Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.739.532 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   0

MLG


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
boi (19 november 2018)   NSFW / 18+

0   0

rood staan


Je staat in de min dus je hebt te veel uitgegeven dan wat er op je bankrekening staat dus je moet nog geld betalen dus je staat in het rood
anoniem (19 november 2018)

0   0

OV


Na rijp beraad, in afwachting van een defenitieve beslissing, het resultaat afwachtende van een grondige analyse en/of onderzoeksresultaat.
 Patrick Vermeiren (19 november 2018)

3   2

beproeving


Een negatieve, pijnlijke ervaring die iemands capaciteiten en vermogen om tegenslagen te verwerken op de proef stelt.

Tegenspoed, ongeluk, een probleem dat iemand onder druk zet, waar iemand onder lijdt en het hoofd moet aan bieden.


De onverwachte dood van zijn vader was een echte beproeving voor hem.
 martijnver (19 november 2018)

0   0

Anthem


Een athem is het laatste geloof in god. Een Anthem is het verlies in god. Een Anthame is a lost statement. Orpheus I am waiting for you. ......
Stephan Nujiten (18 november 2018)

0   0

Vlag van India


De vlag van India is boven safraan daarna wit en helemaal beneeden groen safraan staat voor India groen voor moslims en wit voor vrede
Celinam (18 november 2018)

0   0

Bally


Voetbal.
Voorbeelden: “Vandaag wedstrijd bally”
“Bally ging goed”
“bally schoenen”
lewser (18 november 2018)

0   0

diy


zelf uitvogelen wat je precies moet doen. Dus lekker zelf aan de slag.alleen als je even niet weet wat je moet doen dan kan je eigenlijk helemaal niks.
Marit (18 november 2018)

1   1

kut


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
anoniem (18 november 2018)   NSFW / 18+

2   2

benijderen


Meervoudsvorm van benijder, wat betekent: iemand die afgunstig of jaloers is, iemand die anderen het geluk of de voorspoed niet gunt, en zich de eigen gebreken beklaagt.

"Benijderen" mag niet verward worden met het werkwoord "benijden", wat zoveel betekent als "jaloers zijn".

Verouderd taalgebruik, gangbaarder is "nijdigaard".


In je leven moet je doen wat je zelf zinvol vindt, en niet teveel rekening houden met cynische criticasters en benijderen.
 martijnver (18 november 2018)

3   2

beperkt


Gelimiteerd, begrensd, niet oneindig. Iets waarvan de grenzen duidelijk zijn afgebakend, dat niet eindeloos doorgaat maar op een bepaald punt stopt.

Ook wel als synoniem voor: klein, gering, niet veel, in mindere mate.


Mijn interesse voor fysica is beperkt, vreemde talen leer ik daarentegen dolgraag.
 martijnver (18 november 2018)

3   2

benijden


Jaloezie of afgunst voelen voor iets of iemand; nijdig zijn dat iemand iets heeft of kan dat jij ook wilt hebben of kunnen.

Ik benijd hem omdat hij altijd goede resultaten heeft zonder ervoor te moeten werken.
 martijnver (18 november 2018)

2   2

Benchmark


Een referentiemiddel, een standaard, een maatstaf die gebruikt kan worden om iets af te toetsen en verschillende dingen in eenzelfde categorie met elkaar te vergelijken.

Vooral gangbaar in financiële/economische context: een ijkingspunt dat kan dienen om verschillende (financiële) instrumenten, parameters of resultaten te toetsen en te vergelijken.


Wanneer we de resultaten van dit beleggingsfonds vergelijken met de benchmark, moeten we concluderen dat het ondermaats presteert.
 martijnver (18 november 2018)

2   3

benard


In het nauw gedreven, in een moeilijke, bedreigende en ongemakkelijke positie waardoor men dringend hulp nodig heeft.

Een benarde situatie is een situatie waar je geen uitweg uit vindt, waarin je klem zit (zowel letterlijk als figuurlijk).


Telkens wanneer hij in een benarde situatie terechtkwam, moesten zijn vrienden hem komen redden.
 martijnver (18 november 2018)

2   2

bemoedigend


Iets wat moed en hoop geeft, is bemoedigend.

Wat je hoopvol stemt, een goed teken, wat doet vermoeden dat iets goed zal aflopen of dat er een goed resultaat zit aan te komen.

Soms gebruikt als synoniem van aanmoedigend.


Hoewel hij niet zeker was van de resultaten, waren de eerste signalen alvast bemoedigend.
 martijnver (18 november 2018)

2   3

beminnen


Liefhebben, van iemand houden, graag zien, liefde voelen voor iemand.

Wanneer je iemand bemind, denk je de hele dag aan hem of haar en ben je geneigd om enkel zijn of haar positieve eigenschappen en kanten te zien, en de minder leuke dingen te minimaliseren.


Ze bemint haar vriendje: ze is echt helemaal in de wolken en kan niet stoppen met over hem te praten.
 martijnver (18 november 2018)

2   2

bemiddelen


In een ruzie of conflict als tussenpersoon fungeren, proberen om het overleg tussen de twee partijen in goede banen te leiden.

Wanneer je bemiddelt in een discussie, neem je meestal zelf een neutrale houding aan. Je enige doel is om naar een oplossing toe te werken die voor beide partijen aanvaardbaar is, ongeacht of je deze zelf goed vindt.

Synoniemen zijn: mediëren, tussenkomen, interveniëren.


Wanneer twee gescheiden ouders van een kind een conflict hebben over het hoederecht, kan een sociaal werker bemiddelen.
 martijnver (18 november 2018)

2   2

bella ciao


Een Italiaanse uitdrukking, die zoveel betekent als: “Dag knappe (jongen/meisje)”.

Bella Ciao, mag ik je naam weten?
 martijnver (18 november 2018)

3   2

bevooroordeeld


Ergens op voorhand al een mening over hebben, niet neutraal maar partijdig. Op voorhand al een oordeel klaar hebben, waardoor je niet meer objectief en eerlijk naar de feiten kunt kijken, maar enkel nog maar subjectief over iets kunt denken of oordelen.

Van een rechter wordt verwacht dat hij elke zaak onafhankelijk, neutraal en objectief beoordeelt, en dus niet bevooroordeeld is.
 martijnver (18 november 2018)

2   2

behoeden


Ergens voor waarschuwen, proberen te beschermen tegen iets. Optreden om te vermijden dat iets of iemand anders ergens negatieve gevolgen van ondervindt.

Ze probeerde hem te behoeden van een domme beslissing, maar kon hem helaas niet tegenhouden.
 martijnver (18 november 2018)

2   2

begroting


De financiële staat, raming, vooruitzichten en plannen van een overheid. In de begroting legt een overheid vast welke inkomsten en uitgaven ze voor een bepaalde beleidsperiode voorziet.

In de begroting zitten onder andere de belastinginkomsten (en tarieven), accijnzen, budgetten voor verschillende departementen (bv. Justitie, Mobiliteit, Pensioenen), staatsleningen, schuldenlast en terugbetalingen, uitkeringen, schattingen van werkzaamheidsgraad, inflatie, bijdragen aan internationale beleidsorganen (bv. EU, NAVO), ontwikkelingssamenwerking, subsidiebudgetten, bruto nationaal product, bruto buitenlands product, …

Eigenlijk gaat het om een complete boekhouding en een financieel werkingsplan dat de overheid op voorhand moet opstellen. Dit is een zeer complexe opgave, en hoewel overheden vaak verschillende studiediensten ter beschikking hebben om de ramingen op te maken, gebeurt het regelmatig dat een begroting niet nauwkeurig of correct is. Zo hadden heel wat Europese landen in de periode 2008-2012 moeite om hun begroting in evenwicht te houden (d.w.z. evenveel uitgaven als inkomsten, geen oplopende schuldgraad), omdat ze in hun begroting voor die periode geen rekening hadden gehouden met de financiële crisis; Dit leidde vanaf 2010, in combinatie met andere factoren, tot de Europese staatsschuldencrisis.


Sinds de staatsschuldencrisis houdt de Europese Unie de begroting van landen als Italië en Griekenland nauwlettend in het oog, en legt ze straffen of dwangmaatregelen op wanneer die landen er niet in slagen om hun schuldgraad te verlagen.
 martijnver (18 november 2018)

2   3

begrip


1) Iets begrijpen, verstaan, het cognitief internaliseren en herkennen van de logische constructie die inherent is aan een principe, proces, argument, …
2) Een term, een of meerdere woorden die verder verklaard of uitgelegd wordt, specifieke terminologie die gedefinieerd wordt. Begrippen vind je in een woordenboek, een encyclopedie of de verklarende woordenlijst in een boek.


Ik snap niet wat dat begrip betekent, kan je dat eens uitleggen?
 martijnver (18 november 2018)

2   2

beginsel


Een principe, een stelling waarvan men vertrekt om andere normen, waarden of regels te bedenken en uit te werken. Een grondregel, vaak abstract, die als fundering dient voor een filosofie of denkkader, en waaraan alle nieuwe regels, processen, handelingen of uitspraken moeten worden getest. Beginselen zijn vast, ze kunnen niet zomaar gewijzigd worden. Ze vormen de kern, de essentie van een denkwijze, filosofie, rechtsstelsel of moraal.

Individuele vrijheid en het recht om het eigen geluk na te streven zijn twee beginselen van de Amerikaanse grondwet.
 martijnver (18 november 2018)

2   2

begaan


Bekommerd om iets of iemand, medeleven of sympathie voelend. Wanneer je het welzijn of het belang van iemand anders niet ondergeschikt maakt, maar ervoor opkomt en probeert te helpen, ben je begaan met die persoon. Actief trachten om het leed of de problemen van anderen te verzachten of te verhelpen.

Een goede dokter is begaan met zijn patiënten.
 martijnver (18 november 2018)

2   3

befaamd


Beroemd, bekend, notoir, herkend voor heel veel mensen. Iets of iemand die om een of andere reden veel bekendheid heeft verworven, is befaamd. Afgeleid van het zelfstandig naamwoord “faam”, wat zoveel betekent als roem, bekendheid. Het woord “befaamd” heeft een positieve, connotatie, in tegenstelling tot “berucht”.

Mensen stonden urenlang in de rij om die befaamde schrijver te ontmoeten.
 martijnver (18 november 2018)

2   2

beeldspraak


Het gebruiken van beelden en figuurlijke taal om iets duidelijk te maken of te illustreren. Wanneer je niet letterlijk spreekt of schrijft, maar een analogie opzet in de vorm van een metafoor, homerische vergelijking of zegswijze, gebruik je beeldspraak. Beeldspraak is een essentieel kenmerk en onderdeel van menselijke communicatie en taal. Het helpt ons om complexe zaken, abstracte begrippen en moeilijke woorden op een begrijpelijke manier uit te leggen.

“Torenhoge schulden” is een voorbeeld van beeldspraak. Je schulden zijn niet letterlijk zo hoog als een toren, maar op deze manier geef je aan dat ze héél hoog zijn.
 martijnver (18 november 2018)

2   2

bezwaar


Een protest tegen iets, een tegenkanting. Wanneer je ergens niet mee akkoord gaat, heb je bezwaren. Je bezwaren zijn de redenen of argumenten die je gebruikt om je ergens tegen te verzetten. Je probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen.

De buurtbewoners hadden heel wat bezwaren tegen de aanleg van een nieuwe snelweg.
 martijnver (18 november 2018)

3   2

beduusd


In een bedrukte, sombere stemming. Droevig, terneergeslagen, pessimistisch. Je bent beduusd wanneer je net slecht nieuws hebt gekregen, tegenslag hebt ervaren of vermoedt dat er iets slecht zal gebeuren.

Nadat hij zijn slechte examenresultaten te horen had gekregen, keek hij beduusd.
 martijnver (18 november 2018)

2   2

beducht


Op zijn hoede, sceptisch, niet zo makkelijk vertrouwend. Wanneer je beducht bent voor iets of iemand, heb je er vooroordelen over; je bent je bewust van de mogelijke gevaren of problemen die ermee kunnen ontstaan, en gaat extra opletten.

Hij was beducht voor zijn nieuwe leerkracht wiskunde, die de reputatie had erg streng te zijn.
 martijnver (17 november 2018)

3   1

tiktok


Musical.ly/ Tik Tok is een van de snelst groeiende social media platforms die vooral bij jongeren een enorme hit is. Met hun smartphone of tablet nemen ze korte video’s van zichzelf op waarin ze fragmenten van populaire hits playbacken en allerlei dans- en handmoves maken. Daarna kunnen ze de clips online met elkaar delen, likes verzamelen en uitdelen, en berichten naar elkaar sturen. like mijn video's xo.sanne.bo
sanne (17 november 2018)

