Betekenis Huwelijk

Wat betekent Huwelijk? Hieronder vind je 12 betekenissen van het woord Huwelijk. Je kunt ook zelf een definitie van Huwelijk toevoegen.

1.

0   0

huwelijk


zelfstandig naamwoord - het trouwen of het getrouwd zijn
Voorbeeld: uit het huwelijk tussen Jan en Regina zijn twee dochters geboren. in het huwelijk treden
[trouwen]
Bron: www.muiswerk.nl

2.

0   0

huwelijk


(personen- en familierecht) wettelijk geregelde levensgemeenschap van twee volwassenen met o.a. gevolgen voor achternaam, onderhoudsplicht, rechtshandelingen, nalatenschap en verhouding tot kinderen.
Bron: juridischwoordenboek.com

3.

0   0

huwelijk


ambtelijke of kerkelijke verbintenis tussen twee personen Die bruid en bruidegom traden in het huwelijk .
Bron: nl.wiktionary.org

4.

0   0

huwelijk


Gebruikt voor:huwelijkse staat
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

5.

0   0

Huwelijk


Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Bron: cbs.nl

6.

0   0

Huwelijk


Het VN-verdrag (BuPo) bepaalt vrije en volledige toestemming tot een huwelijk en gelijke rechten voor man en vrouw tijdens een huwelijk en bij ontbinding daarvan. Een werkgever mag niet eisen dat een werknemer ongehuwd blijft. Een gedetineerde mag het recht op huwelijk niet worden onthouden. Een van de schendingen van mensenrechten die vooral vrouwen treft is de dwang om vroeg te trouwen. Vooral in Aziatische landen bestaat de praktijk om meisjes soms al bij de geboorte aan een huwelijkskandidaat te beloven en het huwelijk op heel jonge leeftijd te voltrekken. Het VN-vrouwenverdrag (1979) verplicht staten tot het instellen van een wettelijke minimumleeftijd voor het huwelijk maar bepaalt niet welke leeftijd dat moet zijn. Veel westerse landen stellen die leeftijd op zestien of achttien jaar. Polygamie is het huwen met meerdere partners; het gaat bijna altijd om een man die meerdere vrouwen huwt. In westerse rechtsstelsels is polygamie bijna altijd verboden. In de Koran wordt aanbevolen met één vrouw te trouwen, maar wordt ook de vrijheid gegeven om meerdere vrouwen te nemen. Opmerkelijk genoeg bevat noch het VN-verdrag over huwelijksvrijheid uit 1962, noch het VN-verdrag (BuPo) uit 1966 een uitdrukkelijk verbod op polygamie. Amnesty zet zich ervoor in dat mensen hun huwelijk niet ontwricht zien doordat bijvoorbeeld gehuwde asielzoekers op verschillende plaatsen of in verschillende landen worden ondergebracht. De staat heeft het recht voorwaarden op te leggen, bijvoorbeeld bij immigratie of met het doel schijnhuwelijken tegen te gaan. Maar het vrijelijk aangegane huwelijk verdient bescherming op grond van internationaal recht. Waar het gaat om kinderen of zwangerschap, gelden ook het internationaal beginsel van de bescherming van het gezin en de rechten van het Kinderrechtenverdrag. Nu het homohuwelijk in nog maar weinig landen is erkend en in veel landen vooralsnog onacceptabel lijkt, stelt Amnesty dat een staat niet mag verhinderen dat homoseksuelen contractuele banden aangaan die vergelijkbaar zijn met de bepalingen van een huwelijk. In het overgrote deel van de traditionele samenlevingen was polygamie toegestaan. Een hedendaags overzicht constateerde polygamie in 850 van de 1170 samenlevingen van deze tijd – bijna altijd gaat het om één man met meerdere vrouwen. Polygamie komt in de praktijk veel minder voor dan deze cijfers zouden doen vermoeden, omdat de meeste staten het verbieden en ook omdat weinigen zich polygamie financieel kunnen veroorloven.
Bron: amnesty.nl

7.

0   0

Huwelijk


Het huwelijk is een door burgerlijk of religieus recht geregelde samenlevingsvorm voor het leven die de fundering vormt van de meeste gezinnen en die meer in het algemeen van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder duurzame seksuele relaties en familieverbanden. Cruciaal is het onderscheid tussen het kerkelijk huwelijk (of religieus huwelijk) enerzijds, en het burgerlijk huwelijk anderzijds. De precieze definitie van het huwelijk is afhankelijk van de historische en culturele context, en hangt ook samen met de religieuze overtuiging van de echtgenoten.
Bron: nl.wikipedia.org

8.

0   0

huwelijk


houwelijck: houwen en lijck(spel, ritueel, lijken op). hylic, hilic: hyen, hien slaan (ons heien, weggesaneerd in het MNW (op een 2de uit het recht afkomstige bet. beledigen na) en verdwenen in het lemma houwen Holland, Zeeland) en lic(lijck). huwelijck: huwen slaan (Henegouwen; het kerkelijk huwelijk komt eind 12de eeuw vanuit Noord-Frankrijk de Nederlanden binnen (Duby)) en lijck. dus houwen, hijen, huwen als douwen, dijen, duwen. huwelijken is ouder dan huwen (uithuwelijken en niet uithuwen). de oorsprong van het woord ligt natuurlijk in het (proto)germaanse, louter adellijke huwelijk. ik kan hierover het beste meer vertellen aan de hand van een afbeelding, de Invidia van onze meest talige schilder Jeroen Bosch. handbird 28-06-11/10-01-2012. Gesch./Kunstgesch. : Op uit mediterraan Europa afkomstig en dendrologisch niet te dateren cipressehout of populierehout(?) geschilderd tafelblad, als zodanig in gebruik bij Philips II op zijn slaapkamer; bekend sinds 1526, dus na de dood van Jeroen , maar nog bij De Tolnay juist om zijn knullige schildertechniek als jeugdwerk gezien; kleding eind 15de eeuw. In een geheel met de zeven hoofdzonden en vier uitersten; hier dus hoofdzonde 5: Invidia, Nijd, nu afgunst. Wat zien wij? Wij staan op straat en kijken naar een huisje, waar een verhaal over de onderdeur verteld wordt. Alles is twee in dit tafereel! Twee (een blaffend) honden vechten om twee benen, de derde loopt ermee heen (heeft de buit binnen en wijst de edelman als gulle gever aan). Twee jongelui dienen zich aan als huwelijkskandidaten; De ene volgens het kerkelijk huwelijk, de ander volgens het adellijk (germaanse) huwelijk; de ene verliefd, verloofd biedt een witte anjer (genoffel?) aan, door de bruid beantwoord met een rode roos; de andere, met de muts op (net als zijn valk de kap) hooggehakte kouwe kak met een vogel op de hand d.w.z. eertijds gehuwd (uitgehuwelijkt, misschien op zeer jonge leeftijd). Beter een vogel op de hand dan .... Maar oudtijds (voor 1350?) bruidegom (bruidsmens) met zijn bruid (eng. bird) op de linkerhand. Hij is jaloers op zijn rivaal en medeminnaar. Rechts worden wij nog met een scheel oog of scheef aangekeken vanonder een zakkendragershouder?? schaamte; such a shame.
Bron: etymologiebank.nl

9.

0   0

Huwelijk


Een overeenkomst die door de ouders van de bruidegom en de bruid werd geregeld zonder tussenkomst van staat of godsdienst (uithuwelijken). De afspraak van de ouders had een bindend karakter. Het samenwonen begon pas na het huwelijksfeest.
Bron: jongerenbijbel.nl

10.

