Betekenis Obligatie

Wat betekent Obligatie? Hieronder vind je 33 betekenissen van het woord Obligatie. Je kunt ook zelf een definitie van Obligatie toevoegen.

1.

10   1

obligatie


Een obligatie is een waardepapier of schuldbrief die over meerdere jaren loopt. Wanneer je een obligatie koopt, dan leen je eigenlijk geld aan het bedrijf of de overheid aan een bepaalde rente. Na een bepaalde periode wordt dat bedrag aan je terugbetaald.

Hij wilde enkel beleggen in obligaties omdat ze weinig risico inhouden.
 katrien op 2011-08-25

2.

5   2

obligatie


Een schuldbewijs dat je kunt verhandelen. Wanneer de overheid of een instelling een lening aangaat, kan deze obligaties uitgeven. De koper van een dergelijke obligatie ontvangt een vergoeding in de vorm van rente. Obligaties zijn voornamelijk aantrekkelijk wanneer de rente hierop hoger is dan de rente op een normale spaarrekening.
 Loraine op 2011-08-04

3.

1   0

obligatie


( economie ) een door een overheid of bedrijf uitgegeven waardepapier gewoonlijk met een beperkte tijdsduur De rente voor obligaties van Italië en Spanje nam sterk af toen de Europese Centrale Bank intervenieerde.
Bron: nl.wiktionary.org

4.

2   1

Obligatie


Een obligatie is het bewijs van deelname aan een obligatielening. De obligatiehouder ontvangt een vast rentepercentage over het geleende bedrag. Aan het einde van de looptijd ontvangt de obligatiehouder zijn hoofdsom weer terug. Een obligatie kan op de effectenbeurs verhandeld…
Bron: valutawijzer.nl

5.

1   1

obligatie


(rechtsgeschiedenis) een werknemer van de VOC kon een ~ ondertekenen tot maximaal fl. 300,- afhankelijk van de rang. De ~ was veelal op naam gesteld, maar overdraagbaar en werd aan toonder uitbetaald.
Bron: juridischwoordenboek.com

6.

1   1

obligatie


(effectenrecht) op de beurs verhandelbare schuldbrief, waaruit blijkt dat de emittent (vaak overheid) tegen een bepaalde rente het in die brief genoemde bedrag heeft geleend.
Bron: juridischwoordenboek.com

7.

0   0

obligatie


obli·ga·tie (de; v; meervoud: obligaties) aan de beurs verhandelbare schuldbekentenis
Bron: vandale.nl

8.

0   0

obligatie


verband, verbinding, ook schuldbekentenis, schuldbrief, verbintenis, handschrift, bondschrift (bindend), verplichtschrift
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

9.

0   0

Obligatie


Een obligatie is een schuldbrief van een bedrijf of een overheidsinstelling verhandelbaar op de beurs.
Bron: aegon.nl

10.

0   0

Obligatie


het bewijs dat je geld hebt uitgeleend
Bron: scholieren.com

11.

0   0

Obligatie


Een effect in de vorm van een schuldbewijs. Door uitgifte van een obligatie kan de uitgevende instelling vreemd vermogen aantrekken voor bijvoorbeeld investeringen. Een obligatie geeft recht op (meestal) een vaste rente en op terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd.
Bron: ondernemersunited.nl

12.

0   0

Obligatie


Bewijs (ook wel schuldbewijs) van een lening die is aangegaan door een onderneming.Voor het afnemen van een obligatie ontvangt een houder een vergoeding. Dit kan een vast of een variabel (rente)percentage zijn, eventueel aangevuld met inflatiecorrectie. obligaties hebben vaak een vaste langere looptijd en worden als ‘veilige’ belegging beschouwd. Veelal worden obligaties uitgegeven door overheden of grotere ondernemingen om op een betrouwbare manier voor een langere tijd aan geld te komen.Een obligatie lijkt op een aandeel, alleen met dat verschil dat de houder ervan geen recht van inspraak heeft. De koers van de obligatie hangt af van de dan geldende marktrente.  Geld voor een aangekochte obligatie een rente van 4% en is de markrente 7%, is de obligatie minder waard. Immers, op de markt krijgt men een grotere rente op een investering. Wanneer de verhouding andersom is, geldt het tegenovergestelde effect.
Bron: staatvanbeleg.nl

13.

0   0

Obligatie


Effecten Obligatie Commercial paper Hybride effecten Aandeel Derivaten Warrant Future Optie Exotische optie Obligatie per coupon Vastrentende obligatie Variabelerentecoupon Nulcouponobligatie Inflation-indexed bond Eeuwigdurende obligatie Bijzondere obligaties Covered bond Collateralized debt obligation Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding. Door giraal effectenverkeer is niet elke obligatie werkelijk in fysiek papier vertegenwoordigd. De oorspronkelijke vorm van een obligatie was echter wel een papier, dat overigens uit twee delen bestaat: de mantel en het couponblad. Een mantel is daarbij het werkelijke schuldbewijs, waarop staat aangegeven hoeveel de debiteur aan het eind van de looptijd, of bij eerdere afbetaling, zal betalen aan de bezitter van de obligatie. Verder vermeldt de mantel het te vergoeden rentepercentage en de gegevens van de debiteur. Het tweede deel, het blad, is een verzameling van bonnetjes, de coupons. Deze coupons geven per rentevervaldatum (meestal jaarlijks) recht op een rentevergoeding over het geleende nominale bedrag van de obligatie. Soms wordt ook zonder fysieke obligatie de rente nog steeds couponrente genoemd en de betaling ervan couponbetaling, en worden couponkosten in rekening gebracht voor die uitbetaling. Voor de belegger en de uitgever is een obligatie een alternatief voor een aandeel. Sommige obligaties zijn convertibel, dit betekent dat ze onder bepaalde voorwaarden uitwisselbaar zijn tegen aandelen (van dat bedrijf).
Bron: nl.wikipedia.org

14.

0   0

obligatie


schuldbekentenis, schuldbrief veelal afgegeven door particulieren, waarbij een vaste jaarlijkse rente werd gegeven in ruil voor een lening; obligaties werden vaak verkocht of geërfd en bleven soms zeer lang in omloop voordat de bijbehorende lening werd afgelost.
Bron: loegiesen.nl

15.

0   0

obligatie


bewijs van deelname (schuldbewijs) aan een langlopende lening; meestal verhandelbaar op een beurs.  
Bron: home.wanadoo.nl

16.

0   0

obligatie


obligatie: schuldbriefopen_thes('Nl')
Bron: nl.thefreedictionary.com

17.

0   0

Obligatie


Titel van schuldvordering die een deel van een lening op middellange of lange termijn, obligatielening genoemd, vertegenwoordigt. De obligatie geeft recht op een vooraf vastgestelde interest. De looptijd van een obligatie wordt bepaald op het moment van de uitgifte. Het is een overdraagbaar en verhandelbaar effect dat aan toonder, op naam of gedematerialiseerd kan zijn. De Staatsbons, uitgegeven door de Belgische Staat, zijn beursgenoteerde effecten die speciaal bedoeld zijn voor particulieren. Zij bestaan niet in gedematerialiseerde vorm.
Bron: roerendewaarden.be

18.

0   0

obligatie


obligatie zn. ‘verplichting; schuldbekentenis’ Mnl. obligacie ‘schuldbekentenis’ [1370-1378; MNHWS], ‘verplichting, verbintenis’ [1467-90; MNHWS]; vnnl. eene obligatie ‘schuldbrief’ [1570; Stall.]. Ontleend aan Oudfrans obligation ‘verpanding van een bezit’ [1235; Rey], ‘juridische verbintenis’ [1283; TLF], ‘schuldbekentenis’ [1370-72; TLF], ontleend aan Latijn obligātiō (genitief -iōnis) ‘juridische verbintenis, borgstelling, verplichting’, een afleiding van obligāre ‘verplichten, verbinden’, gevormd uit ob, zie → object, en ligāre ‘verbinden’, zie → liëren. Het woord hoeft niet noodzakelijk via het Frans te zijn ontleend, maar kan ook rechtstreeks uit de juridische terminologie van het middeleeuws Latijn zijn overgenomen. Al in de 13e eeuw zijn er in Latijnse documenten uit het Nederlandstalige gebied attestaties bekend van obligatio ‘rechtsbetrekking tussen twee partijen’ [1216-22; Fuchs], ‘verpanding’ [1253; Fuchs], ‘schuldbrief’ [1285; Fuchs].
Bron: etymologiebank.nl

19.

0   0

Obligatie


Een obligatie is een bewijs van deelname in het kapitaal van een bedrijf of de overheid. Het is een schuldbewijs tegen een vaste rente. Het is mogelijk om in obligaties te handelen, dit gebeurt op de effectenbeurs. Simpel gezegd houdt het principe van een obligatie het volgende in: persoon X leent geld aan bedrijf Z in de vorm van een obligatie. Een obligatie is in dit geval dus de benaming voor het schuldpapier dat verbonden is aan het lenen. Persoon X besluit om geld te lenen aan bedrijf Z, omdat er een gegarandeerde rente tegenover staat die jaarlijks wordt uitgekeerd. Bedrijf Z heeft door het uitgeven van obligaties meer vermogen om te investeren. Het verschil met een aandeel, is dat er bij een obligatie niet gedeeld wordt in de winst, maar dus ook niet in een eventueel verlies. Hierdoor is de rente bij een obligatie lager dan bij een aandeel, omdat het risico kleiner is. De staatsobligatie is het meest in trek bij investeerders. Dit komt omdat het praktisch is uitgesloten dat een land failliet gaat. Lenen aan overheid brengt dus weinig risico met zich mee. Het levert echter een niet al te hoge rente op.
Bron: ensie.nl

20.

0   0

Obligatie


Een obligatie is een schuldbewijs van een lening. Door uitgifte van een obligatie kan een instelling kapitaal aantrekken ten behoeve van bijvoorbeeld investeringen. Een obligatie geeft recht op (meestal) een vaste rente (couponrente) en op terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd. Obligaties worden uitgegeven door ondernemingen (bedrijfsobligaties), landelijke (staatsobligaties) en lokale overheden en door publieke instellingen. Obligaties kunnen kortlopend en langlopend zijn. Veel obligaties staan op de beurs genoteerd. De koers fluctueert als gevolg van vraag en aanbod.
Bron: indexbeleggen.nl

21.

0   0

Obligatie


Verklaring van schuld
Bron: heerlijkheidbredevoort.nl

22.

0   0

obligatie


Een obligatie is een aandeel in een langlopende lening.
Bron: kennisconsult.nl

23.

0   0

obligatie


verband, verbinding, ook schuldbekentenis, schuldbrief, verbintenis, handschrift, bondschrift (bindend), verplichtschrift
Bron: dumont-andre.nl

24.

0   0

Obligatie


Schuldbekentenis, uitgegeven door een bedrijf, instelling of overheid. Deze vertegenwoordigt een lening aan de uitgevende instantie. De obligatiehouder heeft gedurende de looptijd recht op rente. Bij aflossing is dat een recht op terugbetaling van de nominale waarde. Een obligatie kan op de effectenbeurs worden verhandeld.
Bron: treetopam.com

25.

0   0

Obligatie


Verhandelbaar bewijs van deelneming in een geldlening. Deze lening wordt bijvoorbeeld uitgegeven door een overheid of een onderneming. Een obligatie kan jaarlijks een vaste of variabele coupon uitkeren. Ook bestaan er zero-coupon obligaties die geen jaarlijkse coupon uitkeren maar richting het einde van de looptijd aangroeien tot 100%.
Bron: raboglobalmarkets.nl

26.

0   0

Obligatie


Schuldbewijs voor een lening die door een overheidsinstelling, een onderneming of een instelling is aangegaan. Een obligatie geeft recht op een vaste rente en op terugbetaling van de hoofdsom.
Bron: rentetotaal.nl

27.

0   0

obligatie


verband, verbinding, ook; schuldkennis, schuldbrief, verbintenis, handschrift, bondschrift (bindend), verplichtschrift
Bron: computergenealogie.org

28.

0   0

obligatie


verband, verbinding, ook schuldbekentenis, schuldbrief, verbintenis, handschrift, bondschrift (bindend), verplichtschrift
Bron: home.planet.nl

29.

0   0

Obligatie


financieel instrument dat verkocht wordt door een lener, tegen periodieke betaling van rente en betaling van de hoofdsom op de vervaldatum.
Bron: aardnoot.nl

30.

0   0

obligatie


– overheden en bedrijven geven obligaties uit om aan geld te komen. Iemand die een obligatie koopt leent zijn geld voor een bepaalde vaste periode uit aan de overheid of een bedrijf en ontvangt daarvoor elk jaar een specifiek rentepercentage.
Bron: generationeuro.eu

31.

0   0

Obligatie


Een effect in de vorm van een schuldbewijs. Door uitgifte van een obligatie kan de uitgevende instelling vreemd vermogen aantrekken voor bijvoorbeeld investeringen. Een obligatie geeft recht op (meestal) een vaste rente en op terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd. Uitgevers van obligaties zijn ondernemingen, publieke instellingen en landelijke- en lokale overheden. Er bestaan verschillende soorten obligaties met elk een eigen kenmerk: nulcoupon-, winstdelende-, achtergestelde-, converteerbare-, premieobligaties etcetera.
Bron: beama.be

32.

0   0

Obligatie


Schuldtitel met een bepaalde looptijd en een rentevergoeding.
Bron: kosterenpartners.com

33.

0   0

Obligatie


Roerende waarde, effect dat een deel vertegenwoordigt van een lening op lange termijn die werd uitgegeven door de staat, een openbare instelling of een privé-onderneming.De obligatie geeft recht op de betaling van een interest (die meestal vast is tijdens de looptijd van de lening) en de terugbetaling van de hoofdsom op de vervaldag. De obligatie is dus een schuldvorderings- en geen eigendomstitel. Bij de vereffening van een onderneming moeten de obligaties worden terugbetaald voor de verdeling van de beschikbare activa tussen de aandeelhouders.
anoniem op 2016-02-17


Betekenis van Obligatie toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< oblie oblatie >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen