betekenis: de beste dokters, de meest succesvolle artiesten, de meest briljante wetenschappers, ...


Veel mensen geven de financiële elite in Londen en New York de schuld van de kredietcrisis van 2008.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   1

Eigendom


Het recht om iets te bezitten, en anderen van de toegang tot of het gebruik daarvan te ontzeggen. Het recht om over een zaak te beschikken.


Eigendom is een breed begrip dat betrekking kan hebben op een voorwerp, een stuk grond maar even goed een waardepapier. Zowel een particulier, een organisatie, een bedrijf als een staat kunnen eigenaar zijn van iets.

De eigenaar van de zaak is degene die het recht op de eigendom heeft, en die naar eigen goeddunken mag gebruiken, zolang dat gebruik niet inhoudt dat de rechten van anderen worden geschonden of de wet wordt overtreden


Eigendom wordt vaak als synoniem gebruikt voor bezit, maar er is een belangrijk verschil. Iemand die een zaak bezit, beschikt feitelijk over die zaak, maar heeft daarom niet noodzakelijkerwijs over het recht om over die zaak te beschikken. Wanneer een zaak gestolen, geleend of gehuurd is, dan zijn de bezitter en de eigenaar niet dezelfde persoon.


Als je arbeid verricht, verdien je geld. De spullen die je met dat geld koopt, zijn jouw eigendom: alleen jij hebt het recht om ze te bezitten, want je hebt ze rechtmatig verkregen.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   1

dépôt


Een bewaarplek, een gebouw of locatie waar goederen in bewaring worden gegeven, worden opgeslagen of worden gestald voor onderhoud.

In juridische context: dat wat je in bewaring geeft bij de rechtbank, de notaris of een andere (overheids-)instantie. Dit hoeft geen fysiek voorwerp te gaan, het kan ook om een bepaald bedrag of een financieel product gaan.

In het Nederlands is de spelling "depot" gebruikelijk. Enkel in Franse uitdrukkingen zoals "en dépôt" (in bewaring) is deze spelling correct.


De trein is defect en dus staat hij tijdelijk het het depot waar hij hersteld zal worden.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

duurzaam


Iets dat gemaakt is om lang mee te gaan, dat lange tijd kan worden toegepast of gebruikt.

Wanneer men het over duurzame producten heeft, bedoelt men meestal producten van goede kwaliteit, die stevig zijn en niet gevoelig zijn aan schade.

Duurzame energie is energie die niet voortkomt uit fossiele brandstoffen die ontgonnen worden en waarvan er een beperkte hoeveelheid aanwezig is op aarde. Men spreekt ook wel over groene energie. Voorbeelden zijn zonne-energie of windenergie.

Een duurzame levensstijl is een ecologisch verantwoorde levensstijl, waarbij men bewust omgaat met het leefmilieu, voeding en de spullen die men gebruikt, met als doel om zo weinig mogelijk negatieve impact te hebben om het milieu.

In het vreemdelingenrecht wordt deze term ook weleens gebruikt om te verwijzen naar de mate waarin een vreemdeling in staat is om gedurende langere tijd (meestal minstens één jaar) over voldoende financiële middelen te beschikken om te voorzien in het eigen levensonderhoud; dit kan gaan om een job waardoor men recht heeft op een maandloon. Duurzaamheid is een voorwaarde om een partner te laten overkomen in het kader van gezinshereniging.


Sommige winkelketens verkopen kleding van slechte kwaliteit aan extreem lage prijzen, zogenaamde fast fashion. Deze kleding is absoluut niet duurzaam, en deze vorm van handeldrijven draagt niet bij aan een duurzame maatschappij.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

dupliceren


Verdubbelen, kopiëren, een exacte kopie maken van het oorspronkelijke.

In juridische (civielrechtelijke) context: het indienen van een dupliek. Een dupliek is het antwoord dat een gedaagde voor de rechtbank geeft op de conclusie van repliek, ingediende door de eiser.


Als je die tekening mooi vindt, kun ik hem voor je dupliceren zodat jij ook een exemplaar hebt.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

dualistisch stelsel


Een staatsvorm waarbij de uitvoerende macht en de wetgevende macht strikt gescheiden zijn, en de verschillende bevoegdheden niet door éénzelfde persoon kunnen worden uitgevoerd.

