Betekenis Curator

Wat betekent Curator? Hieronder vind je 27 betekenissen van het woord Curator. Je kunt ook zelf een definitie van Curator toevoegen.

1.

2   1

curator


(faillissementsrecht)Latijn: door de rechtbank benoemd persoon (meestal een advocaat) die het faillissement leidt en onderzoekt of en in hoeverre de resterende baten ten behoeve van de crediteuren kunnen strekken. De ~ legt periodiek rekening en verantwoording af aan de rechter-commissaris.
Bron: juridischwoordenboek.com

2.

2   1

Curator


Iemand die door de rechtbank is aangesteld om de zaken te regelen voor een persoon die dat zelf niet meer kan of mag. Bijvoorbeeld iemand die failliet of geestelijk in de war is.
Bron: werk.nl

3.

1   1

curator


Onder de curator verstaan we degene die door de rechtbank benoemd wordt en belast is met zaken als: 1. de vertegenwoordiging van een curandus; 2. het beheer van een onbeheerde nalatenschap; 3, het beheer van de boedel van een in faillissement verkerende (rechts)persoon onder toezicht van een rechtercommissaris.
Bron: the-web-library.com

4.

1   1

curator


(personen- en familierecht)Latijn: door de rechtbank benoemd persoon die toezicht houdt op een onder curatele gesteld persoon.
Bron: juridischwoordenboek.com

5.

2   2

Curator


Persoon die de rechtbank aanwijst om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
Bron: rechtspraak.nl

6.

1   1

curator


Iemand die door de rechtbank wordt benoemd om een faillissement af te handelen of om de zaken te behandelen van iemand die onder curatele is gesteld.
Bron: ondernemersunited.nl

7.

1   1

Curator


In het geval van een faillissement benoemt de rechtbank een curator. De curator neemt het beheer over het vermogen van de faillietverklaarde over. Schuldeisers kunnen bij de curator binnen zekere termijn hun vorderingen indienen.
Bron: ru.nl

8.

1   1

curator


curatele zn. ‘beheer over andermans vermogen’ Vnnl. te stellene in curatele ‘onder curatele stellen’ [1546; WNT sober], curatele ‘de zorg over andermans spullen’ [1577; Werve]. Ontleend aan middeleeuws Latijn curatela ‘id.’ [14e eeuw; Niermeyer], een contaminatie van Latijn cūrātiō ‘beheer’, afleiding van het werkwoord cūrāre ‘verzorgen, genezen’, zie → cureren, en tutēla ‘bescherming, voogdij’, bij het werkwoord tuērī ‘beschermen, verzorgen’. Curatele is een juridische term voor de zorg, in het bijzonder de financiële zorg, voor een onmondige onbekwame persoon. ♦ curator zn. ‘iemand die curatele uitvoert, bijv. bij faillissement; toezichthouder’. Mnl. curatoers (mv.) ‘beheerders over een onder curatele gesteld persoon’ [1483; WNT tutele], curateurs ‘toezichthouders (leden van een raad van toezicht) van een universiteit’ [1575; WNT]. Ontleend aan Latijn cūrātor ‘verzorger, leider, voogd’, afleiding van het werkwoord cūrāre.
Bron: etymologiebank.nl

9.

0   0

Curator


1. Door de kantonrechter benoemde functionaris ter bescherming van het vermogen en de persoon van een onder curatele gestelde. 2. Door de rechtbank benoemde functionaris, belast met het beheer en de vereffening van de boedel van een faillissement.
Bron: ariesadvocaten.nl

10.

0   0

Curator


Vanaf het moment dat een bedrijf failliet is verklaard verricht de curator alle noodzakelijke financiële handelingen voor het failliete bedrijf, met de bedoeling de schuldeisers zoveel mogelijk schadeloos te stellen.
Bron: nos.nl

11.

0   0

Curator


proces -voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man, verzorger, voogd,
Bron: dumont-andre.nl

12.

0   0

Curator


1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld). 2. In faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.
Bron: advocatenoverzicht.nl

13.

0   0

Curator


proces -voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man, verzorger, voogd,
Bron: home.planet.nl

14.

0   0

Curator


proces -voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man, verzorger, voogd,
Bron: computergenealogie.org

15.

0   0

Curator


Door de rechtbank aangewezen persoon, die zorgdraagt voor de verdeling van het vermogen van een schuldenaar in een faillissement.
Bron: hoeden-mulder.nl

16.

