scanuwonderneming.nu

Upvotes ontvangen52
Downvotes ontvangen63
Karma:-10 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (47)

1

18   7

rendement


Rendement is de opbrengst of winst van een door iemand gedane investering. Wanneer er rendement is behaald is de opbrengst of winst groter dan de gemaakte kosten. Dit heeft niet alleen betrekking op geldelijk rendement. Meer algemeen betekent rendement dat de output groter is dan de input. Rendement behalen heeft dus niet alleen betrekking op inves [..]
Bron: scanuwonderneming.nu

2

5   4

productiviteit


Meting van het resultaat van een proces in relatie tot de inbreng (output in relatie tot input). Kwantificering is mogelijk door de hoeveelheid productie (in geld gemeten of in natura) te delen door een maatstaf voor arbeid of kapitaal.
Bron: scanuwonderneming.nu

3

3   5

financiering


Financiering is het leveren van kapitaal (financiĆ«n) om zo een bepaalde activiteit te bekostigen. 
Bron: scanuwonderneming.nu

4

3   4

balans


De balans is een overzicht van alle bezittingen aan de linkerkant (activa of debetzijde) en de schulden plus het eigen vermogen aan de rechter kant (passiva of creditzijde) op een bepaald moment.Ook wordt een balans wel gedefinieerd als een staat, waar links de samenstelling van de bezittingen en rechts de herkomst (de bronnen) van het vermogen sta [..]
Bron: scanuwonderneming.nu

5

3   5

prognose


De liquiditeitsprognose is een overzicht van toekomstige ontvangsten en uitgaven. Bijvoorbeeld per maand, over een periode van een jaar. De liquiditeitsprognose is een middel om de liquiditeitsontwikkeling in de gaten te houden.
Bron: scanuwonderneming.nu

6

3   5

overdracht


Centraal staat de overdracht van ondernemingsactiviteiten, waarbij gedacht moet worden aan de overgang van gebouwen, inventaris, klantenkring, werknemers, know-how, goodwill etc. De Wet eist niet dat er een overeenkomst is tot overdracht van activa. Het kan ook gaan om een overeenkomst tot verkoop, verhuur, verpachting of uitgifte in vruchtgebruik. [..]
Bron: scanuwonderneming.nu

7

2   1

bedrijfskosten


Kosten ten laste van de ondernemer, die worden doorberekend in de verkoopprijs van het product . Om het resultaat te kunnen berekenen worden de bedrijfskosten van de brutowinst afgetrokken.
Bron: scanuwonderneming.nu

8

2   3

brutowinst


Onder brutowinst wordt verstaan de omzet min de inkoopwaarde of de kostprijs van de verkopen. Formule: brutowinst = omzet - inkopen. 
Bron: scanuwonderneming.nu

9

2   2

accountant


Iemand die beroepsmatig zorgt voor het inrichten, nazien en controleren van boekhoudingen en administraties van instellingen en bedrijven, en daar toe ook bevoegd is. Vaak wordt ook de belastingaangifte verzorgd door een accountant.
Bron: scanuwonderneming.nu

10

2   3

incasso


De inning van vorderingen. Buitengerechtelijke inning van een geldvordering. Voordat wordt overgegaan tot vervolging in rechte, zal de schuldeiser trachten zijn vordering in der minne te krijgen.  Machtiging om de gefactureerde bedragen automatisch van de rekening van een debiteur/schuldenaar af te schrijven.
Bron: scanuwonderneming.nu


Login in om alle 47 betekenissen te bekijken