martijnver

Upvotes ontvangen1587
Downvotes ontvangen1591
Karma:-3 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (712)

1

18   32

afhankelijk


Ergens onlosmakelijk mee verbonden zijn, ondergeschikt zijn aan iets of iemand anders. Niet op zichzelf staan, geen autonomie hebben. Door iets of iemand anders bepaald worden, zelf niet in vrijheid kunnen spreken of handelen.

Afhankelijkheid is vaak een eigenschap van relaties tussen mensen. Een afhankelijke persoon is duidelijk ondergeschikt, heeft de steun van de andere nodig, en vertrouwt erop dat de persoon van wie hij of zij afhankelijk is, te goeder trouw handelt.

Daarnaast wordt het begrip ook gebruikt in de statistiek om de relatie tussen gebeurtenissen te beschrijven. Een gebeurtenis A is afhankelijk van een gebeurtenis B, als de kans dat gebeurtenis A plaatsvindt variabel is naargelang gebeurtenis B wel of niet plaatsvindt.


Of ik morgen naar huis kom, is sterk afhankelijk van het weer. Ik heb namelijk geen zin om dat hele stuk door de regen te moeten fietsen.
martijnver - 6 oktober 2018

2

18   16

bescheiden


In juridische context (zelfstandig naamwoord, mv.): schriftelijke stukken, documenten, dossiers.

In algemene context (bijvoeglijk naamwoord): beperkt, eenvoudig, iets wat niet veel voorstelt.

Over iemands persoonlijkheid (bijvoeglijk naamwoord): nederig, zichzelf op de tweede plaats stellend, geen hoge dunk van zichzelf hebbend, met de beide voeten op de grond.


Zijn salaris lag niet hoog en dus leefde hij in een zeer bescheiden huurwoning.
martijnver - 28 september 2018

3

17   12

Subjectief


Gebaseerd op persoonlijke meningen en gevoelens, beïnvloed door een individuele interpretatie, niet louter op waarneembare feiten gebaseerd.

Een subjectieve kijk of beoordeling is een beoordeling die vertrekt vanuit de persoonlijke interpretatie van de beoordelaar. Omdat we allemaal andere levenservaringen hebben, zullen we ook allemaal een andere interpretatie geven aan de dingen. Wat subjectief is, wordt beïnvloed door onze eigen ervaringen, opvattingen, normen en waarden. Het is gekleurd, er kan over gediscussieerd worden.

Waar objectiviteit gaat over "waarnemen" en "weten", gaat subjectiviteit over "herkennen" en "vinden".


Twee mensen voor een blauwe muur staan, kunnen allebei vaststellen dat de muur blauw is. Dit is een objectief waarneembaar feit.

Of de blauwe muur mooi is of lelijk, dat hangt af van hun persoonlijke voorkeur. Dit is een subjectieve mening.
martijnver - 9 oktober 2018

4

17   30

duurzaam


Iets dat gemaakt is om lang mee te gaan, dat lange tijd kan worden toegepast of gebruikt.

Wanneer men het over duurzame producten heeft, bedoelt men meestal producten van goede kwaliteit, die stevig zijn en niet gevoelig zijn aan schade.

Duurzame energie is energie die niet voortkomt uit fossiele brandstoffen die ontgonnen worden en waarvan er een beperkte hoeveelheid aanwezig is op aarde. Men spreekt ook wel over groene energie. Voorbeelden zijn zonne-energie of windenergie.

Een duurzame levensstijl is een ecologisch verantwoorde levensstijl, waarbij men bewust omgaat met het leefmilieu, voeding en de spullen die men gebruikt, met als doel om zo weinig mogelijk negatieve impact te hebben om het milieu.

In het vreemdelingenrecht wordt deze term ook weleens gebruikt om te verwijzen naar de mate waarin een vreemdeling in staat is om gedurende langere tijd (meestal minstens één jaar) over voldoende financiële middelen te beschikken om te voorzien in het eigen levensonderhoud; dit kan gaan om een job waardoor men recht heeft op een maandloon. Duurzaamheid is een voorwaarde om een partner te laten overkomen in het kader van gezinshereniging.


Sommige winkelketens verkopen kleding van slechte kwaliteit aan extreem lage prijzen, zogenaamde fast fashion. Deze kleding is absoluut niet duurzaam, en deze vorm van handeldrijven draagt niet bij aan een duurzame maatschappij.
martijnver - 7 oktober 2018

5

17   21

autoriteit


Een bepaalde macht of gezag, de mogelijkheid om naar eigen goeddunken beslissingen te nemen over andere mensen of dingen.

Autoriteit wordt vaak gebruikt om de overheid of (politieke) gezagsdrager te beschrijven. De persoon of instantie met autoriteit stelt de regels en wetten op, en ziet erop toe dat die gehandhaafd worden. De autoriteit heeft een bevoegdheid over een bepaald gebied, op een bepaald levensdomein (gezondheidszorg, verkeer, ordehandhaving, ...).

Autoriteit betekent in een wetenschappelijke context ook: iemand die ergens veel van af weet, iemand die een expert ter zake is.