0   0

Curator


– 1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
Bron: aalberq.com

17.

0   0

Curator


De persoon die door de rechter wordt aangesteld om de belangen van een onder curatele gestelde persoon te behartigen.
Bron: amernotarissen.nl

18.

0   0

Curator


Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen namens iemand die failliet is verklaard.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

19.

1   1

Curator


1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
Bron: lavg.nl

20.

0   0

Curator


Een curator van een tentoonstelling is degene die, vaak op projectbasis, een tentoonstelling organiseert en er de verantwoordelijkheid voor neemt. De term is overgenomen uit het Engels en is tegenwoordig in de tentoonstellingswereld synoniem met 'tentoonstellingsmaker'. De curator bepaalt onder andere het tentoonstellingsconcept, de titel, de inrichting en de te tonen objecten. De objecten die hij of zij laat zien kunnen allemaal afkomstig zijn van bruikleengevers. In Amsterdam is een opleiding tot curator ondergebracht bij het kunstinstituut De Appel.
Bron: nl.wikipedia.org

21.

1   1

Curator


Een curator of bewindvoerder is iemand die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon. Er zijn twee verschillende situaties waarin een curator of bewindvoerder optreedt:
Bron: nl.wikipedia.org

22.

0   0

Curator


Een curator viarum was een Romeins ambtenaar. Hij was een van de twee curatores (behorende tot de Vigintisexviri) die toezicht hielden op de viae (Romeinse wegen). Deze curatores waren oorspronkelijk waarschijnlijk voor speciale gelegenheden aangesteld en schijnen altijd beschouwd te zijn als ambtenaren en niet als functionarissen die de praktische kant van het onderhoud uitvoerden. Maar vanaf het begin van de zesde eeuw van de stad werden er regelmatig afgevaardigden aangesteld, wiens enige plicht de zorg voor de wegen was, vier (quattuorviri viarum) overzagen de straten binnen de muren, en twee (curatores viarum) de wegen daarbuiten. Toen Augustus de magistrates minores hervormde, nam hij deze eerst op in het vigintiviratus en schafte deze laatste af. Maar toen hij zelf de zorg van de viae rond de stad op zich nam, stelde hij onder zich twee wegenmakers aan (ὁδοποιοῦς / hodopoioũs), personen met de rang van praetor, aan wie hij twee lictors toewees. Deze werden vermoedelijk opgenomen in het aantal van de nieuwe hoofdopzichters van openbare werken die door hem waren ingesteld en zouden vanaf die tijd voortaan van hun plichten worden ontheven, die onder het toezicht en de controle van de curatores of inspecteurs-generaal stonden.
Bron: nl.wikipedia.org

23.

0   0

Curator


1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld). 2. In faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.
anoniem op 2016-02-17

24.

1   2

Curator


proces -voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man, verzorger, voogd,
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

25.

1   2

Curator


Tentoonstellingsmaker
Bron: cjsm.vlaanderen.be

26.

1   2

curator


beheerder; hij die belast is met de zorg voor een onder curatele gestelde of het toezicht heeft op de vereffening van een failliete boedel.
Bron: loegiesen.nl

27.

0   1

Curator


Een curator wordt bij rechterlijke uitspraak benoemd om namens iemand op te treden die onder curatele is gesteld. Onder curatele gestelden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die niet meer in staat zijn over het eigen vermogen te beheren. De curator wordt benoemd bij faillissementen. Wanneer een natuurlijk persoon of een rechtspersoon veel schulden heeft en niet meer in staat is de schulden af te lossen, loopt hij het risico failliet te worden verklaard. Om de schuldenaar daadwerkelijk failliet te kunnen verklaren, is het van belang dat een of meerdere schuldeisers het faillissement aanvraagt van de schuldenaar bij de rechtbank. Indien de rechtbank in haar vonnis besluit de schuldenaar failliet te verklaren, wordt er een curator in het faillissement benoemd. Wanneer de curator eenmaal door de rechtbank is benoemd, wordt de schuldenaar als handelingsonbekwaam aangemerkt. Dit houdt in dat hij slechts rechtshandelingen mag verrichten met toestemming van de curator. De curator beheert het vermogen (ook wel ''de boedel'' genoemd) van de schuldenaar en probeert uit het resterende vermogen de schuldeisers te voldoen. Wanneer de curator hierin slaagt, wordt het faillissement opgeheven.
Bron: ensie.nl


Betekenis van Curator toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< curatief curb >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen