Betekenis griend

Wat betekent griend? Hieronder vind je 17 betekenissen van het woord griend. Je kunt ook zelf een definitie van griend toevoegen.

1.

0   0

Griend


Het vogeleiland Griend ligt binnen de gemeentegrenzen van Terschelling, ongeveer halverwege tussen het eiland en Harlingen. Het is bekend om het rijke vogelleven. Daarnaast is het één van de belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen in het waddengebied. Om deze reden valt het eiland onder de Natuurbeschermingswet. Zonder beschermende maatregelen van de mens zou het eiland waarschijnlijk al lang in de golven verdwenen zijn.LiggingOp de rand van het waddengebied ligt van west naar oost een rij prachtige eilanden. Ze zijn gevestigd op oude schoor- of strandwallen die zich duizenden jaren geleden vormden op deze langzaam oplopende kust. De eilanden worden zowel 'Waddeneilanden' als 'Noordzee-eilanden' genoemd.In het waddengebied ligt nog een eilandje, maar dit eilandje ligt niet op zo'n oude schoorwal aan de rand, maar midden in het gebied. Het is het eiland Griend, nog geen 500 meter in doorsnee, dat met enig recht het enige echte 'waddeneiland' kan worden genoemd.OntstaanGriend wordt altijd in één adem genoemd met Terschelling. Het eilandje is echter op een heel andere manier ontstaan.Begin Middeleeuwen lagen er ten zuiden van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog uitgebreide kweldervlaktes. Via dergelijke kweldervlaktes zijn waarschijnlijk de eerste pioniers naar Terschelling getrokken. Griend, toendertijd een dorpje of stadje, lag ook op het hoogste deel van zo'n uitgestrekt kweldergebied. Tijdens de St. Luciavloed, op 14 december 1287, spoelde het dorpje Griend vrijwel compleet weg. Het gebied werd een soort 'hallig': een eilandje opgebouwd uit kwelderresten (in het Duitse waddengebied komen ze nog voor). Door afkalving door de zee ontstond een klifkust, die beetje bij beetje in zee verdween. Eind 14e eeuw was het oppervlak van Griend nog 165 hectare.Op een gegeven ogenblik vond er door het Vlie een tijdlang een grote zandaanvoer plaats (misschien door uitschuring van het zeegat of door een grote afslag elders). Een deel van dit zand zette zich af op Griend, dat precies in de lijn van het zeegat lag, waardoor er een lage strandwal van enkele meters hoog ontstond, met de vorm van een sikkel of barchaan.Al sinds honderden jaren is er geen sprake meer van een kweldervlakte. Griend is nu het hoogste deel van de zogenaamde Grienderwaard, een uitgestrekte wadplaat, met vrij dicht onder het oppervlak nog de oude klei- en zandpakketten. Vooral aan de noordwest kant ligt de Grienderwaard open voor zee: de niet geringe stroom van het Vlie. Over de waard heen tast deze stroming bij storm de lage strandwal met duintjes van het eilandje regelmatig aan.Westwaarts van de Grienderwaard liep de Vliestroom, noordwaarts de Meep, en zuidwaarts de Blauwe Slenk. Aan drie kanten was de plaat dus omgeven door diepe geulen. Aan de oostkant was er een overgang naar de wadvlakte onder de Friese kust.Onder invloed van water en wind verplaatste het sikkelvormige eilandje Griend zich geleidelijk in oostelijke richting. Tussen 1850 en 1910 is de verplaatsing ongeveer 350 meter. Volgens berekeningen moest dit sinds de 13e eeuw in totaal meerdere kilometers zijn geweest. Het totale oppervlak was eind 19e eeuw ongeveer 25 hectare.Tot 1932 was er steeds evenwicht tussen aantasting en aangroei; zand dat aan de westkant wordt weggeslagen, kwam oostwaarts weer ten goede aan het eilandje. Fijn slib bezonk oostelijk en vormde er nieuwe kwelders tussen de armen van de strandwal.Door een ondiepe geul, meer een verlaging in de bodem, in de Grienderwaard reikte de Vliestroom bij vloed tot aan Griend. Hier splitste zich dit geultje en een noordelijk en een zuidelijk deel: het zogenaamde zwin. Het was een ondiep geultje, dat alleen bij laag water zichtbaar was en zich sikkelvormig uitstrekt voor de sikkelvormige strandwal.In 1913 had de Texelse familie Lap rechten op Griend. De eveneens Texelse natuurbeschermer en vogelkenner Drijver stelde al in dat jaar voor Griend aan te kopen en er een natuurgebied van te maken.Ontwikkeling na 1932; bedreigingenBegin dertiger jaren van de vorige eeuw gebeurde er het één en ander. Door het afsluiten van de Zuiderzee veranderde de stroomrichting van de Vliestroom, en door het groter worden van het verschil tussen laagwater en hoogwater nam de stroomsnelheid toe. Hoewel het er volkomen los van staat, ging tegelijkertijd het groot zeegras massaal dood, door een ziekte. Bij het natuurlijk afsterven in de herfst, vormde dit zeegras dikke pakketten, die onder andere op de kust van Griend terecht kwamen: een redelijke bescherming tegen aanvallen van de zee bij stormweer.Door deze voor Griend negatieve ontwikkelingen werd het eiland steeds meer bedreigd door aanvallen vanuit noordwestelijke richting. Verschillende keren dreigde de strandwal in het midden door te breken en eilandje in tweeën te breken. De strandwal werd steeds smaller, het zwin kon de verplaatsing niet meer volgen en bleef een 100 meter achter. Griend raakte steeds vaker overspoeld, met voor de natuur soms rampzalige gevolgen. Hoewel in rustiger periodes wel weer aangroei plaatsvond, overheerste de afslag.De mensen van Rijkswaterstaat deden steeds weer pogingen de schade te herstellen of op zijn minst te beperken. Gaten werden gedicht, en complete zanddijken opgespoten voor de aangetaste strandwal. Succes was steeds van tijdelijke aard.Tenslotte werd de hulp ingeroepen van het Waterloopkundig Laboratorium te Delft. De conclusie luidde dat er een zanddijk moest worden aangelegd van west naar oost langs de west en noordzijde van het eiland. Stromingen zouden er dan weinig vat op hebben, en het sloot het best aan bij de natuurlijke verplaatsing van Griend. Het zand aan de westkant zou bescherming bieden en moest de begroeiing een duwtje in de rug geven. Bovendien diende het als zandbuffer om het wandelen van het eiland weer beter mogelijk te maken. Volgens computerberekeningen moest Griend weer zeker 80 jaar meekunnen. In 1988 was de zanddijk gereed, en de eerste jaren ging het goed. Daarna is het afwachten of Rijkswaterstaat het met de computerberekening bij het rechte eind heeft gehad.De waarde van GriendWaarom al die moeite voor zo'n klein eilandje van nog geen 25 hectare gedaan?Eigenlijk doet de kale naam Griend het eilandje tekort. Het eilandje wordt een terechte eer aangedaan door het 'vogeleiland Griend' te noemen. Mensen hebben er niets te zoeken, een heel bijzondere vegetatie komt er ook niet voor; nee, het zijn de vogels die het eilandje tot zo iets bijzonders maken, dat er miljoenen euro's in gestoken worden om het te behouden. Het is één van de belangrijkste broedgebieden van de grote sterns, en een belangrijk broedgebied voor noordse sterns en visdiefjes. Allemaal sterntjes dus. Daarnaast is de ongeveer 8000 hectare grote Grienderwaard een belangrijk voedselgebied onder andere voor talloze vogels op trektocht. Alleen te benutten met het vogeleiland Griend als hoogwatervluchtplaats in de buurt. Ten behoeve van deze vogels heeft de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten het eilandje al in de huur sinds 1917, en sinds 1975 in erfpacht.VegetatieHet vogeleiland Griend wandelt. Enige tientallen jaren nadat een kwelder aan de oostkant is gevormd, komt deze aan de westkant weer te voorschijn. Het hele eilandje is er overheen gegaan! Een vegetatie kan zich niet of nauwelijks ontwikkelen. Steeds weer kunnen de pioniers onder de planten opnieuw beginnen. Van successie (plantengemeenschappen die elkaar bij veranderende omstandigheden opvolgen) is nauwelijks sprake. Door een toename van overstromingen wordt het leven onmogelijk gemaakt aan planten die daar een hekel aan hebben. In periodes van afslag neemt daarom het aantal soorten af en wordt de vegetatie dunner.In periodes dat Rijkswaterstaat zijn best doet voor enig behoud of zelfs uitbreiding verschijnen vindt er enige successie plaats en krijgen weer meer soorten een kans, tot de volgende serie aanvallen van de zee.VogeleilandAltijd zijn er vogels op het vogeleiland Griend te vinden. Meestal veel tot heel veel. Dat is ook al eeuwen zo geweest. Eieren rapen op Griend was vroeger een geliefde bezigheid onder de eilander bevolking van Terschelling.Het hele jaar door is Griend hoogwatervluchtplaats voor talloze vogels. In het zomerhalfjaar zijn het echter vooral de broedvogels die er de dienst uitmaken. En dan nog wel een speciaal soort broedvogels: in kolonies broedende vogels.KoloniebroedersUit sterns en meeuwen bestaat de koloniebroedbevolking van Griend. één meeuwensoort: de kokmeeuw. En drie, soms vier, sterns: de grote stern, de noordse stern, het visdiefje en soms de dwergstern; maar het aantal van deze laatste mag nauwelijks naam hebben. De sterns verschijnen ongeveer tegelijkertijd in hun broedgebied. De eersten begin april.De grote sterns met de zwarte poten, zwarte snavel met gele punt en 'kuif' broeden op de strandwal vlak bij elkaar. Meer dan de helft van de totale grote stern populatie van ons land broedt op Griend. In 2001 waren er 8207 paartjes grote sterns geteld.De noordse stern, die in Nederland zo ongeveer de zuidgrens van haar broedgebied bereikt, is een vrij zeldzame broedvogel in onze contreien. Griend herbergt ongeveer éénderde van de Nederlandse populatie. De paartjes broeden er aan de rand van het strand in kaal zand.Ook een flink deel van de Nederlandse visdiefpopulatie komt op Griend voor. In een goed jaar kan het dan al gauw om meer dan 1000 paren gaan. Ze zoeken op de strandwal de vrij dichte begroeiing.En daartussen zitten duizenden paren kokmeeuwen, de bekende meeuw met de zwarte kop. Ze vullen als het ware de laatste gaatjes die er over zijn op. Overal waar maar een redelijke vegetatie aanwezig is, zijn ze te vinden. Vooral op de strandwal.Broeden op Griend heeft zo zijn voordelen. Er zijn geen roofzoogdieren zoals vossen, bovendien broeden er ook geen rovende vogels als de zilvermeeuw. Griend ligt daarnaast uiterst gunstig ten opzichte van de rijke visgronden.ToegankelijkheidGriend is niet toegankelijk. Sterker nog, het is verboden terrein. De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft het in erfpacht en heeft het eilandje bestemd voor de vogels. Het is één van de heel weinige gebieden in Nederland, die uitsluitend bestemd zijn voor de natuur en, afgezien van onderzoek, geen ander medegebruik hebben. Af en toe organiseert Natuurmonumenten een dag om zwerfvuil, zoals netten, plastic, gloeilampen, vaten en flessen, te verzamelen om het eiland weer schoon te maken.Gedurende het hele zomerhalfjaar zijn er twee vogelwachters op het eilandje aanwezig, om nieuwsgierigen op afstand te houden. Ook wordt er onderzoek aan kanoetstrandlopers vanuit het NIOZ gedaan.WeblinksMeer informatie over Griend: http://www.terschelling.net/eiland/griend.htmlVerslag over de grote stern op Griend: http://www.leidenuniv.nl/cml/ssp/students/joy_segers/grote_stern_op_griend.pdfBron: de Vleet, Ecomare
Bron: www.natuurinformatie.nl

