Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.734.757 betekenissen.Nieuwste betekenissen

4   0

Paradigma


Een coherent stelsel van theoretische, filosofische en wetenschappelijke modellen en aannames die dienen als uitgangspunt en denkkader om de realiteit te analyseren, interpreteren en beschrijven.

Paradigma's zijn deels cultureel bepaald: ze zijn afhankelijk van normen, waarden en geloofsovertuigingen die ons wereldbeeld mee bepalen. Daarnaast hebben wetenschappelijk onderzoek en de steeds voortschrijdende inzichten binnen een wetenschappelijke discipline een belangrijke invloed op het denkkader van waaruit we de wereld beleven.

Vaak zijn we ons zelfs niet meer bewust van onze eigen paradigma's: het zijn stellingen en aannames die we als zo vanzelfsprekend vinden (o.a. door onderwijs) dat we ook blind zijn voor de tekortkomingen ervan.

In de taalkunde bestaat een paradigma uit alle verschillende verschijningsvormen van een of meerdere woorden, die in grote lijnen hetzelfde betekenen maar verschillen in vorm. Welke vorm er gekozen wordt, hangt af van de context.

Een goed voorbeeld van een paradigma is dat van de naamvallen in talen als het Latijn.


De relativiteitstheorie van Einstein maakt deel uit van ons hedendaagse wetenschappelijke paradigma.
 martijnver (24 augustus 2018)

0   0

Profileren


Proberen om een bepaald imago of beeld van iets of iemand te kweken.

Als je iets of iemand profileert, dan ga je trachten om naar de buitenwereld toe een bepaald imago op te bouwen voor die persoon of zaak.

Je kan ook jezelf profileren. Je wilt dan eigenlijk dat het beeld dat mensen van jou hebben, en de gevoelens die ze associëren met jou persoon, heel gericht gaan beïnvloeden. Dat doe je door de aandacht op jezelf te vestigen en daarbij steeds het gedrag te stellen dat past bij iemand met het 'profiel' dat jij aan de buitenwereld wilt verkopen.

Ook bedrijven proberen hun producten en merken te profileren door middel van reclamecampagnes en marketingstrategieën.

Synoniemen van profileren zijn: kenschetsen, kenmerken, tekenen, karakteriseren.


Naar aanloop van de verkiezingen probeert een politicus zich te profileren als een bekwame, betrouwbare en intelligente kandidaat.
 martijnver (24 augustus 2018)

1   0

consistentie


Het logische samenhangend zijn, geen interne tegenstrijdigheden bevatten.

Consistentie houdt in dat je erop kunt vertrouwen dat iets logisch is opgebouwd en functioneert, een zekere betrouwbaarheid vertoont, geen innerlijke tegenspraak of tegenstrijdigheden bevat. Er is geen plaats voor willekeur.

Deze eigenschap kan worden toegeschreven aan heel wat verschillende zaken: een consistente filosofie, werkwijze, persoon, architectuur, kwaliteit, ...

Consistentie wordt veelal gezien als een positieve eigenschap. Dingen of mensen die consistentie vertonen, zijn betrouwbaar en leveren systematisch dezelfde resultaten af.

In de natuurkunde of chemie is consistentie dan weer een stofeigenschap: de hoeveelheid vaste stof die is opgelost in een eenheid vloeistof.


Iemand die op sommige dagen uitstekend werk levert en op andere helemaal niets doet, vertoont een gebrek aan consistentie in zijn werkhouding.
 martijnver (24 augustus 2018)

0   0

consignatie


Het tijdelijk in bewaring geven van geld of andere middelen aan iemand anders.

De betekenis van bewaargeving geldt vooral in een juridische context. Een rechtbank kan bijvoorbeeld oordelen dat de staat een erfenis mag bewaren als de rechtmatige erfgenaam niet gevonden kan worden. Wanneer er een erfgenaam verschijnt die zijn recht op de bewaarde middelen kan aantonen, dan moet de bewarende instantie deze uitkeren. Het gaat dus niet om een inbeslagname.

In economische context betekent consignatie: goederen overmaken aan iemand anders die ze zal proberen te verkopen in naam van de eigenaar. De verkoper kan goederen die niet verkocht raken kosteloos weer overhandigen aan de oorspronkelijke eigenaar.


Wanneer een notaris een rechthebbende erfgenaam niet kan vinden, heeft hij de optie om de erfenis in consignatie te geven aan de staat, die de erfenis bewaart voor een periode van 20 jaar.
 martijnver (24 augustus 2018)

0   0

Competentie


De juiste vaardigheden, kennis en handelswijze die iemand in staat stellen om een taak adequaat uit te voeren. Bekwaamheid.

Competenties ontwikkel je op school (bv. Engelse taalvaardigheid), in het dagelijkse leven (bv. communicatieve vaardigheden) en op je werkplek (bijvoorbeeld klantgerichtheid, leiderschap).

Hoewel iedereen andere talenten heeft, kunnen de meeste competenties wel aangeleerd worden door middel van de geschikte training.

In een juridische/bestuurskundige context betekent competentie bevoegdheid, het recht om ergens gezag over uit te oefenen.
Het kan dan gaan om de bevoegdheid van een overheid om wetten te maken waar burgers zich aan moeten houden, maar ook over de bevoegdheid van een rechtbank om zich over een bepaald geschil uit te spreken.


Het heeft geen zin om te solliciteren voor een baan als je niet over de competenties die in het vacaturebericht vermeld worden beschikt.
 martijnver (24 augustus 2018)

1   0

consolidatie


Bestendiging, versterking, samenvoeging tot één geheel.

De precieze betekenis kan sterk verschillen afhankelijk van de context.

In financiële context: verschillende kortlopende schulden samenvoegen in één lening op lange termijn.

In fiscale context: het samenvoegen van jaarrekeningen in één groot geheel waarin alle baten en lasten, activa en passiva van deelvennootschappen staan opgelijst.

In economische context: het fuseren van bedrijven, soms door overname. Dit gebeurt vooral wanneer een bedrijf zo groot is dat interne groei niet meer mogelijk is, en er enkel nog groei kan plaatsvinden door vermeerdering van omzet schaalvoordelen te creëren.

In juridische context: het bijwerken van een oorspronkelijke wetgevende tekst zonder een geheel nieuwe tekst op te stellen, meestal om de wetgeving overzichtelijker en toegankelijker te maken. Een geconsolideerde wettekst is meestal informatief, en niet wettelijk bindend.


Grote ondernemingen richten zich op consolidatie van hun marktaandeel en winst, en gaan vaak proberen om de concurrentie uit te schakelen door overnames en fusies. Het risico op een monopolie is hierbij reëel.
 martijnver (24 augustus 2018)

0   0

contentieus


wat betwist kan worden, wat ter discussie staat.

Iets dat contentieus is, is een bron van discussie, twist en onenigheid. De meningen erover verschillen dermate dat ze onverzoenbaar zijn.

In de context van het burgerlijk recht wordt er weleens gesproken over contentieuze rechtspraak. Dit is de 'eigenlijke rechtspraak', waarbij er sprake is van een geschil tussen twee partijen waarover de rechter zal moeten oordelen.

Contentieuze rechtspraak vindt plaats wanneer de standpunten (over bijvoorbeeld een financieel belang) te sterk uiteenlopen of er een conflict is over de precieze interpretatie van de wet.

Contentieuze rechtspraak staat tegenover oneigenlijke rechtspraak, waarbij er geen geschil is dat beslecht moet worden.


Wanneer de ouders in een gezin gaan scheiden en er niet in slagen om onderling een regeling voor de kinderen te treffen, is dat een contentieus onderwerp, waarover een rechter zich kan uitspreken.
 martijnver (24 augustus 2018)

0   0

Context


Het verband, de achterliggende omstandigheden waarin iets zich voordoet.

De context van een gebeurtenis, handeling of situatie bestaat uit alle omliggende omstandigheden, voorgaande (en volgende) gebeurtenissen en relevante of betekenisvolle factoren die mee aan de oorzaak liggen van de gebeurtenis of die daar het gevolg van zijn.

Context geeft betekenis aan een gebeurtenis of situatie, het helpt ons begrijpen hoe en waarom bepaalde feiten zich hebben afgespeeld en welke gevolgen dit heeft.

Context is een cruciaal begrip in de rechtswetenschap. Context kan een rechter of jury helpen begrijpen hoe waarschijnlijk het is dat iets zich heeft voorgedaan zoals een beklaagde/aanklager dat voorstelt, en welke motieven daarvoor bestonden. Context schept een kader.

Als we het zuiver en alleen over (geschreven) tekst hebben, dan bestaat de context van een woord, uitdrukking of zin letterlijk over de voorafgaande en daaropvolgende woorden en zinnen.


De enige manier om te begrijpen hoe de holocaust heeft kunnen plaatsvinden, is door te kijken naar de context waarin die zich afspeelde: economische crisis, oorlog, propaganda en een klimaat van systematische angst en haat tegenover alles wat anders is.
 martijnver (23 augustus 2018)

0   0

institutioneel


Wat te maken heeft met (staats-)instellingen, instituten of organisaties.

Het kan gaan om:
- iets dat behoort tot een instituut (bijvoorbeeld institutionele beleggers, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen die als organisatie grote bedragen beleggen)
- iets dat gericht is op een instituut (bijvoorbeeld institutioneel wantrouwen, wantrouwen van de burger jegens de overheidsinstellingen)
- iets dat betrekking heeft op een instituut (bijvoorbeeld institutionele administratie, de administratie die uitgaat van en verband houdt met (staats-)instellingen

In bepaalde gevallen kan de betekenis van 'institutioneel' gedeeltelijk overlappen met die van 'structureel': iets dat systematisch en complex is, en het instituut (de overheid, de maatschappij) doordringt in al haar facetten.

Wanneer dit woord in een juridische context wordt gebruikt, ligt de nadruk vooral op de relatie met staatsinstellingen of staatsrecht.


Institutioneel racisme is racisme dat in de structuur en organisatie van onze samenleving verankerd zit.
 martijnver (23 augustus 2018)

0   2

Entiteit


Iets dat echt bestaat, een materieel of immaterieel object.

een persoon, zaak of gebeurtenis die kan worden waargenomen of beschreven in de werkelijkheid. Aan een entiteit kunnen eigenschappen worden toegeschreven, en tussen verschillende entiteiten bestaan en fysieke of conceptuele relaties.

Entiteit is een erg breed begrip is. Het woord is afgeleid van het Latijnse 'entitas', het er zijn van het zijnde. Entiteiten worden bestudeerd in de ontologie (zijnsleer) en de filosofie.

In een juridische context: iets wat als een eenheid wordt beschouwd. Een organisatie met een bepaald juridisch statuut (bijvoorbeeld een vzw, een bvba, een NV, een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, ...)


Wie als zelfstandige ondernemer een eigen zaak wilt beginnen, zal daarvoor eerst een juridische entiteit moeten oprichten.
 martijnver (23 augustus 2018)

4   0

autoriteit


Een bepaalde macht of gezag, de mogelijkheid om naar eigen goeddunken beslissingen te nemen over andere mensen of dingen.

Autoriteit wordt vaak gebruikt om de overheid of (politieke) gezagsdrager te beschrijven. De persoon of instantie met autoriteit stelt de regels en wetten op, en ziet erop toe dat die gehandhaafd worden. De autoriteit heeft een bevoegdheid over een bepaald gebied, op een bepaald levensdomein (gezondheidszorg, verkeer, ordehandhaving, ...).

Autoriteit betekent in een wetenschappelijke context ook: iemand die ergens veel van af weet, iemand die een expert ter zake is.

Synoniemen van autoriteit zijn: expert, gezaghebber, overheid, kenner, gezagsdrager, bestuur, bewind, macht.


Na wekenlange rellen tussen betogers en politie, besloten de autoriteiten om de avondklok in te stellen.
 martijnver (23 augustus 2018)

0   0

amortisatie


In de boekhouding betekent amortisatie de waardedaling van immateriële bezittingen (activa die niet tastbaar zijn, zoals de marktwaarde van het bedrijf).

Net zoals bij materiële activa, kan de waarde van immateriële activa met de tijd omlaag gaan. Die waardevermindering noemen we de amortisatie.

In het leenrecht heeft amortisatie twee specifieke betekenissen.

Enerzijds gaat het om de vermindering in waarde van een lening, bijvoorbeeld wanneer de debiteur (lener) in financiële problemen zit en het dus minder zeker is dat hij zijn lening kan afbetalen.

Anderzijds wordt amortisatie gebruikt om te verwijzen naar het terugbetalen van een lening in schijven, zoals bijvoorbeeld een hypotheek.


Door de amortisatie van een lening kan de debiteur zijn schuld in verschillende stappen afbetalen. Hij zet bijvoorbeeld elke maand een deel van zijn salaris opzij om de hypotheek te betalen.
 martijnver (23 augustus 2018)

0   0

structureel


Iets dat betrekking heeft op het geheel, de manier waarop iets samenhangt of georganiseerd is. Niet toevallig, eenmalig of uitzonderlijk.

Wordt vaak gebruikt om te spreken over problemen of tekortkomingen van complexe gehelen zoals de maatschappij, een bedrijf, een cultuur of een economisch systeem.

Een structureel probleem heeft verschillende oorzaken en uitwerkingen, die niet zomaar afzonderlijk op te lossen vallen. Vaak zijn structurele problemen het gevolg van een tekortkoming in een achterliggende filosofie, plan, theorie of idee.

Zolang de dieperliggende defecten niet aangepakt worden, zullen de problemen aan de oppervlakte zich blijven voordoen.

Om structurele problemen op te lossen, moet er een bereidheid zijn om de hele organisatie van een geheel (bedrijf, samenleving, ...) om te gooien.


Dat er zoveel armoede is in rijke landen, wijst erop dat er structurele problemen zijn met de manier waarop de economie en de samenleving er worden georganiseerd.
 martijnver (23 augustus 2018)

0   0

fatoeman


(de; v(m), meervoud: Fatoemannae)
Fatoeman is een term vergelijkbaar met het woord qwenkie. Dit houdt in dat het woord in positieve alsmede negatieve context gebruikt kan worden. Een fatoeman is niet te vertrouwen en zeer fanatiek in zijn hobby's. Ook heeft de gemiddelde fatoeman weinig kaasgegeten van sociale normen en waarden.
Bans (23 augustus 2018)

1   1

solidariteit


De bereidheid om niet enkel in eigenbelang te handelen, maar de groepsbelangen voorop te stellen.

Solidariteit impliceert een gevoel van betrokkenheid en verbondenheid met anderen, dat tot uiting komt in acties die er niet enkel op gericht zijn de eigen doelen na te streven en de eigen behoeften te bevredigen.

Solidariteit is een bewuste keuze die je als mens maakt om anderen als (even-)waardig te beschouwen. Je zet een deel van je eigen welvaart, krachten of middelen in om tegemoet te komen aan de rechten en behoeften van anderen die minder fortuinlijk zijn.