Concreet komt dit erop neer dat de regering regeert, en het parlement controleert. De volksvertegenwoordigers of parlementsleden hebben dus als plicht om wetten te stemmen, beslissingen van de regering onafhankelijk te beoordelen en indien nodig gebreken aan te kaarten. De regering mag zich dan weer niet bemoeien met het opstellen van en stemmen voor wetten. Deze taken zijn in een dualistisch stelsel strikt gescheiden.

In Nederland en België is er op landelijk/federaal niveau sprake van een dualistisch stelsel.


Van een dualistisch stelsel wordt weleens gezegd dat het politiek transparanter maakt, al kunnen zgn. achterkamertjespolitiek en voorakkoorden die transparantie op de helling zetten.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

dilatoir


Opschortend, iets wat als gevolg heeft dat een rechtszaak tijdelijk wordt stilgelegd, uitgesteld of dat een beletsel vormt voor de normale gang van zaken.

Het ontbreken van de handtekening van de onderzoeksrechter op de huiszoekingsbevelen, had een dilatoir effect op de uitspraak van een vonnis.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

coöptatie


Verkiezing van nieuwe leden door bestaande leden. De bevoegdheid om nieuwe leden aan te duiden en goed de keuren, wordt dus niet aan een extern orgaan toevertrouwd, maar blijft intern.

Verkiezing door coöptatie is gebruikelijk bij raden van bestuur in de privésector, zoals in de raad van commissarissen van een structuurvennootschap.


Alle raadsleden zijn het erover eens dat de kandidaat lid mag worden; de raad heeft hem unaniem en via coöptatie tot raadslid benoemd.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   0

consumptiegoederen


Producten en diensten die klaar zijn voor gebruik door consumenten, die niet meer moeten worden verwerkt (in dat geval spreekt men van kapitaalgoederen). Ze kunnen duurzaam (gebruiksgoederen, bv. meubelen), niet-duurzaam (verbruiksgoederen, bv. voedsel of brandstof) of diensten (bv. een kapsalon).

De beschikbaarheid van consumptiegoederen is kenmerkend voor een kapitalistische maatschappij met een vrijemarkteconomie. Sinds de industriële revolutie in de 19de eeuw kunnen heel wat (overbodige) artikelen massaal en goedkoop geproduceerd worden, waardoor ze in overvloed beschikbaar zijn voor een groot deel van de bevolking.

Omdat mensen steeds meer koopkracht (financiële middelen die ze vrij kunnen uitgeven) hebben, en bedrijven moeten blijven verkopen om winst te genereren, is er een consumptiemaatschappij ontstaan waarin goedkope consumptiegoederen, die vaak een korte levensduur hebben, duurzame artikelen van de markt hebben verdrongen.

Consumptiegoederen worden ook wel gebruiksvoorwerpen genoemd.


Nederlanders zijn over het algemeen erg welvarend, wat betekent dat ze veel inkomen beschikbaar hebben om niet-noodzakelijke consumptiegoederen zoals gadgets en luxeproducten te kopen.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   1

consorten


Personen die bij iets of iemand anders betrokken zijn, die hebben meegewerkt aan iets of die mee de verantwoordelijkheid voor iets dragen. Ook wel medeplichtigen, medestanders of aanhangers genoemd.

De maffialeider en zijn consorten werden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

considerans


Alles wat in overweging wordt genomen bij het aannemen van een wet, het uitspreken van een vonnis of het aangaan van een overeenkomst. De beweegredenen, opzet en andere factoren die een invloed hebben gehad op de inhoud van een vonnis, contract of wettekst.

Considerans betekent letterlijk "overwegende".


In de considerans van het vonnis licht de rechter toe waarom hij een bepaalde straf al dan niet oplegt.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   0

consensualisme


Het principe dat een overeenkomst niet tot stand komt op de moment van de ondertekening van een contract of het afhandelen van andere formaliteiten, maar wel wanneer alle betrokken partijen (meestal mondeling) akkoord zijn over de belangrijkste elementen van de overeenkomst.

Consensualisme zegt dat een gegeven woord, een mondelinge overeenkomst, als bindend kan gelden. Het contract is dus enkel een schriftelijk bewijs van het feit dat er een overeenkomst is gesloten, het is niet de overeenkomst zelf.

De meeste contracten in België en Nederland zijn consensuele contracten. Tegenover consensuele overeenkomsten staan formele contracten, die wel aan een aantal specifieke voorwaarden en wettige voorschriften dienen te voldoen.


Uit het grondbeginsel van het consensualisme vloeit voort dat een mondelinge, vormvrije overeenkomst bindend kan zijn.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   0

competent


Iemand die competent is, beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om een taak naar behoren uit te voeren. Hij of zij is bekwaam.

Competentie is meestal niet iets dat je van nature hebt, maar ontwikkel je door te leren. Competent zijn is van cruciaal belang om je job naar behoren uit te oefenen.

Iedereen heeft andere kwaliteiten en talenten, maar het is enkel door aan je natuurlijke gaven te werken en deze verder te ontwikkelen dat je competent wordt.

In een juridische/bestuurskundige context ben je competent wanneer je bevoegd bent om ergens controle over uit te oefenen. Het gezag van een persoon of instelling die competent is, is legitiem. Zo is een overheid competent om wetten te maken waar burgers zich aan moeten houden, of is een rechtbank bevoegd om zich over een bepaald geschil uit te spreken.


Het heeft geen zin om te solliciteren voor een baan als je niet competent bent. Je hebt niet te vaardigheden die nodig zijn om die functie correct uit te oefenen.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Hea


Hea= hé! Het wordt tegenwoordig gebruikt tussen de jongeren bv :

“Hij/zij is derm hea”
“ maar echt hea “
“ ik dacht yusu dat het zo was hea”

Hea spreek je uit als: hé

In Hea hoor je eindelijk ook A vandaar dat ze Hea zeggen
anoniem (7 oktober 2018)

0   0

ceel


Een document dat als bewijsstuk dient dat een bepaald voorwerp in bewaring is gegeven. Bij het vertonen van dit afgiftebewijs, moet het bewaarde voorwerp worden overgeleverd aan de rechtmatige ontvanger.

Ook wel een cedul of cedel genoemd, afgeleid van het Franse cédule.

Meer in het algemeen betekent ceel een officieel uittreksel, een document dat juridische waarde heeft en als bewijs kan dienen.


Wanneer je je meubels in een pakhuis zet, krijg je een ceel waarmee je ze later weer kan afhalen.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

bruteren


Een bedrag omzetten van netto naar bruto, door uit te rekenen hoeveel de belastingen, taksen en sociale bijdragen en andere lasten die verschuldigd zijn bedragen, en deze bij het nettobedrag op te tellen.

Om te weten hoeveel jouw arbeid je werkgever elke maand kost, moet je je netto maandloon bruteren.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

brasa


Een omhelzing, een knuffel om affectie of vriendschap met iemand uit te drukken.

Brasa behoort tot het informele register, het is straattaal.


Hey man, dat is lang geleden! Hoe gaat het met je? Geef me een brasa!
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

borderel


Een financieel overzicht met de inkomsten en uitgaven of andere bedragen.

In een algemene context kan het gaan om een lijst van dossiers, dossierstukken, goederen, kwitanties, specificaties, etc.

Vaak bedoelt met hier een uittreksel van een waardepapier of een ander financieel document mee, of een lijst van vorderingen.

In het hypotheekrecht doelt de term op een uittreksel van de hypotheekakte, dat dient om de hypotheek in de openbare registers in te schrijven.

Als een ondernemer de bedragen die hij nog moet innen (openstaande vorderingen) wilt overdragen aan een bank of andere financiële instelling, bezorgt hij die een borderel dat gebruikt kan worden om de bedragen te innen.


Op het borderel vind je een overzicht met alle openstaande schulden die de beklaagde heeft bij dat bedrijf.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

bindende voordracht


Een term uit het vennootschapsrecht.

Binnen een vennootschap is het zo dat het bestuur meestal door stemming benoemd wordt door de algemene vergadering van de aandeelhouders. In de statuten van een onderneming kan echter worden vastgelegd dat de algemene vergadering geen vrij keuze heeft, maar dat de benoeming gebeurt nadat het bestuur, een ander orgaan of in bepaalde gevallen zelfs de overheid een kandidaat-bestuurslid heeft aangeduid.

Een bindende voordracht kan verschillende kandidaten betreffen, maar wanneer er slechts één kandidaat is, dan heeft de algemene vergadering in principe geen keuze.

Niettemin kan een algemene vergadering het bindende karakter van een benoeming naast zich neerleggen. Dat kan maar wanneer minstens twee derde van de aandeelhouders, die samen minstens de helft van het kapitaal hebben, hiermee instemmen.


Nadat het bestuur van de bank een bindende voordracht van een nieuwe voorzitter had gedaan, hadden de aandeelhouders weinig keuze.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

beletsel


Iets dat een hindernis vormt, een obstakel dat het onmogelijk maakt om de gevolgde weg verder te volgen of verder te doen waar je mee bezig bent.

In juridische context kan gaan om een hindernis die een uitspraak of correct verloop van het proces verhindert. Als tijdens een proces bijvoorbeeld blijkt dat een advocaat van de tegenpartij bevriend is met de verdachte, dan vormt dat een beletsel voor de objectiviteit van het proces.

Daarnaast wordt beletsel vaak gebruikt om een wettelijke bepaling die een gebeurtenis of handeling onmogelijk maakt of verbiedt.
Als een individu of groep wettelijke hindernissen ondervindt bij het uitoefenen van zijn rechten (bijvoorbeeld werken, stemmen, trouwen) dan spreekt men van een beletsel.


De rechter oordeelde dat er zware fouten waren gemaakt bij het politieonderzoek, en dat het gebrek aan bewijsstukken een beletsel vormde voor de verdere afhandeling van de rechtszaak.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   0

Audiëntie


1) Een officieel bezoek bij een vorst, staatshoofd of religieuze leider, waarbij die laatste gehoor geeft aan de vragen, klachten, wensen of mededelingen van de persoon of de groep die op audiëntie mag komen.

2) Het officieel verslag van een (openbare) rechtszaak, meestal opgesteld door de griffier.


Iemand die een heldendaad verricht en veel levens redt, mag soms op audiëntie komen bij de koning.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   0

Audiëntie


1) Een officieel bezoek bij een vorst, staatshoofd of religieuze leider, waarbij die laatste gehoor geeft aan de vragen, klachten, wensen of mededelingen van de persoon of de groep die op audiëntie mag komen.

2) Het officieel verslag van een (openbare) rechtszaak, meestal opgesteld door de griffier.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   0

assurantie


Verzekering, een overeenkomst waarbij een verzekerde persoon regelmatig (meestal maandelijks) premies betaalt aan een verzekeraar, die zich in ruil daarvoor ertoe verbindt om de verzekerde volledig te vergoeden en schadeloos te stellen, in het geval er schade of waardeverlies optreedt bij het verzekerde voorwerp.

Bij een assurantie of verzekering betaal je maandelijks een klein bedrag om vrijgesteld te worden van het (financiële) risico dat een bepaald voorwerp beschadigd zou raken, of dat er een andere situatie optreedt waarbij jij, jouw gezin of jouw bedrijf financiële verliezen moet verwerken.

Soms wordt met assurantie ook een verzekeringskantoor bedoeld.

Afkomstig van het Franse woord "assurance", wat tevens verzekering betekent.


Gelukkig had Tom een brandassurantie op zijn huis, zodat het verzekeringskantoor hem alle schade door het vuur volledig terugbetaalde.
 martijnver (7 oktober 2018)

2   0

Assertief


Wie zelfzeker voor zijn eigen belangen durft uitkomen, is assertief. Assertieve mensen zijn mondig, durven uitkomen voor hun mening, staan erop dat ze correct behandeld worden en vragen respect, zonder hierbij de rechten van anderen te schenden of de omgeving (bewust) negatief te beïnvloeden.

Assertiviteit is de gulden middenweg tussen agressiviteit (anderen onder druk zetten, aanvallen, benadelen om om jouw doelen na te streven) en subassertiviteit (niet voor jezelf opkomen, jezelf altijd op de tweede plaats stellen, jezelf als minderwaardig behandelen).

Assertiviteit is een positieve eigenschap, die de meeste mensen verwerven door als kind om te gaan en te spelen met anderen, en daarbij leren hoe ze hun eigen belangen in een groep verdedigen zonder andere kinderen daarbij pijn te doen. Mensen die erg verlegen of angstig zijn, hebben soms baat bij een assertiviteitstraining; assertiviteit wordt namelijk ook als een groot pluspunt gezien op de werkvloer.


Dat verlegen kind zou moeten leren om wat assertiever te zijn, anders zullen anderen altijd misbruik maken van hem.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

allonge


Een allonge is een bijlage bij een rechtsgeldig document, zoals een contract, waarin enkele aanvullingen of correcties op de tekst in het oorspronkelijke document worden beschreven.

Een allonge wordt beschouwd als een deel van de oorspronkelijke overeenkomst met dezelfde rechtsgeldigheid, waardoor dat laatste niet meer moet worden aangepast.

Het woord stamt af van het Franse "allonger", wat letterlijk verlengen betekent, en heeft als synoniemen: addendum, aanhangsel, bijlage, aanvullende clausule.

De allonge kan diverse informatie bevatten zoals aanvullende voorwaarden, verplichtingen, verduidelijkende opmerkingen, specifieke termijnen of wijzigingen van eerdere overeenkomsten. Een allonge wordt toegevoegd zodat men geen wijzigingen dient aan te brengen in het oorspronkelijke document.


In de allonge van de verkoopovereenkomst werd nader bepaald binnen welke termijn de betaling moest geschieden.
 martijnver (6 oktober 2018)

2   1

akte


Een akte is een schriftelijk document waarin een handeling of een gegeven wordt vastgelegd, en dat ondertekend wordt zodat het later als bewijs kan dienen.

De akte is een officiële vaststelling, meestal opgesteld door iemand die in een professionele capaciteit handelt en zelf juridisch gebonden is door de juistheid van datgene wat er in de akte wordt beweerd, zoals een notaris, griffier of ambtenaar.

Niet zelden zijn bij het opstellen van een aktes twee of meer verschillende partijen betrokken, die de akte ondertekenen om blijk te geven van hun goedkeuring met datgene wat er in de akte beschreven wordt (denk bijvoorbeeld aan een verkoopsakte bij een vastgoedtransactie).


Nadat de arts de dood van de patiënt had vastgesteld, stelde hij een overlijdensakte op.
 martijnver (6 oktober 2018)

2   1

afhankelijk


Ergens onlosmakelijk mee verbonden zijn, ondergeschikt zijn aan iets of iemand anders. Niet op zichzelf staan, geen autonomie hebben. Door iets of iemand anders bepaald worden, zelf niet in vrijheid kunnen spreken of handelen.

Afhankelijkheid is vaak een eigenschap van relaties tussen mensen. Een afhankelijke persoon is duidelijk ondergeschikt, heeft de steun van de andere nodig, en vertrouwt erop dat de persoon van wie hij of zij afhankelijk is, te goeder trouw handelt.

Daarnaast wordt het begrip ook gebruikt in de statistiek om de relatie tussen gebeurtenissen te beschrijven. Een gebeurtenis A is afhankelijk van een gebeurtenis B, als de kans dat gebeurtenis A plaatsvindt variabel is naargelang gebeurtenis B wel of niet plaatsvindt.


Of ik morgen naar huis kom, is sterk afhankelijk van het weer. Ik heb namelijk geen zin om dat hele stuk door de regen te moeten fietsen.
 martijnver (6 oktober 2018)

0   0

achteloos


Zonder ergens veel aandacht voor te hebben, onverschillig, onoplettend. Ergens niet veel belang aan hechten en dat duidelijk laten merken, het nonchalant behandelen.

Hij gooide het cadeau achteloos op de tafel, om duidelijk te maken dat het hem niet kon schelen.
 martijnver (6 oktober 2018)

0   0

accijns


Een belasting die meestal wordt geheven op producten als alcohol, tabak, brandstof, ... om het gebruik hiervan te ontmoedigen.

Accijnzen worden rechtstreeks geïnd bij de aankoop, d.w.z. dat de aankoopprijs van het product verhoogd wordt met de toepasselijke accijns. De koper betaalt dus geen belasting achteraf, maar op het moment van de aankoop. Om die reden worden ze ook wel kostprijsverhogende belastingen genoemd.

Anders dan bij btw, is een accijns geen percentage van de aankoopprijs. Een accijns wordt berekend volgens de hoeveelheid aangekochte producten, ongeacht de aankoopprijs.


In Nederland bedraagt de accijns op sterke drank €15,94 per procent alcohol. Voor een fles jenever van 35% betaal je dus €557,90.
 martijnver (6 oktober 2018)

0   0

fritte


Fritte wordt vaak gebruikt door keramisten en glasblazers. Frittes is de veilige oplossing van giftige en oplosbare grondstoffen. Een fritte bestaat meestal uit de grondstof en silicaat. Deze wordt gesmolten en na het afkoelen wordt het gemalen wat minder gevaarlijk is dan oorspronkelijke materiaal. Ook worden pigmenten, body stains en glaze stains vaak gefritt.
Marcel (6 oktober 2018)

0   0

ACV


Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken - De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de Nederlandse regering en het parlement over het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid. De beleidsadviezen zijn gericht op de hoofdlijnen van het vreemdelingenbeleid. De commissie beziet of het beleid efficiënt en effectief is geweest en doet zo nodig aanbevelingen ter verbetering. De wetstechnische adviezen betreffen wijzigingen van de Vreemdelingenwet 2000 en het Vreemdelingenbesluit 2000. De adviezen, het jaarverslag en werkprogramma van de ACVZ worden gepubliceerd op de website. Omdat de staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie belast is met de vreemdelingenportefeuille, zijn in de praktijk de meeste uitgebrachte adviezen primair aan deze bewindspersoon gericht. De ACVZ is een permanent adviescollege in de zin van de Kaderwet adviescolleges en is ingesteld bij de Vreemdelingenwet 2000.

De ACVZ bestaat uit tien leden. De leden van de commissie worden voor vier jaar benoemd. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat onder leiding van een secretaris. Het secretariaat valt beheersmatig onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken.
Erwin van der Molen (6 oktober 2018)

0   1

idioom


Een manier om iets duidelijk te maken met woorden die iets anders betekenen. Bijvoorbeeld: ik hou je in de gaten. Dat betekent dat ie goed let op wat iemand doet en zegt terwijl het lijkt alsof het betekent dat je iemand in de gaten houdt en die persoon dus niet uit die gaten kan komen.
Maaike (5 oktober 2018)

0   1

Kwaadheid


Kwaad = boos
heid = verschillende soorten
verschillende soorten = meerdere
meerdere = meer dan 1
meer dan 1 = niet 1 maar 2
niet 1 maar 2 = dat zou je wel moeten weten hoor ik ga niet alles uitleggen
gekkieeee (5 oktober 2018)

0   1

equity


Eigen vermogen. Iedereen heeft recht op een fiets gelijkheid is equality. bijvoorbeeld een gehandicapt persoon En een niet gehandicapt persoon gaan fietsen er zijn alleen normale fietsen voor iedereen dan is het equality, een normale
Fiets en een
Driewieler fiets is dan
Voor
Beide gelijk maar op een andere
Manier. Maar het staat wel gelijk
Omdat het is
Aangepast op
Ieders eigen vermogen equity.
anoniem (5 oktober 2018)

2   0

fix


Soort van flirten
Bijvoorbeeld: Silke en Mees Mees geeft opeens een lief complimentje aan Silke of praat opeens met Silke en probeert baar over te halen voor iets heet F I X
anoniem (5 oktober 2018)

0   1

Melig


Melig zijn behoort tot de categorie prefessionale denkwijzen ter overschikking van lacherig gedrag/permitale overgangsschikking. Het is een stofje in het natuurlijke brein, overdadig aan wantsgetrouwe DNA.
Niemand (5 oktober 2018)

2   2

Dushi


Schatje, liefje, zoetje.

Dit woordis afkomstig van Curaçao, meerbepaald uit het Papiaments. Een koosnaampje, of informele manier om te verwijzen naar een mooie vrouw.


Hey Dushi, mag ik je nummer?
 martijnver (5 oktober 2018)

5   2

Dushi


Schatje, liefje, zoetje.

Dit woordis afkomstig van Curaçao, meerbepaald uit het Papiaments. Een koosnaampje, of informele manier om te verwijzen naar een mooie vrouw.
 martijnver (5 oktober 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10