2.

0   0

griend


© 1998 Jaap van der ToornDe griend is een forse dolfijn met een platte snuit, een bol voorhoofd en een gekromde, vrij ver naar voren geplaatste rugvin. Grienden komen ook wel eens in de Noordzee voor en worden ook wel langflippergriend genoemd. In de tropische en subtropische oceanen komt een iets andere soort griend voor, die de Indische griend of kortflippergriend genoemd wordt. Beide soorten maken tot 500 m diepe duiken om hun voedsel te bemachtigen. De griend wordt vaak samen gezien met andere dolfijnensoorten. Er wordt nog elk jaar op de griend gejaagd bij de Faroër eilanden, waar ze in groepen aan land gedreven worden en vervolgens geharpoeneerd.Andere namenlangvingriend; langflippergriendWetensch. naamGlobicephala melasEngelse naamlong-finned pilot whaleVerspreidingwereldwijd, in de gematigde en koude zeeënVoedselvooral inktvisLengte4 - 6 m, bij geboorte 1,8 - 2 mGewicht1.800 - 3.500 kg, bij geboorte 75 kgStatusalgemeenDit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF
Bron: www.natuurinformatie.nl

3.

0   0

Griend


Griend (Globicephala melas). Illustratie: Rob van Assen - ©  ArtBoutique   Classificatie Klasse: Mammalia (zoogdieren) Orde: Cetacea (walvissen) Onderorde Odontoceti (tandwalvissen) Familie: Delphinidea (dolfijnen) Geslacht: Globicephala Soort: Globicephala melas (griend) Globicephala betekent 'bolvormig hoofd' en melas 'zwart' Namen Nederlands: griend; zwarte griend; traanvis Engels: long-finned pilot whale; pothead whale Frans: le globicephale noire Duits: Grindwal   Foto's: FIRMM www.firmm.org   © 2003 Kustvereniging EUCC, Leiden   Beschrijving De griend is een stevige walvis met een lage, afgeronde rugvin op ongeveer eenderde van het lichaam. De rugvin van jonge dieren is meer driehoekig dan die van oudere dieren. De slanke borstvinnen zijn puntig en lang, vaak net zo lang als een kwart van de totale lichaamslengte. Het voorhoofd is bol met een heel kleine snuit daaronder en ze hebben 8 - 13 paar tanden in elke kaak. Kleur Donkerbruin of grijszwart. Jongen zijn lichter (grijs) van kleur. Lengte Mannetjes: 4 - 7,60 m.; vrouwtjes: 3 - 5,60 m; pasgeborenen: 1,80 - 2 m. Gewicht Volwassen dieren:1,8 - 3,5 ton; pasgeborenen: 75 kg. Verspreiding Grienden komen voor in alle gematigd koude en subpolaire wateren van alle oceanen met uitzondering van het noorden van de Stille oceaan. Ze hebben een voorkeur voor diepere wateren. Migratie Sommige populaties blijven altijd ver weg van de kust terwijl anderen af en toe ook dichterbij de kust vertoeven, afhankelijk van de migratie van inktvissen. Habitat Subpolaire en gematigde wateren met een oppervlaktetemperatuur tussen de 0 en 25 graden. Voedsel De griend heeft een voorkeur voor inktvis, maar eet ook wel vis. Gedrag en voortplanting Sociaal gedrag De griend komt normaliter voor in groepen van 50 -100 individuen, waarbij één van de dieren de leider is. Ze komen vaak voor in gemengde groepen met kleinere soorten walvissen, zoals bijvoorbeeld de dwergvinvis. Ze hebben een familieband die zo sterk is dat als er één strandt, de rest zal volgen. Geluiden  Grienden maken klik- en fluitgeluiden. pilot.wav (200 Kilobytes) Mobiliteit Grienden halen vaak een aantal keer adem voordat ze een aantal minuten onderduiken. Als ze voor voedsel aan het duiken zijn kunnen ze langer dan 10 minuten onder water blijven. Ze kunnen tot 600 m diep duiken maar gaan meestal niet dieper dan 30 - 60 m. Grienden zijn erg actief en acrobatisch, maar soms doen ze net alsof ze slapen. Ze liggen dan stil aan de oppervlakte en als ze bewegen doen ze dat heel langzaam. Levensverwachting Mannetjes kunnen rond de 46, vrouwtjes zo'n 60 jaar oud worden. Bedreigingen De mens vormt de grootste bedreiging: vooral door de jacht en het uitzetten van visnetten waarin de grienden verstrikt kunnen raken. Op de Faroer-eilanden worden grienden dieren elk jaar massaal gedood tijdens een traditionele slachting. Bij deze gelegenheid maken de eilandbewoners handig gebruik van de gewoonte van de dieren elkaar te volgen. Zelfs nadat een aantal dieren is gedood, blijft de groep nog steeds in de buurt. Bescherming IWC-verdrag tegen de commerciële walvisvaart (1986) EU Habitatrichtlijn, bijlage IV Bern Conventie Appendix II Bonn (ook bekend als CMS) Conventie Appendix II CITES: Appendix II Aantallen Exacte aantallen onbekend. Komt veelvuldig voor. Voor een overzicht van strandingen aan de Nederlandse kust: www.walvisstrandingen.nl Aanbevolen literatuur en bronnen: www.cetacea.org www.wdcs.org http://animaldiversity.ummz.umich.edu http://quin.unep-wcmc.org The Magna Illustrated Guide to Mammals of Britain and Europe G. Waller, Sealife. GMB / Pica Press. M. Würtz and N. Repetto, Walvissen & Dolfijnen. M. Carwardine e.a. 1998. Walvissen, dolfijnen & bruinvissen. De Vleet. EcoMare, Texel.
Bron: www.natuurinformatie.nl

4.

0   0

griend


soort dolfijn
Bron: aquo.nl

5.

0   0

griend


vloedbos met wilgen.
Bron: aquo.nl

6.

0   0

Griend


Met wilgenhakhout begroeide strook langsheen een rivier.
Bron: houtwal.be

7.

0   0

Griend


Griend of Grind is een kleine begroeide Nederlandse zandplaat, gelegen op ongeveer twaalf kilometer ten zuidwesten van het waddeneiland Terschelling. De zandplaat maakt deel uit van de Grienderwaard, een deel van de Waddenzee, en behoort tot de gemeente Terschelling. Deze rest van een in de Middeleeuwen veel groter eiland is, gezien de grootte, geen eiland meer te noemen. Op Griend staat een kaap, de Kaap Griend.
Bron: nl.wikipedia.org

8.

0   0

Griend


Griend kan verwijzen naar: Griend: Griend (beplanting), een beplanting van wilgen die gebruikt wordt om wilgentenen van te oogsten Griend (zandplaat), een begroeide zandplaat in het Nederlandse deel van de Waddenzee Griend (dier), een soort dolfijn, behorende tot het geslacht der grienden Griend (stad), een middeleeuwse stad in de buurt van Harlingen
Bron: nl.wikipedia.org

9.

0   0

Griend


De griend (Globicephala melas of G. melaena) is een soort walvis uit de familie der dolfijnachtigen (Delphinidae). De soort wordt ook wel de gewone griend of zwarte griend genoemd. De griend behoort tot de grootste dolfijnachtigen.
Bron: nl.wikipedia.org

10.

0   0

Griend


De griend (Globicephala melas of G. melaena) is een soort walvis uit de familie der dolfijnachtigen (Delphinidae). De soort wordt ook wel de gewone griend of zwarte griend genoemd. De griend behoort tot de grootste dolfijnachtigen.
Bron: nl.wikipedia.org

11.

0   0

Griend


Een griend of ham is een vochtige akker waarop wilgenhout wordt verbouwd. Grienden werden tot ca 1960 op grote schaal geëxploiteerd, daarna nam de vraag naar griendhout sterk af zodat veel grienden niet meer werden onderhouden. Soms kregen ze de status van natuurgebied. De herintroductie van de bever in Nederland was een poging om tot een natuurlijk beheer van de grienden te komen. Wegens de mogelijkheid tot het verbouwen van biobrandstof staan ze sinds 2010 weer in de belangstelling.
Bron: nl.wikipedia.org

12.

0   0

Griend


De griend (wetenschappelijke naam Globicephala melas) is een kleine tandwalvis van het geslacht Globicephala (rondkopdolfijnen). Grienden komen aan de kusten van gans Europa voor.
Bron: vliz.be

13.

0   0

griend


griend zn. ‘rijshout aan het water’ Mnl. op die meenthe ofte greent ‘op de meent of de uiterwaard’ [na 1383; MNW], in een grient ‘in een griend’ [voor 1423; MNW], grynt ‘zandplaat, strand; uiterwaard; wilgenbos’ [1477; Teuth.]; nnl. griendt ‘rijsbos, wilgenbos’ [1717; Marin]. Met paragogische -t, waarvoor zie → arend, ontwikkeld uit ouder, maar niet geattesteerd mnl. *green. Zonder -d/-t aan het eind: mnd. grēn ‘korrel’ (maar zie → grein), mhd. grien ‘zand, zandige plaats’, on. grjón ‘korreltje’ (nzw. gryn); < pgm. *greuna-, een (formeel onverklaarde) variant van pgm. *greuta-, zie → gort en → grut; zie ook → gruis. De betekenis heeft zich ontwikkeld van ‘zandige oever’ en ‘kiezelige oever’ naar ‘de begroeiing van zo'n oever’.
Bron: etymologiebank.nl

14.

0   0

griend


griend2 [zwarte dolfijn] {na 1950} < deens grind (vgl. grind1).
Bron: etymologiebank.nl

15.

0   0

Griend


Een griend bestaat uit aangeplante soorten wilg. De bomen worden jaarlijks of om de drie à vier jaar tot op de stobbe afgezet. Een griend is aangelegd op delen van het land die voor andere gewassen niet bruikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat de grond kan overstromen. Eenjarig griend wordt gebruikt als vlechtteen voor manden. Ouder griendhout wordt verwerkt als rijshout. Dat is hout dat gebruikt wordt voor windschermen, of schermen, die men gebruikt bij landaanwinning.
Bron: natuurwerkdag.nl

16.

0   1

griend


 • ( dierkunde ) Globicephala melas , een stevige zwarte walvis , met bolvormig voorhoofd en een heel kleine snuit
 • rietland.
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 17.

  0   1

  griend


  ongeveer 20 hectare groot Nederlands eiland in de Waddenzee, tussen Harlingen en Terschelling. Tot de watersnood van 1877 werd het eiland bewoond. Tegenwoordig is het een natuurreservaat.
  Bron: aquo.nl


  Betekenis van griend toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << grasmus GRASP >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen