ilsf.lu

Upvotes ontvangen24
Downvotes ontvangen47
Karma:-22 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (63)

1

10   15

Waardering


De waarde van ILSF die in verhandelde verzekeringspolissen belegt zal worden beïnvloed door de waarden van de verhandelde verzekeringspolissen. Te allen tijde kan de waarde van de verhandelde verzekeringspolissen veranderen als gevolg van een wijziging van sommige van de parameters die zijn vastgelegd in het actuariële model en beoordeeld worden door de actuariële accountant. Dergelijke wijzigingen zullen leiden tot een verandering in de intrinsieke waarde. Waarderingsdag
Bron: ilsf.lu

2

4   11

Lidstaat


Een lidstaat van de Europese Unie. Lijfrente
Bron: ilsf.lu

3

4   7

Fonds


Een algemeen Luxemburgs beleggingsfonds zoals hieronder vollediger beschreven in het onderdeel met de titel ‘het Fonds’, bekend als ‘INTERNATIONAL LIFE SETTLEMENTS FUND’. Fraude
Bron: ilsf.lu

4

2   0

Nominaal bedrag


Het totale bedrag dat een polis belooft te betalen als de verzekerde persoon overlijdt, of op het moment van de vervaldag van het contract.
Bron: ilsf.lu

5

2   5

Categorie


Groep van participatiebewijzen van elke klasse, die onderverdeeld kunnen worden in accumulatie van inkomen, dividenduitkeringen, of op basis van andere specifieke kenmerken. Certificaat
Bron: ilsf.lu

6

1   0

Polishouder


De persoon die een contract afsluit met een verzekeringsmaatschappij voor een levensverzekeringspolis. De houder van de polis heeft het recht om begunstigden aan te wijzen. Preferentieel tarief
Bron: ilsf.lu

7

1   1

IRR


De ‘internal rate of return’ (IRR), oftewel het interne rendementspercentage, is een rendementspercentage dat gebruikt wordt bij vermogensbudgettering om de winstgevendheid van beleggingen te meten en te vergelijken. Het wordt ook wel de ‘discounted cash flow rate of return’ (DCFROR) genoemd, oftewel het ‘rendementspercentage van de contante waarde van de toekomstige ontvangsten en uitgaven’, of eenvoudigweg het rendementspercentage (‘ROR’ = Rate of Return). In het verband met spaargelden en leningen wordt de IRR ook wel de effectieve interestpercentage genoemd. De term ‘intern’ verwijst naar het feit dat de berekening ervan geen omgevingsfactoren er in betrekt (bijv. de rentevoet of de inflatie). Het interne rendementspercentage van een belegging of een project, is het op jaarbasis samengestelde effectieve rendementspercentage of de disconteringsrente die de netto contante waarde van alle cashflows (zowel positief als negatief) van een specifieke belegging gelijk aan nul maakt. Concreter gezegd, is de IRR van een belegging het rentepercentage, waartegen de netto contante waarde van de kosten (negatieve cashflows) van de belegging, gelijk is aan de netto contante waarde van de baten (positieve cashflows) van de belegging.
Bron: ilsf.lu

8

0   0

ZBPP


Een zelfbelegd persoonlijk pensioen (‘Self-Invested Personal Pension’ (SIPP)) is de naam die gegeven wordt aan het type door de overheid van het Verenigd Koninkrijk goedgekeurde persoonlijke pensioenregeling, die individuen in staat stelt om hun eigen beleggingsbeslissingen te nemen met betrekking tot de volledige serie van de door het Britse Ministerie van Financiën (‘HMRC’) goedgekeurde beleggingen. ZBPP’s zijn een soort van persoonlijke pensioenregeling. Een andere deelverzameling van dit type pensioen is de beheerde pensioenregeling. ZBPP’s zijn, op dezelfde manier als persoonlijke pensioenregelingen, zgn. belasting-’verpakkers’ (‘wrappers’), die belastingkortingen mogelijk maken op bijdragen, in ruil voor grenzen aan de toegankelijkheid. De HMRC-regels maken het mogelijk dat een uitgebreidere reeks van beleggingen wordt aangehouden dan persoonlijke pensioenregelingen, met name aandelen en onroerend goed. Regels voor bijdragen, uitkeringsopname, enzovoort zijn dezelfde als voor andere persoonlijke pensioenregelingen. Zelfdodingsclausule 
Bron: ilsf.lu

9

0   0

Wisselkoersen


De valuta waarin de klassen van participatiebewijzen van ILSF wordt uitgedrukt, is niet noodzakelijkerwijs de referentievaluta van ILSF, dan wel de betreffende beleggingsvaluta van ILSF. Beleggingen worden gedaan in die valuta, die het meest profiteren van de prestatie van ILSF volgens de Raad van Bestuur, zoals geadviseerd door de beleggingscommissie van ILSF. Veranderingen in de valutakoersen kunnen invloed hebben op de waarde van participatiebewijzen, die in ILSF worden aangehouden. Houders van participatiebewijzen die beleggen in een aandelenklasse anders dan in de valuta waarin de relevante klasse van participatiebewijzen wordt uitgedrukt, moeten zich realiseren dat wisselkoersfluctuaties er toe zouden kunnen leiden dat de waarde van hun beleggingen vermindert of vermeerdert.
Bron: ilsf.lu

10

0   0

Wedersamenstellingsperiode


Herstel van een polis, die vervallen is tengevolge van het niet betalen van de premie nadat de respijtperiode is geëindigd. De wedersamenstellingsperiode in levensverzekeringen is 3 jaar vanaf de premievervaldag. Werkdag
Bron: ilsf.lu


Login in om alle 63 betekenissen te bekijken