Synoniemen van autoriteit zijn: expert, gezaghebber, overheid, kenner, gezagsdrager, bestuur, bewind, macht.


Na wekenlange rellen tussen betogers en politie, besloten de autoriteiten om de avondklok in te stellen.
martijnver - 23 augustus 2018

6

15   16

plausibel


Iets wat mogelijk, aannemelijk of geloofwaardig wordt geacht.

Plausibiliteit is een erg subjectieve eigenschap. Er wordt namelijk geoordeeld of een situatie of gebeurtenis waarover niet alle feiten gekend zijn, in werkelijkheid heeft plaatsgevonden zoals dat wordt voorgesteld of beweerd.

De beoordelaar moet zich daarvoor beroepen op zijn/haar inzicht en interpretatie van de gegeven feiten. Mensen redeneren namelijk volgens een eigen interne logica, en toetsen de voorgestelde situatie of gebeurtenis aan hun persoonlijke ervaring, kennis, normen en waarden.

Daarnaast kan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van bron (de persoon die zijn/haar versie of interpretatie van de feiten voorlegt) een grote invloed hebben op de plausibiliteit.

Tijdens een gerechtelijk onderzoek of proces is de vraag of een bepaalde versie van de feiten zoals voorgesteld door een verdachte, slachtoffer of getuige plausibel is vaak één van de kernvragen waarover de rechtbank of jury moet oordelen.


De verdachte beweerde dat hij zijn vrouw per ongeluk had neergestoken, maar dat achtte de rechter niet plausibel. Uit de autopsie bleek namelijk dat het slachtoffer verschillende messteken toegediend had gekregen.
martijnver - 21 augustus 2018

7

14   11

absurd


Niet logisch, bizar, vreemd, totaal niet strokend met de realiteit, met wat gangbaar of gewoon is. Niet in overeenstemming met de verwachtingen of geldende normen. Zo ongewoon dat het onaanvaardbaar is, dat het spot opwekt.

Absurditeit is een vruchtbare bodem voor humor, net omdat het inspeelt op het ongewone en zo een verrassingseffect heeft.


Het idee dat je 100 kilometer kan lopen zonder een druppel water te drinken, is simpelweg absurd.
martijnver - 6 november 2018

8

14   11

referentiekader


Het geheel van normen, waarden, regels en overtuigingen die bepalen hoe iemand de werkelijkheid waarneemt, erover oordeelt ernaar handelt.

Een referentiekader is datgene wat je gebruikt om al je ervaringen, maar ook ideeën (van anderen) mee af te toetsen. Je vergelijkt nieuwe dingen in het leven met datgene wat je al kent en zich in je referentiekader bevindt, en gebruikt de normen en waarden van dat kader als een soort maatstaf.

Je referentiekader wordt gevormd door de ervaringen die je opdoet, de manier waarop je opgevoed wordt, en de gangbare nomen en waarden van de cultuur waarin je leeft.

Hoewel elk individu een persoonlijk en uniek referentiekader heeft, overlappen de referentiekaders van mensen die in dezelfde cultuur zijn opgegroeid sterk. Een referentiekader is dus in hoge mate een collectief gegeven.


1. geheel van regels, gewoontes en normen waardoor iemands gedrag bepaald is
♢ die gerichtheid op lekker eten is een onderdeel van het referentiekader van veel mensen


In het Westen vinden we het heel gewoon om driemaal per dag te eten, terwijl dat in andere culturen niet vanzelfsprekend is. Het referentiekader is daar dan ook helemaal anders.
martijnver - 22 augustus 2018

9

13   10

fortnite


Fortnite is een populaire third-person shooter die in 2017-2018 uitkwam op verschillende platformen (PS4, Xbox One, iOS, Windows, Nintendo Switch). Het spel kan in twee modi worden gespeeld:

- Save the World: singleplayer of online multiplayer, spelers strijden tegen monsters.

- Battle Royale: spelers worden op een eiland gedropt met andere spelers, en moeten elkaar bestrijden. Wie als laatste overblijft, wint het spel.


Fortnite is zo geweldig populair dat er heel wat memes zijn ontstaan die gebaseerd zijn op situaties in het spel.
martijnver - 30 november 2018

10

13   9

Bagatelliseren


Iets voorstellen als iets onbelangrijks, onbeduidends, kleiner dan het in werkelijkheid is.

Wanneer je iets bagatelliseert, neem je het eigenlijk niet ernstig. Je behandelt het als bijzaak, je doet alsof het van geen enkel belang is en het geen invloed heeft op de situatie of gebeurtenis.

In een juridische context: één partij heeft er bij een (burgerlijke) rechtszaak vaak belang bij om de grieven van de andere partij zoveel mogelijk voor te stellen als onbeduidend of niet relevant. In dat geval probeert de eerste partij de klachten van de andere te bagatelliseren.

Synoniemen van bagatalliseren zijn: geringschatten, minimaliseren, kleineren, wegwuiven, futiliseren.


Toen het team aan hun baas moest uitleggen waarom het project was mislukt, probeerden ze elk op hun beurt hun eigen fouten te bagatelliseren.
martijnver - 21 augustus 2018


Login in om alle 712 betekenissen te bekijken