Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.741.809 betekenissen.Nieuwste betekenissen

1   0

Bae


Bae is een woord dat de meeste mensen gebruiken. Je gebruikt het meestal als je wilt zeggen dat je diegene leuk vind, niet meer kwijt wilt of dat je om diegene geeft.
Anoniem (4 januari 2019)

0   1

overdracht


Overlevering, het overhandigen van iets. Wanneer iets wordt afgestaan, van eigenaar, gebruiker of bewaarder verandert. Het overgaan van het ene op het andere.

In juridische context: het overleveren van een onderneming van de oorspronkelijke eigenaar aan de nieuwe.


Om een overdracht van eigendom officieel te maken, volstaat het vaak niet om de eigendom enkel te overhandigen; er dient een document te worden opgesteld waarin de overdracht officieel wordt vastgelegd.
 martijnver (4 januari 2019)

2   2

parallel


Wanneer twee lijnen volledig evenwijdig lopen (en ze elkaar dus op geen enkel punt kruisen), spreekt men van parallelle lijnen.

In figuurlijke zin gebruikt men 'parallel' ook wel om te verwijzen naar zaken die volledig gelijkmatig, in overeenkomst met elkaar of synchroon verlopen.

Als zelfstandig naamwoord betekent parallel: een breedtecirkel, een denkbeeldige cirkel die over de aardbol loopt en evenwijdig is met de evenaar, en gebruikt wordt om de positie van dingen op de aarde met elkaar te vergelijken.


De lancering van onze nieuwe productlijn loopt volledig parallel met de introductie van onze nieuwe naam en stijl.
 martijnver (4 januari 2019)

0   2

osmose


Een natuurlijk proces waarbij een halfdoorlatend membraan bij contact met een vloeistof wel die vloeistof doorlaat, maar niet de stoffen die in de vloeistof zijn opgelost.

Osmose is een belangrijk proces in de biologie, aangezien de celmembranen van heel wat levende organismen halfdoorlatend zijn en dus geschikt zijn voor osmose. Op deze manier kunnen organismen wel water afscheiden, zonder de stoffen die daarin zijn opgelost (bv. voedingsstoffen) te verliezen.


Na een regenbui kunnen rijpe kersen barsten als gevolg van osmose.
 martijnver (4 januari 2019)

2   2

organisme


Een levend wezen dat over een eigen metabolisme beschikt. Voorbeelden van organismen zijn mensen, dieren, planten en bacteriën.

Op onze planeet zijn miljoenen verschillende organismen te vinden, maar geen enkel dat zo intelligent is als de mens.
 martijnver (4 januari 2019)

1   1

Paviljoen


Een klein bijgebouw dat volledig losstaan van het hoofdgebouw, en meestal dient voor recreatieve doeleinden. Paviljoenen zijn vaak terug te vinden in parken en tuinen.

Voor het tuinfeest werd het paviljoen prachtig ingericht.
 martijnver (4 januari 2019)

2   2

Participatie


Deelname, ergens aan meedoen, ergens een deel van opeisen.

In het vennootschapsrecht: wanneer een persoon, organisatie of bedrijf investeert in een ander bedrijf om er zo een aandeel van te verwerven.


Om van dit project een succes te maken, verwacht ik de actieve participatie van alle verantwoordelijken.
 martijnver (4 januari 2019)

3   4

phd


De officiële, Engelstalige titel voor iemand die een doctoraat heeft behaald (in het Nederlands gebruikt men de afkorting 'dr.')

Een doctoraat is de hoogste academische titel die men kan behalen. Om een doctoraat te verkrijgen, dient men een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek te voeren en presenteren aan een universitaire faculteit.


De gemiddelde phd doet er zo'n drie tot vijf jaar over om zijn onderzoek af te ronden.
 martijnver (4 januari 2019)

4   0

polarisatie


Men spreekt van polarisatie wanneer tegengestelde elementen elkaar versterken en verder uit elkaar (naar de andere zijde) drijven, waardoor de oorspronkelijke tegenstelling steeds groter wordt.

In de politieke wetenschappen wordt polarisatie specifiek gebruikt om te verwijzen naar het proces waarbij politieke partijen of bewegingen die een conflicterende ideologie aanhangen, elkaar ophitsen, uitdagen en bestrijden waardoor er in toenemende mate "twee kampen" ontstaan en er geen ruimte meer is voor consensus, matiging of nuance.

De standpunten worden steeds meer rigide en extremer, het vertrouwen raakt zoek en de mogelijkheid tot samenwerking verdwijnt. In extreme gevallen kan polarisatie aanleiding geven tot een gewapend of geweldadig conflict.

In de natuurwetenschappen betekent polarisatie: het ontstaan van een elektrisch veld met magnetische eigenschappen.


De polarisatie voor de verkiezingen was zo groot dat het achteraf onmogelijk werd om nog een regering te vormen.
 martijnver (4 januari 2019)

0   1

op den duur


Na verloop van tijd, wanneer iets blijft duren, wanneer iets aanhoudt. Als/wanneer er zoveel tijd verstreken is (dan) ...

Hij blijft haar maar paaien met complimentjes. Op den duur zou je nog zou gaan denken dat hij verliefd is op haar.
 martijnver (4 januari 2019)

0   0

ovulatie


De eisprong, waarbij een rijp maar onbevrucht ei de eierstok verlaat. Een onderdeel van de vrouwelijke menstruatiecyclus, gebeurt ongeveer één keer om de 28 dagen.

De ovulatie gaat meestal twee weken vooraf aan de menstruatie.
 martijnver (4 januari 2019)

3   0

Niche


Een specialisatie, een zeer specifiek, klein onderdeel van een studie, vakgebied of sector van de industrie of dienstverlening.

De spelers die actief zijn binnen de niche, richten zich uitsluitend op het oplossen van enkele zeer specifieke problemen of het tegemoetkomen aan bijzondere noden.

Een klein, duidelijk begrensd deel van een systeem of terrein. Wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de specifieke functies die verschillende organismes in een ecosysteem vervullen.


De herstelling van zonnepanelen is een echte niche: er zijn maar weinig vakmensen die dit kunnen.
 martijnver (4 januari 2019)

0   0

Jicht


Een bijzonder pijnlijke reumatische ontsteking van de gewrichten. Komt meestal voor in de grote teen, maar naarmate men ouder wordt, kunnen ook andere gewrichten worden aangetast.

De pijn wordt veroorzaakt door een ontsteking waarbij er kleine, scherpe kristallen van urinezuur in de gewrichten ontstaan.


Jicht is niet dodelijk, maar het is wel een bijzonder vervelende kwaal.
 martijnver (3 januari 2019)

0   2

Jinx


Een vloek waardoor men, volgens bijgeloof, voortdurend geconfronteerd wordt met ongeluk en tegenslag.

Jinx is tevens een (in België en Nederland eerder ongebruikelijke) meisjesnaam.


Wanneer er een jinx op je rust, kan je maar beter opletten en je geluk niet beproeven.
 martijnver (3 januari 2019)

0   0

saturatie


Verzadiging. Wanneer er meer van iets beschikbaar is dan nodig, wanneer iets in overvloed aanwezig is.

Ook: de zuiverheid van een bepaalde kleur/tint. Hoe meer grijs een kleur bevat, hoe lager de saturatie.


Wanneer er saturatie optreedt op de huizenmarkt, zullen de prijzen automatisch gaan dalen omdat het aanbod de vraag overstijgt.
 martijnver (3 januari 2019)

1   0

God


god betekend; het alles omvattende vrouwelijk en mannelijk scheppend principe dat zich bevind in de kosmos in de vorm van twee atomair plasma lichamen, een horizontaal (vrouwelijk) en een verticaal (mannelijk) en daarmee corresponderende atomaire structuren in de hersens van de mens. je kunt zeggen dat we een hemelse moeder en vader hebben.
 arna (3 januari 2019)

0   0

oppositie


1) In het algemeen: tegenstand, tegenkanting, resistentie. Weerkwerk bieden, ergens niet in meegaan.

2) In de politiek: In een parlementaire democratie bestaat de oppositie uit alle partijen en verkozen kamer- en/of raadsleden die geen deel uitmaken van de besturende of regerende coalitie, maar trachten om het beleid te beïnvloeden en bekritiseren door vragen te stellen, betogen te houden en ministers te interpelleren in de kamer, de senaat of het parlement.

3) In het merkenrecht: bij het voeren van een procedure waarbij wordt beslist over het verlengen van een merk mag een oudere rechthebbende een bezwaar indienen tegen de aanvraag (tot verlenging) van een jongere rechthebbende.


Nadat die partij de verkiezingen had verloren, zagen ze zich genoodzaakt enkele jaren oppositie te voeren tegen de nieuwe regering.
 martijnver (3 januari 2019)

0   1

optimistisch


Gunstig gestemd, hoopvol, in de verwachting dat de dingen positief zullen uitdraaien, dat iets een goede afloop zal krijgen. Met een positieve instelling.

Antoniem: pessimistisch.


Ik heb me voldoende voorbereid op de examens, en dus ben ik optimistisch over mijn kans op goede resultaten.
 martijnver (3 januari 2019)

1   0

over zichzelf afroepen


Zelf verantwoordelijk zijn voor een bepaald gevolg, je eigen lot bepalen. Meestal in de negatieve zin: het zichzelf aandoen, de eigen problemen veroorzaken.

Door het hele jaar lang niet te studeren, roept hij de slechte resultaten over zichzelf af.
 martijnver (3 januari 2019)

0   0

Kapitaal


1) Als bijvoeglijk naamwoord: zeer belangrijk, groot, essentieel, van het grootste belang. Vaak in de uitdrukking "van kapitaal belang".

2) Als zelfstandig naamwoord: het vermogen dat een persoon, bedrijf of instituut bezit. Bestaat uit geldelijke middelen, waardepapieren en eigendommen. Kapitaal is een productiemiddel.


Met hun innovatieve ideeën en geslepen commerciële talenten wisten ze een groot kapitaal te vergaren.
 martijnver (3 januari 2019)

1   0

Velociraptor


Velociraptor betekent snelle dief. Leefde in Mongolie en China. Jaagde niet in groep en had veren. Dat is een fout uit de Jurassic films maar ik zelf vind de versie van de Jurassic films beter.
 Selena Loopmans (3 januari 2019)

0   0

Katalysator


In de scheikunde: een stof die een chemische reactie of proces (tussen andere chemische stoffen) beïnvloedt zonder zelf van toestand te veranderen tijdens die reactie. Meestal bevordert een katalysator de reactie, waardoor deze sneller verloopt.

In het algemene taalgebruik: een factor of element dat een proces in gang zet, versnelt of mogelijk maakt.

In de autotechniek: een filter in de uitlaat van voertuigen die stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, zoals stikstof, uit de uitlaatgassen haalt.
 martijnver (3 januari 2019)

1   1

Kapitalisme


Een politiek en economisch systeem en maatschappijmodel waarbinnen privé-personen de productiemiddelen in handen hebben, en vrij zijn om handel te drijven, arbeid te verrichten of investeringen te doen om hier winst mee te maken.

Een essentieel kenmerk van kapitalisme is het bestaan van een vrije markt, waarop particulieren, rechtspersonen en andere entiteiten handel kunnen drijven. De overheid reguleert de vrije markt om alles in goede banen te leiden en misbruik te voorkomen, maar komt in essentie niet of zeer beperkt tussen bij individuele transacties. Ook de geldelijke waarde of prijs van goederen en diensten wordt (meestal) bepaald door de vrije markt, en dus niet opgelegd door de staat.

In een kapitalistisch systeem worden prijzen en verloning voor geleverde arbeid voornamelijk bepaald door onderlinge concurrentie en het evenwicht tussen vraag en aanbod.


Na de val van de Sovjet-Unie verspreidde het westerse kapitalisme zich over de rest van Europa.
 martijnver (3 januari 2019)

0   0

kampen


Iets bestrijden, ergens tegen vechten. Ergens moeilijkheden of problemen mee ondervinden, de gevolgen dragen van een negatieve gebeurtenis.

