martijnver

Upvotes ontvangen313
Downvotes ontvangen439
Karma:-125 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (381)

1.

9   5

Welzijn


Hoe goed iemand zich voelt, doordat zijn lichamelijke, geestelijke en sociale behoeften bevredigd worden in alle facetten van het leven.

Welzijn is een heel breed begrip, dat soms (gedeeltelijk) gelijkgesteld wordt met geluk. Welzijn is de mate waarin iemand tevreden of gelukkig voelt op verschillende vlakken:
- basisbehoeften (zoals eten, onderdak, veiligheid)
- sociaal leven (zoals hechte banden met familie, vrienden, collega's)
- waardering en erkenning (zinvol werk, zijn bijdrage leveren aan het welbevinden van anderen)
- zelfverwezenlijking (spiritualiteit, moraliteit, creativiteit)

Welzijn is niet hetzelfde als welvaart. Welvaart heeft te maken met hoeveel middelen er er beschikbaar zijn: voldoende voedsel, kleding, luxeproducten, ... Welvaart kan een belangrijk onderdeel of voorwaarde van welzijn vormen.


De zelfmoordcijfers in West-Europese landen liggen erg hoog, wat erop wijst dat het er niet zo goed gesteld is met het welzijn van de bevolking, er ondanks alle rijkdom en vrijheid.
 martijnver (23 augustus 2018)

2.

7   7

autoriteit


Een bepaalde macht of gezag, de mogelijkheid om naar eigen goeddunken beslissingen te nemen over andere mensen of dingen.

Autoriteit wordt vaak gebruikt om de overheid of (politieke) gezagsdrager te beschrijven. De persoon of instantie met autoriteit stelt de regels en wetten op, en ziet erop toe dat die gehandhaafd worden. De autoriteit heeft een bevoegdheid over een bepaald gebied, op een bepaald levensdomein (gezondheidszorg, verkeer, ordehandhaving, ...).

Autoriteit betekent in een wetenschappelijke context ook: iemand die ergens veel van af weet, iemand die een expert ter zake is.

Synoniemen van autoriteit zijn: expert, gezaghebber, overheid, kenner, gezagsdrager, bestuur, bewind, macht.


Na wekenlange rellen tussen betogers en politie, besloten de autoriteiten om de avondklok in te stellen.
 martijnver (23 augustus 2018)

3.

7   4

plausibel


Iets wat mogelijk, aannemelijk of geloofwaardig wordt geacht.

Plausibiliteit is een erg subjectieve eigenschap. Er wordt namelijk geoordeeld of een situatie of gebeurtenis waarover niet alle feiten gekend zijn, in werkelijkheid heeft plaatsgevonden zoals dat wordt voorgesteld of beweerd.

De beoordelaar moet zich daarvoor beroepen op zijn/haar inzicht en interpretatie van de gegeven feiten. Mensen redeneren namelijk volgens een eigen interne logica, en toetsen de voorgestelde situatie of gebeurtenis aan hun persoonlijke ervaring, kennis, normen en waarden.

Daarnaast kan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van bron (de persoon die zijn/haar versie of interpretatie van de feiten voorlegt) een grote invloed hebben op de plausibiliteit.

Tijdens een gerechtelijk onderzoek of proces is de vraag of een bepaalde versie van de feiten zoals voorgesteld door een verdachte, slachtoffer of getuige plausibel is vaak één van de kernvragen waarover de rechtbank of jury moet oordelen.


De verdachte beweerde dat hij zijn vrouw per ongeluk had neergestoken, maar dat achtte de rechter niet plausibel. Uit de autopsie bleek namelijk dat het slachtoffer verschillende messteken toegediend had gekregen.
 martijnver (21 augustus 2018)

4.

6   5

bescheiden


In juridische context (zelfstandig naamwoord, mv.): schriftelijke stukken, documenten, dossiers.

In algemene context (bijvoeglijk naamwoord): beperkt, eenvoudig, iets wat niet veel voorstelt.

Over iemands persoonlijkheid (bijvoeglijk naamwoord): nederig, zichzelf op de tweede plaats stellend, geen hoge dunk van zichzelf hebbend, met de beide voeten op de grond.


Zijn salaris lag niet hoog en dus leefde hij in een zeer bescheiden huurwoning.
 martijnver (28 september 2018)

5.

6   4

referentiekader


Het geheel van normen, waarden, regels en overtuigingen die bepalen hoe iemand de werkelijkheid waarneemt, erover oordeelt ernaar handelt.

Een referentiekader is datgene wat je gebruikt om al je ervaringen, maar ook ideeën (van anderen) mee af te toetsen. Je vergelijkt nieuwe dingen in het leven met datgene wat je al kent en zich in je referentiekader bevindt, en gebruikt de normen en waarden van dat kader als een soort maatstaf.

Je referentiekader wordt gevormd door de ervaringen die je opdoet, de manier waarop je opgevoed wordt, en de gangbare nomen en waarden van de cultuur waarin je leeft.

Hoewel elk individu een persoonlijk en uniek referentiekader heeft, overlappen de referentiekaders van mensen die in dezelfde cultuur zijn opgegroeid sterk. Een referentiekader is dus in hoge mate een collectief gegeven.


1. geheel van regels, gewoontes en normen waardoor iemands gedrag bepaald is
♢ die gerichtheid op lekker eten is een onderdeel van het referentiekader van veel mensen


In het Westen vinden we het heel gewoon om driemaal per dag te eten, terwijl dat in andere culturen niet vanzelfsprekend is. Het referentiekader is daar dan ook helemaal anders.
 martijnver (22 augustus 2018)

6.

5   2

Dushi


Schatje, liefje, zoetje.

Dit woordis afkomstig van Curaçao, meerbepaald uit het Papiaments. Een koosnaampje, of informele manier om te verwijzen naar een mooie vrouw.
 martijnver (5 oktober 2018)

7.

5   4

AVG


De afkorting van de Algemene verordening gegevensbescherming, beter bekend onder haar Engelse naam, de General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze Europese verordening legt strikte regels op waaraan bedrijven, publieke instellingen en non-profits zich moeten houden bij het verwerken van persoonsgegevens, met als doel om zo de online privacy van EU-onderdanen te waarborgen.

De verordening is van toepassing op alle bedrijven die diensten aanbieden in de Europese Unie.


Na de inwerkingtreding van de AVG is het veel moeilijker geworden voor bedrijven om gevoelige data van consumenten te gebruiken voor marketingdoeleinden.
 martijnver (28 september 2018)

8.

5   2

Bagatelliseren


Iets voorstellen als iets onbelangrijks, onbeduidends, kleiner dan het in werkelijkheid is.

Wanneer je iets bagatelliseert, neem je het eigenlijk niet ernstig. Je behandelt het als bijzaak, je doet alsof het van geen enkel belang is en het geen invloed heeft op de situatie of gebeurtenis.

In een juridische context: één partij heeft er bij een (burgerlijke) rechtszaak vaak belang bij om de grieven van de andere partij zoveel mogelijk voor te stellen als onbeduidend of niet relevant. In dat geval probeert de eerste partij de klachten van de andere te bagatelliseren.

Synoniemen van bagatalliseren zijn: geringschatten, minimaliseren, kleineren, wegwuiven, futiliseren.


Toen het team aan hun baas moest uitleggen waarom het project was mislukt, probeerden ze elk op hun beurt hun eigen fouten te bagatelliseren.
 martijnver (21 augustus 2018)

9.

5   6

indicatie


Een aanwijzing, teken of bewijsmiddel dat gebruikt kan worden om te pleiten voor een bepaalde theorie of interpretatie van de gegeven feiten.

Een reden of argument om iets te doen, of om een bepaalde conclusie te trekken.

In juridische context: een bewijsmiddel, een grond van verdenking. Een indicatie is een aanwijzing dat een bepaalde versie van de gebeurtenis of situatie waarover de rechtbank moet oordelen correct is.

Wanneer de argumenten of bewijsmiddelen tegen een besluit pleiten, noemt men ze de contra-indicaties.

In medische context: een aanwijzing dat er een bepaalde behandeling (bv. een geneesmiddel, therapie of verder onderzoek) moet worden toegepast om een ziekteverschijnsel of klacht te bestrijden.

Een verwijzing door een arts voor een bepaalde aandoening of ziekte. De indicatie is nodig om recht te hebben op (terugbetaling van) een bepaalde behandeling.


Paracetamol is een middel dat pijnstillend en koortsverlagend werkt. Enkele indicaties van paracetamol zijn dan ook lichte pijn of koorts.
 martijnver (21 augustus 2018)

10.

4   2

Subjectief


Gebaseerd op persoonlijke meningen en gevoelens, beïnvloed door een individuele interpretatie, niet louter op waarneembare feiten gebaseerd.

Een subjectieve kijk of beoordeling is een beoordeling die vertrekt vanuit de persoonlijke interpretatie van de beoordelaar. Omdat we allemaal andere levenservaringen hebben, zullen we ook allemaal een andere interpretatie geven aan de dingen. Wat subjectief is, wordt beïnvloed door onze eigen ervaringen, opvattingen, normen en waarden. Het is gekleurd, er kan over gediscussieerd worden.

Waar objectiviteit gaat over "waarnemen" en "weten", gaat subjectiviteit over "herkennen" en "vinden".


Twee mensen voor een blauwe muur staan, kunnen allebei vaststellen dat de muur blauw is. Dit is een objectief waarneembaar feit.

Of de blauwe muur mooi is of lelijk, dat hangt af van hun persoonlijke voorkeur. Dit is een subjectieve mening.
 martijnver (9 oktober 2018)


Login in om alle 381 betekenissen te bekijken