In juridische context: zich aansprakelijk stellen (hoofdelijkheid) ten aanzien van schuldeisers en schuldenaren.


Solidariteit is het fundament waarop we ons moderne sociale zekerheidsstelsel hebben gebouwd.
 martijnver (23 augustus 2018)

3   0

Welzijn


Hoe goed iemand zich voelt, doordat zijn lichamelijke, geestelijke en sociale behoeften bevredigd worden in alle facetten van het leven.

Welzijn is een heel breed begrip, dat soms (gedeeltelijk) gelijkgesteld wordt met geluk. Welzijn is de mate waarin iemand tevreden of gelukkig voelt op verschillende vlakken:
- basisbehoeften (zoals eten, onderdak, veiligheid)
- sociaal leven (zoals hechte banden met familie, vrienden, collega's)
- waardering en erkenning (zinvol werk, zijn bijdrage leveren aan het welbevinden van anderen)
- zelfverwezenlijking (spiritualiteit, moraliteit, creativiteit)

Welzijn is niet hetzelfde als welvaart. Welvaart heeft te maken met hoeveel middelen er er beschikbaar zijn: voldoende voedsel, kleding, luxeproducten, ... Welvaart kan een belangrijk onderdeel of voorwaarde van welzijn vormen.


De zelfmoordcijfers in West-Europese landen liggen erg hoog, wat erop wijst dat het er niet zo goed gesteld is met het welzijn van de bevolking, er ondanks alle rijkdom en vrijheid.
 martijnver (23 augustus 2018)

0   0

beletsel


Een verhindering, een obstakel dat verhindert dat je (verder) handelt of dat een proces zich verderzet.

Vaak gebruikt in een juridische context. Het kan dan om een wettelijke verhindering die een bepaalde gebeurtenis of handeling plaatsvindt. Als een persoon of bevolkingsgroep wettelijke hindernissen ondervindt bij het uitoefenen van rechten (bijvoorbeeld werken, stemmen, trouwen) dan spreekt men van een beletsel.

Daarnaast kan beletsel in de engere zin ook slaan op een specifiek obstakel dat een rechterlijke uitspraak in een zaak of een volwaardig proces onmogelijk maakt. Als tijdens het proces bijvoorbeeld blijkt dat een jurylid bevriend is met de verdachte, dan vormt dat een beletsel voor de objectiviteit van het proces.


Het is nog niet zo lang geleden dat er in heel wat Europese landen wettelijke beletsel bestonden die het onmogelijk maakten voor twee mannen om met elkaar te trouwen.
 martijnver (23 augustus 2018)

1   2

Autonomie


Onafhankelijkheid, zelfstandigheid, de vrijheid en het vermogen om zelf beslissingen te nemen zonder verantwoording te moeten afleggen aan iets of iemand anders.

Autonomie kan gezien worden als het kleine broertje van soevereiniteit. Autonomie is het recht op zelfbestuur van een gemeenschap binnen een groter geheel (bijvoorbeeld provincies of gewesten binnen een land). Een autonome deelstaat maakt altijd deel uit van een soevereine hoodstaat (bv. Vlaanderen in België).

De gemeenschap heeft autonomie op een bepaald vlak (bv. gezondheidszorg), wanneer ze bevoegd is om zelfstandig de regels en wetten die betrekking hebben op die aangelegenheid te bepalen.

Een autonoom persoon is iemand die zelfstandig denkt, oordeelt en handelt. Kinderen hebben weinig tot geen autonomie, van volwassenen wordt verwacht dat zij volledig autonoom handelen, en dus ook aansprakelijk zijn voor hun eigen daden.


Vlaanderen wil steeds meer bevoegdheden overhevelen van het federale naar het gewestelijke bestuursniveau, om zo meer autonomie te verwerven binnen de Belgische staat.
 martijnver (23 augustus 2018)

0   0

Bilateraal


Aan twee zijden, langs beide kanten, waarbij twee partijen betrokken zijn.

Deze term wordt vaak gebruikt in het internationaal recht, om te wijzen op een verdrag, overleg of akkoord tussen twee staten. Een bilateraal verdrag staat in contrast met verdragen tussen meer dan twee verschillende landen (zoals bijvoorbeeld besluiten van de Europese Commissie).

Bilaterale verdragen kunnen gaan over belastingen, handel, politiesamenwerking, ...

Daarnaast wordt de term gebruikt in de medische wereld, om aan te geven dat een symptoom of (ziekte-)verschijnsel aanwezig is aan de twee kanten (bijvoorbeeld pijn in beide handen). Het tegenovergestelde is een hemilateraal verschijnsel, dat aan één kant aanwezig is.


Donald Trump maakte al verschillende malen duidelijk dat hij liever bilaterale handelsverdragen zou sluiten met alle Europese landen afzonderlijk, in plaats van steeds met de EU als geheel te onderhandelen.
 martijnver (23 augustus 2018)

0   0

annotatie


Een annotatie is een aantekening of een noot, die gebruikt wordt om de hoofdtekst extra te verduidelijken of aan te vullen

Het woord annotatie is een leenwoord afgeleid van het Franse "annotation", wat letterlijk aantekening betekent.

De term wordt vooral gebruikt in een juridische context, waar het gebruikt wordt voor een verklarende commentaar bij een uitspraak, vonnis of arrest door een rechter of rechterlijk college.

De annotatie wordt verzorgd door een onafhankelijk specialist of hoogleraar, en is meestal te vinden onderaan de rechterlijke uitspraak.

In bredere zin kan annotatie ook gebruikt worden als synoniem van: kanttekening, opmerking, noot, aantekening of bijschrift.


In de annotatie bij dat arrest door de raad van state gaf een jurist die gespecialiseerd was in de materie meer toelichting bij de precieze invulling van bepaalde begrippen.
 martijnver (23 augustus 2018)

0   0

CCV


ik krijg en afschrijving van CCV*Boekenvoordeel V. Almere van 25 euro n ik weet niet van welke winkel dat is!!
H.Brouwer (23 augustus 2018)

0   0

soevereiniteit


De vrijheid om onafhankelijk de macht uit te oefenen, zonder verantwoording te moeten afleggen.

Soevereiniteit wordt vaak gebruikt in het diplomatiek of internationaal recht. Wanneer een staat soevereiniteit heeft, dan kan ze autonoom de hoogste regels en wetten die gelden in de maatschappij bepalen en handhaven. Een soevereine staat hoeft geen verantwoording af te leggen aan andere staten (een kolonie is dus een voorbeeld van een niet-soevereine staat).

In bredere zin betekent het ook: het bezitten van de hoogste macht, de vrijheid hebben om zelfstandig te handelen. In dit geval spreekt men meestal over personele soevereiniteit.

Soevereiniteit is een belangrijk begrip in het internationaal recht. Opdat staten soeverein zijn, respecteren ze elkaars grenzen, interne machtsstructuur (bv. republiek versus monarchie) en zelfbeschikkingsrecht.


Toen Congo in 1960 onafhankelijk werd van kolonisator België, verwierf de staat soevereiniteit.
 martijnver (23 augustus 2018)

0   0

AVO


Nederlandsche Vereniging voor de bevordering van arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten.
anoniem (23 augustus 2018)

0   0

Robin


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 De baas (23 augustus 2018)   NSFW / 18+

0   0

Januskop


woordfeit
Janus is de Romeinse god van deuren en stadspoorten. Letterlijk betekent zijn naam ‘doorgang’. Omdat hij zowel naar de ene als naar de andere kant van de doorgang moest kunnen kijken, had hij aan beide kanten van zijn hoofd een gezicht. In figuurlijke zin kon hij daarmee ook zowel het verleden als de toekomst overzien. Intussen is de figuurlijke betekenis van januskop ook op mensen overgegaan: mensen die nu eens het ene gezicht en dan weer het andere laten zien. Onvoorspelbare of onoprechte mensen dus.
Overigens is ook de maand januari naar Janus genoemd: het is een verkorting van mensis ianuarius, ‘de maand van Janus’. Janus markeerde het begin van de periode na de winterse zonnewende.
 Wirdo (23 augustus 2018)

0   0

Innovatie


Vernieuwing, het bedenken en ontwikkelen van nieuwigheden.

Innovatie is de motor van de moderne economie. Er worden nieuwe technologieën, diensten, processen en producten bedacht, ontwikkeld en op de markt gebracht. Innovatie is een creatief proces dat maar mogelijk is wanneer informatie en ideeën vrij gedeeld worden.

De meeste innovatie ontstaat geleidelijk aan: een nieuw product is in werkelijkheid een kleine verbetering van een al bestaand product. In een vrije markteconomie is de drijfveer van innovatie de concurrentie tussen bedrijven, die voortdurend elkaars producten proberen te overtreffen met betere, goedkopere en duurzamere alternatieven.

We onderscheiden verschillende soorten innovatie: bedenken van nieuwe goederen en diensten (productinnovatie), verbeteren van productieprocessen (procesinnovatie) en het verbeten van bestaande producten (verbeteringsinnovaties).

Synoniemen van innovatie zijn: vernieuwing, uitvinding, nieuwigheid.


Het succes van bedrijven als Google, Microsoft en Apple is dat ze buiten de gebaande paden durven treden, en het status quo voortdurend in vraag stellen. Door die instelling slagen ze er steeds weer in om innovaties door te voeren en hun eigen producten jaar na jaar te verbeteren.
 martijnver (23 augustus 2018)

0   0

allonge


Een bijlage bij een schriftelijk document (bv. contract, akte) die dient als een aanvulling op het oorspronkelijke document.

In de allonge worden één of meerdere elementen uit de oorspronkelijke overeenkomst verder worden uitgewerkt of aangevuld met bijkomende informatie, voorwaarden, verplichtingen of rechten die niet in de oorspronkelijke verbintenis voorkomen maar daar wel op van toepassing zijn.

De allonge wordt gezien als een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst, en wordt gebruikt zodat het oorspronkelijke document niet moet worden aangepast.