Sinds enkele jaren kampen de inwoners van deze wijk met regelmatige wateroverlast.
 martijnver (3 januari 2019)

0   0

Julia


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Barend (3 januari 2019)   NSFW / 18+

1   0

punchline


Iemand dissen tegenwoordig ook wel rekken genoemd met een zin die de persoon raakt en het publiek voelt
anoniem (3 januari 2019)

0   0

Lonneke


de beste zus die je maar kan wensen eentje die altijd voor je klaar staat als je het moeilijk hebt lief behulpzaam en de allerbeste van de hele wereld en ik heb zo'n zus
eline (3 januari 2019)

0   1

lichte industrie


Industrie,waar de investeringen ,die bedrijf moet doen,minder zijn dan 100000 Euro per werknem

Geautomatiseerde textielweverij wordt meer dan 100000 Euro per personeelslid geïnvesteerd
Heutink (3 januari 2019)

0   0

Guru


Guru betekent geestelijke leider vader van( iemand met problemen etc. Iemand die beschermt liefde en warmte geeft in geestelijke zin en troost meestal indaise iemand die in moeilijle tijden helpt troost meestal soms negatief soms positief.
chefarw (3 januari 2019)

1   1

Standenmaatschappij


Een standenmaatschappij is een samenleving waarvan de leden bij geboorte in verschillende vastomlijnde standen met elk zijn eigen rechten en plichten.
Moby (3 januari 2019)

2   0

paaien


1) Vleien, inpalmen. Iemand met allerlei complimentjes, beloftes en mooie woorden gunstig stemmen of overhalen iets te doen.

2) Paringsgedrag bij vissen, waarbij de eitjes worden gelegd en bevrucht.


Alvorens ze het contract met die klant gingen bespreken, probeerden ze hem te paaien met allerlei cadeautjes.
 martijnver (3 januari 2019)

1   2

Nuance


Een klein maar wezenlijk verschil, een fijn onderscheid. Een subtiele afwijking tussen twee zaken of concepten.

Ook wel gebruikt om te verwijzen naar de verschillende schakeringen van een kleur.


In plaats van alles zo zwart-wit te zien, probeer je beter om wat meer nuance in je denken te brengen.
 martijnver (3 januari 2019)

1   0

Dina


DE BETEKENIS VAN DINA:

DAT BETEKEND DAT ZE LIEF IS, EN SLIM EN GEVOELIG DAT IS DE BETEKENIS VAN DINA EN TROUWENS IK HEET OOK DINA
Dina (2 januari 2019)

1   0

zwijgzaam


Dat iemand heel erg terughoudend is. Niets zegt maar zegt niets dit is totaal niet leuk voor deze personen
Annoniem (2 januari 2019)

12   0

Wahed


Een uiting van frustratie wanneer er je last minute een victory royal wordt ontnomen

"al mijn wahed niffels zijn gechapt door die wahed 9 jaar oude strijders van de L town"
anoniem (2 januari 2019)

0   0

insubordinatie


insubordinatie is het al of niet georganiseerde verzet van een of meerdere personen tegen functionarissen die namens de gevestigde staatsorde, die orde bewaken en handhaven.

aanvallend gedrag tegen politie-, brandweer-,en ambulancepersoneel
anoniem (2 januari 2019)

0   1

analoog


Met een analoog wordt een aangegeven dat er één soort signaal is. Een signaal is een ander woord voor teken of sein. Een sein is een ander woord voor teken of signaal. Dat aangegeven signaal is niet alleen. Er is ook een technologie. die is er altijd bij
anoniem (2 januari 2019)

1   0

HS


Hoogsensitief persoon of hsp is een term uit de psychologie die in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron en staat voor (Engels): highly sensitive person, oftewel 'zeer gevoelig persoon'. In het Nederlands wordt highly sensitive person vertaald als hoogsensitief persoon, sterk sensitief persoon of hooggevoelig persoon. Vaak wordt hoogsensitiviteit verkeerd geïnterpreteerd als een stoornis, terwijl het een normaal verschijnsel is.
 layona (2 januari 2019)

1   1

Timeo Danaos et dona ferentes


ik ben bang voor de grieken en "zeker als ze " geschenken brengen.

Dit is een een hedendaagse goede raad voor iedereen die door zogenaamde geschenken op Internet overrompeld wordt.!!!
cynicus (2 januari 2019)

0   0

nere of neere


midden Limburg is nere een dorsvloer van aangestampte aarde waarop het graan ( koren ) met de vlegel gedorst werd
p vandersteen (1 januari 2019)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10