4   2

realistisch


Realistische verhalen zijn een genre boeken met verhalen die zich echt zouden kunnen hebben afgespeeld. Realistisch betekent dat hij net echt lijkt. Het zijn verhalen zoals het in echte leven ook gaat. Met blijde momenten en verdrietige momenten.
sanne (17 november 2018)

0   1

ikr


het betekennt eigenlijk gewoon I know right xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x
I know, right!? (16 november 2018)

2   1

Pacha


The Inca originated word and concept Pacha includes a temporal context of meaning. Catherine J. Allen writes that the Inca word pacha may refer to the whole cosmos or to a specific moment in time, with interpretation depending on the context." Allen thus chooses to translate the term as "world-moment." Pachas overlap and interact in Incan cosmology presenting both a material order and a moral order. Dr. Atuq Eusebio Manga Qespi, native Quechua speaker, has stated that pacha should be translated into Spanish as tiempo-espacio (spacetime).
https://nl.wikipedia (16 november 2018)

1   2

slaper


Zo worden ook de mensen vaak genoemd die ""braaf "" bij hun EnergieLeverancier, zonder na te zien of ze elders goedkoper Energie
Kunnen afnemen.
anoniem (16 november 2018)

1   1

oos


Een OOS is een afgeleide van GOOS en MOOS en niet te verwarren met een DOOS. De twee OO's staan voor :
Onafhankelijk: een OOS is vrij, zelfstandig, door niets bepaald of geregeld.
Origineel: een OOS is onvervalst en oorspronkelijk, heeft eigen ideeën.
Een OOS is ontstaan in het jaar 1968. Dat jaar was iedereen BOOS en verklaart waarom een OOS heel BOOS kan zijn. De moord op Marther Luther King, oorlog in Vietnam, studentenopstand in Parijs, Andy Warhol wordt neergeschoten.
Er was dat jaar ook heel wat LOOS. Eerste aflevering van de fabeltjeskrant, Willem van Hanegem maakt zijn debuut en Legoland wordt geopend. Met een OOS is ook vaak wat LOOS. Hersenschudding, valpartijen etc.
Een OOS is van het vrouwelijke geslacht, zodat KOOS niet voor het OOS-schap in aanmerking komt. ROOS en TOOS wel.

Dit is geschreven door een OOS
MOOS (16 november 2018)

2   2

bedreven


Vaardig, kundig en competent doordat men veel ervaring heeft, geoefend en/of getraind is.

Wanneer men ergens goed in is omdat men het vaak doet en het een routinetaak is geworden, is men bedreven.


Wist je dat onze leraar Nederlands ook een bedreven poëet is?
 martijnver (16 november 2018)

1   1

bedijen


Straattaal of slang: iemand (met geweld) bedreigen, met dwangmiddelen in het gareel doen lopen, controleren.

Bendes controleren de buurt en bedijen iedereen die ook maar een voet op hun terrein durft te zetten.
 martijnver (16 november 2018)

1   1

Bedeling


1) Het uitdelen of verspreiden van iets, met name aan armen of behoeftigen (bv. voedsel, kleding, ...).

2) In België: De regelmatige, gecontroleerde en systematische levering van bepaalde goederen of voorzieningen.


De bedeling van kranten gebeurt in de vroege ochtend.
 martijnver (16 november 2018)

0   2

bedachtzaam


Op zijn hoede, goed nadenkend en voorzichtig, niet impulsief of onbezonnen handelend.

Wie bedachtzaam is, overweegt eerst zorgvuldig alle opties en relevante omstandigheden alvorens een keuze te maken. Bedachtzaam wil niet zeggen dat men nodeloos treuzelt of aarzelt, maar wel dat men goed nadenkt over de mogelijke gevolgen van een beslissing of handeling.


Bedachtzame mensen maken minder fouten dan wie impulsief is.
 martijnver (16 november 2018)

0   1

Bar


1) Een eenheid om druk te meten. De atmosfeerdruk aan het aardoppervlak bedraagt ongeveer één bar.

Eén bar is gelijk aan 100 kiloPascal, wat neerkomt op een druk van 10 Newton op één vierkante centimeter.

2) Een café, een kroeg, een plek waar men terecht kan om wat te drinken.

3) Koud, guur, ijzig fris.


Om de bandendruk te weten te komen, kan je een manometer gebruiken die zal aangeven hoeveel bar er gemeten wordt.
 martijnver (16 november 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10