Als de overeenkomst gaat over de overdracht van waardepapieren (geld, cheques) dan zet men op de achterzijde van die waardepapieren een verklaring van overdracht.

De term komt van het Franse "allonger", wat letterlijk verlengen betekent.

Synoniemen bijlage, aanvullende clausule, addendum, supplement.


In de allonge van het huurcontract werd gespecificeerd op welke dag van de maand de huur moest worden betaald, en met welke betaalmiddelen dat dat kon gebeuren.
 martijnver (22 augustus 2018)

0   0

coulance


Toegevendheid, de neiging om niet streng op te treden, om de regels niet strikt toe te passen.

Men spreekt vooral van coulance wanneer het gaat om een soepelheid waar een ander voordeel uit haalt. Daarnaast is de persoon die zich toegeeflijk opstelt, daar niet wettelijk toe verplicht. Coulance wordt in het algemeen dan ook als een positieve manier van handelen beschouwd.

In het verzekeringswezen wordt de term coulance specifiek gebruikt wanneer een verzekeraar kosten vergoedt, terwijl hij daar eigenlijk niet toe verplicht is volgens de voorwaarden van de polis. De verzekerde heeft dus in de regel geen recht op een vergoeding, maar krijgt die wel.

Synoniemen van coulance zijn: soepelheid, inschikkelijkheid, schappelijkheid, toeschietelijkheid.


Hoewel zijn verzekeringspolis eigenlijk geen schade door nalatigheid dekte, kon Jan rekenen op de coulance van de verzekeraar en werd hij volledig terugbetaald.
 martijnver (22 augustus 2018)

0   1

derving


Het mislopen van inkomsten die je normaal gezien wel zou hebben.

Wanneer je door onvoorziene omstandigheden inkomsten verliest, of in de bredere zin iets kostbaars waar je recht op had kwijtraakt, dan spreekt men van derving.

Voor een werknemer kan het gaan om een ontslag of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid waardoor het verwachte salaris plots wegvalt.

Maar ook een ondernemer kan het slachtoffer worden van derving: denk bijvoorbeeld aan een winkelier die producten niet kan verkopen omdat ze gestolen, beschadigd of kwijtgeraakt zijn.

Derving kan ten slotte ook van toepassing zijn op passief inkomen (inkomen waar je niet voor werkt), zoals wanneer een huis dat je normaal verhuurt, blijft leegstaan. Je loopt dan huurinkomsten mis, en dus is er sprake van derving.


Als je niet kunt gaan werken omdat iemand anders jou een fysiek letsel heeft toegebracht, dan is er sprake van derving. Mogelijk heb je dan recht op een schadevergoeding door de persoon die jou schade heeft berokkend.
 martijnver (22 augustus 2018)

2   0

referentiekader


Het geheel van normen, waarden, regels en overtuigingen die bepalen hoe iemand de werkelijkheid waarneemt, erover oordeelt ernaar handelt.

Een referentiekader is datgene wat je gebruikt om al je ervaringen, maar ook ideeën (van anderen) mee af te toetsen. Je vergelijkt nieuwe dingen in het leven met datgene wat je al kent en zich in je referentiekader bevindt, en gebruikt de normen en waarden van dat kader als een soort maatstaf.

Je referentiekader wordt gevormd door de ervaringen die je opdoet, de manier waarop je opgevoed wordt, en de gangbare nomen en waarden van de cultuur waarin je leeft.

Hoewel elk individu een persoonlijk en uniek referentiekader heeft, overlappen de referentiekaders van mensen die in dezelfde cultuur zijn opgegroeid sterk. Een referentiekader is dus in hoge mate een collectief gegeven.


1. geheel van regels, gewoontes en normen waardoor iemands gedrag bepaald is
♢ die gerichtheid op lekker eten is een onderdeel van het referentiekader van veel mensen


In het Westen vinden we het heel gewoon om driemaal per dag te eten, terwijl dat in andere culturen niet vanzelfsprekend is. Het referentiekader is daar dan ook helemaal anders.
 martijnver (22 augustus 2018)

0   0

liaison


Een (hechte) verbinding, een relatie.

Wordt gebruikt als eufemisme voor een geheime liefdesrelatie, een relatie die als taboe of verboden wordt beschouwd, bijvoorbeeld omdat de twee betrokkenen elk getrouwd zijn met iemand anders (en dus ontrouw zijn).

In juridische context (als bijvoeglijk naamwoord): op enige wijze verbonden met of gerelateerd aan.

De term komt uit het Frans. Oorspronkelijk werd het gebruikt om het culinaire verdikkingsmiddel van een saus te beschrijven, vandaar de afgeleide betekenis van "een nauwe relatie".

Het woord raakte vooral populair door de achttiende-eeuwse Franse roman ‘Les liaisons dangereuxses’.
Synoniemen van liaison zijn: verbinding, relatie, affaire, romance, scharrel en amourette.


Een liaison aangaan met een collega mag dan wel spannend lijken, toch loopt dit zelden goed af.
 martijnver (22 augustus 2018)

0   0

demarcatie


Een grens, afbakening of lijn die twee elementen van elkaar scheidt.

Enerzijds kan het gaan om een figuurlijke scheiding, een afbakening van twee concepten die sterk met elkaar verwant zijn of overlappen. Denk bijvoorbeeld aan de grens tussen twee studiegebieden als sociologie en politicologie, of chemie en fysica.

Anderzijds slaat demarcatie in het internationaal recht op de fysieke, aanwijsbare grens tussen twee landen, staten of invloedssferen, niet zelden wanneer die twee entiteiten in conflict zijn met elkaar.


Een bekend voorbeeld van een hedendaagse demarcatielijn is de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Beide staten verkeren officieel nog in oorlog, en de demarcatie is vaak het onderwerp van spanningen of discussies.


Synoniemen van demarcatie zijn: afbakening, scheiding, grens(-lijn).


De demarcatie tussen Noord- en Zuid-Korea steek je niet zomaar over: beide landen bewaken de grens met een indrukwekkende militaire aanwezigheid.
 martijnver (22 augustus 2018)

0   0

emolumenten


Extra voordelen of inkomsten die deel uitmaken van het loonpakket.

Emolumenten zijn extra vergoedingen die al dan niet zijn opgenomen in het arbeidscontract van een werknemer. De werknemer heeft bijvoorbeeld recht op een bonus, vakantiegeld, gratis verblijf, maaltijdcheques, een verplaatsings- of onkostenvergoeding, een bedrijfswagen, ...

Aan deze voordelen kunnen voorwaarden verbonden zijn. Zo is het in de financiële sector de gewoonte om de bonus te koppelen aan de geboekte resultaten, al dan niet individueel of collectief.

Emolumenten waren vroeger vooral de voordelen waar een ambtenaar recht op had omdat zijn salaris relatief laag was. Tegenwoordig wordt het begrip echter ook gebruikt voor alle voordelen die in de privésector worden toegekend.

In Vlaanderen spreekt men vooral over "extralegale voordelen".


Hoewel zijn salaris niet bijster hoog lag, had hij wel een mooi pakket van emolumenten: een bedrijfswagen, een kerstbonus en maaltijdcheques.
 martijnver (22 augustus 2018)

0   0

Perceptie


Het proces van waarneming, gewaarwording door informatie met de zintuigen te registreren, te interpreteren en te organiseren.

De perceptie heeft betrekking op de signalen die je als mens registreert met je vijf zintuigen: horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Vervolgens ga je die signalen selecteren en organiseren, waardoor je hersenen over bruikbare informatie beschikken.

Het laatste aspect van de perceptie, is de interpretatie: de betekenis die jij, op basis van je normen, waarden, kennis en ervaringen, aan bepaalde informatie geeft. Dit maakt van perceptie een subjectief gegeven.

Bijvoorbeeld: je ziet een hond. Dit is de perceptie. Omdat jouw buurman een gevaarlijke hond heeft die soms bijt, interpreteer jij de hond als gevaarlijk. De eigenschap 'gevaarlijk' is een onderdeel van jouw perceptie van de hond.

Je interpreteert niet enkel zaken die je kunt registreren met je zintuigen. Ook concepten, ideeën en fantasieën zijn vatbaar voor perceptie.

In juridische context betekent perceptie: inning of ontvangst van geld.

Synoniemen van perceptie zijn: waarneming, inzicht, visie, gewaarwording en beleving.


Jij bent veel strenger opgevoed dan ik. Het is dan ook logisch dat jouw perceptie van de relatie tussen kinderen en hun ouders sterk verschilt van de mijne.
 martijnver (22 augustus 2018)

0   0

ambivalentie


Een toestand waarbij er tegelijkertijd twee tegenstrijdige waarden aanwezig zijn.

Afgeleid van het bijvoeglijk naamwoord ambivalent.

Wanneer iets ambivalent is, heeft het verschillende mogelijkheden, waarden of gevoelens die tegelijkertijd optreden, en die (schijnbaar) tegenstrijdig zijn met elkaar.

In de psychologie slaat ambivalentie op de aanwezigheid van verschillende emoties die in conflict zijn met elkaar (bijvoorbeeld haat en liefde voor dezelfde persoon). Daarnaast wordt ambivalentie vaak gebruikt om iets te beschrijven waar men moeilijk een uitgesproken mening kan vormen, omdat het zowel positieve als negatieve associaties oproept.

Ambivalentie mag niet verward worden met polyvalentie: iets dat gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden.

Synoniemen van ambivalentie zijn: tegenstrijdigheid, tweeslachtigheid, dubbelwaardigheid, dualisme, dubbelgerichtheid.


De ambivalentie van haar gevoelens voor hem bezorgde haar slapeloze nachten: diep vanbinnen hield ze zoveel van hem, maar tegelijkertijd kon ze hem niet uitstaan.
 martijnver (22 augustus 2018)

0   0

tardief


Iets dat te laat komt, later dan verwacht, laatkomend.

In juridische context: iets dat te lang op zich laat wachten, en daarom niet meer aan de orde is. De rechtbank oordeelt dat er geen gevolg meer wordt gegeven aan het tardieve element.

Tardief is afgeleid van het Frans (tardivement) zoals dat wel vaker het geval is bij juridische begrippen.

Daarnaast behoort tardief ook tot het medische jargon. Het betekent dan: iets dat laat tot uiting komt (bijv. een aandoening die vaak niet herkend wordt in het beginstadium, waarvoor de diagnose dus vaak tardief gesteld wordt).

Synoniemen van tardief zijn: laattijdig, te laat, laatkomend.


De rechter verklaarde het aangehaalde bewijsmateriaal tardief, omdat de verdediging zich veel eerder had kunnen beroepen op de elementen die daarin naar voor werden gebracht.
 martijnver (22 augustus 2018)

2   1

respectievelijk


Opeenvolgend, achtereenvolgens, in de hiervoor genoemde volgorde.

Respectievelijk kan gebruikt worden als bijwoord, bijvoeglijk naamwoord of voegwoord.

Wanneer het een bijwoord is, wordt het gebruikt bij een opsomming en betekent het 'in de genoemde volgorde'. Daarnaast kan het ook 'ieder voor zich' betekenen.

Als bijvoeglijk naamwoord is respectievelijk een synoniem voor respectief, dat betekent 'voor ieder afzonderlijk' of 'achtereenvolgend'.

Ten slotte betekent respectievelijk als voegwoord 'ofwel, dan wel'.

Wanneer respectievelijk als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt, is het vaak een overbodig woord. Enkel als de volgorde van belang is, kan het niet zomaar worden weggelaten.

Synoniemen van respectievelijk zijn: achtereenvolgens, opeenvolgende, dan wel, na elkaar, respectief, opvolgend.


Johan en Anton spelen respectievelijk hockey en voetbal.

De werknemers waren erg misnoegd om hun respectievelijke bonus.
 martijnver (22 augustus 2018)

0   0

Eigendom


Eigendom is het recht om over een zaak te beschikken, en anderen van de toegang tot of het gebruik van die zaak te ontzeggen. De rechthebbende van de zaak wordt de eigenaar genoemd. De eigenaar mag met de zaak naar eigen goeddunken gebruiken, maar niet misbruiken. Misbruik houdt in dat het eigendom gebruikt worden om de rechten van anderen te schenden of de wet te overtreden.

Eigendom kan betrekking hebben op een voorwerp, een stuk grond maar even goed een waardepapier.

Eigendom is een erg breed begrip. Het omvat privé-eigendom (door een particulier), collectief eigendom (door een gemeenschap) en staatseigendom (door de staat).

Hoewel eigendom vaak als synoniem wordt gebruikt voor bezit, is er een belangrijk verschil. Iemand die een zaak bezit, beschikt feitelijk over die zaak, maar heeft daarom niet noodzakelijkerwijs over het recht om over die zaak te beschikken. Wanneer een zaak gestolen, geleend of gehuurd is, dan zijn de bezitter en de eigenaar niet dezelfde persoon.

Ten slotte heeft de eigenaar ook nog het recht van revindicatie: hij mag zijn eigendom opeisen wanneer een andere persoon die onrechtmatig in zijn bezit heeft.


Hij werkte zijn hele leven lang hard om zo heel wat eigendommen te vergaren. Op het einde van zijn leven was hij eigenaar van verschillende huizen, gronden en mooie spullen.
 martijnver (22 augustus 2018)

0   0

audit


Een audit is een systematische en periodieke controle van een organisatie of bedrijf, en dan vooral van de boekhouding en jaarrekeningen.

Bij een audit kunnen verschillende aspecten of afdelingen van de organisatie worden doorgelicht om na te gaan welke dingen er minder goed lopen, zodat er maatregelen kunnen volgen om de gebreken op te lossen.

Er kan gekeken worden naar het functioneren van een afdeling (bv. de sales of human resources) of een facet van het bedrijfsproces (bv. efficiënt gebruik van middelen of kwaliteitsmanagement).

Vaak verwijst de term audit specifiek naar een doorlichting van de boekhouding, jaarrekeningen en andere financiële administratie door een boekhouder. Zo'n doorlichting kan bijzonder zinvolle informatie verschaffen over de financiële gezondheid van een bedrijf bij een overname of fusie.

Men spreekt van een interne audit wanneer die wordt uitgevoerd door iemand binnen de organisatie, en van een externe audit wanneer de auditor iemand extern is die volledig onafhankelijk handelt.

De auditor gaat verschillende factoren van het functioneren evalueren aan de hand van voorafbepaalde criteria. Een auditor kan zich richten op het proces of de resultaten.


Toen het management vermoedde dat er bedrijfsmiddelen verduisterd werden door het personeel, lieten ze een audit van de boekhouding uitvoeren. Uit die audit bleek dat er inderdaad systematisch gesjoemeld werd met facturen.
 martijnver (22 augustus 2018)

0   0

SEO-marketing


SEO marketing is het toepassen van SEO (zoekwoord- of zoekmachine optimalisatie) op een website met als doel hoger ranken in Google, meer bezoekers krijgen en van deze bezoekers betalende klanten maken (conversie).
Bron: wordonlinegevonden.nl
Nanouk (22 augustus 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10