0   0

huwelijk


Het woord 'huwelijk' is samengesteld uit de oude woorden 'huwen': de echtgenoten, en 'laika': heilig spel, heilige samenwerking. Deze samenwerking tussen de beide echtgenoten berust in wezen op de eigenschappen van de geestelijke vermogens. De menselijke geest is namelijk een eenheid van elkaar aan vullende en met elkaar samenhangende tegendelen. De grondslag van deze tegendelen is het verschijnsel, dat het geestelijke licht en de geestelijke warmte van de geest zich in twee, tegenovergestelde toestanden kan bevinden. In de ene toestand zijn het licht en de warmte in een ontvankelijke, doordringbare en daardoor vormbare toestand, wat de vrouwelijke toestand is; in de andere toestand zijn het licht en de warmte in een zelfvormende, doordringende toestand, wat de mannelijke toestand is. Met deze grondeigenschappen hangen de geestelijke vermogens samen, het waarnemen, denken, voelen en willen. Door het eigen licht in een vormbare toestand te brengen, neemt de geest waar; door het eigen licht in de zelfvormende toestand te brengen, denkt de geest; door de eigen warmte in de vormbare toestand te brengen, kan de geest meevoelen; door de eigen warmte in de vormende toestand te brengen, wil de geest. De geest kan de werkzaamheid van de vermogens op zichzelf richten en op de personen met wie een persoonlijke band bestaat: de ingekeerde instelling; en de geest kan de werkzaamheid op de wijde buitenwereld richten: de uitgekeerde instelling. Het waarnemen, voelen en de ingekeerde instelling zijn de vrouwelijke vermogens; het denken, willen en de uitgekeerde instelling zijn de mannelijke vermogens. Deze vermogens kunnen alle door de geest zelf tot ontwikkeling worden gebracht en vormen dan in de geest de eenheid van elkaar aanvullende en met elkaar samenhangende tegendelen: het denken en voelen, het waarnemen en willen, en de ingekeerde en uitgekeerde instelling. Dat betekent dat de geest zelf in wezen een huwelijk is van mannelijke en vrouwelijke vermogens. Het verschijnsel 'huwelijk' is daardoor de uitdrukking van de vermogens als de wezenlijke eigenschappen van de geest. Met andere woorden: het verschijnsel huwelijk ligt verankerd in de aard van de geest zelf. Het evenwichtige, gelukkige huwelijk is gegrondvest op het innerlijke, geestelijke evenwicht tussen de vermogens in de geesten van beide partners. Daarnaast zijn er mannelijke en vrouwelijke geesten. In de vrouwelijke geest is de volgorde van de vermogens: waarnemen, vóelen, denken en willen; in de mannelijke geest is de volgorde: waarnemen, dénken, voelen en willen. Mannelijke en vrouwelijke geesten beschikken beiden over álle vermogens, alleen de vólgorde van werkzaamheid is anders: bij de mannelijke geestelijke werkzaamheid valt de nadruk op het denken, bij de vrouwelijke op het voelen. De evenwichtige samenwerking van de vermogens bínnen de geest is een inwendig huwelijk, dat zich - als het goed is - naar buiten toe voortzet in het huwelijk tussen man en vrouw. Het allereerste en eeuwige huwelijk is dat tussen het mannelijke en vrouwelijke in de goddelijke algeest. God is in wezen een tweelinggeest die beiden in een tijdloos, duurzaam huwelijk zijn verenigd. Uit het vruchtbare samenzijn binnen dat huwelijk is het al van de schepping voortgekomen, ook alle mannelijke en vrouwelijke geesten. In hen drukt dat goddelijke huwelijk zich uit in de vorm van de inwendige vermogens binnen de geest en het uitwendige geslachtsverschil tussen de mannelijke en vrouwelijke geest. Het huwelijk is daarmee de grondslag van de schepping. Het is het oerbeeld van vruchtbare, scheppende werkzaamheid. Het is als oerbeeld ingeschapen in de menselijke geest. Het zal uiteindelijk tot vervolmaking komen als het eeuwige huwelijk van de beide tweelinggeesten: in de vorm van de bij elkaar behorende mannelijke en vrouwelijke geesten, die als broederzuster uit God als hun vadermoeder zijn geboren, als beiden hun ontwikkelingsweg hebben volbracht en volwassen geesten zijn geworden. Met het goddelijke huwelijk is onlosmakelijk het goddelijke gezin verbonden; het goddelijke gezin als de gehele mensheid, de in wezen goddelijke kinderen van God als vadermoeder van allen. Ook het gezin is daarmee een oerbeeld zoals het huwelijk en is verankerd in de aard van de geest zelf als de voortbrengselen van de eigen, scheppende werkzaamheid van het denken en het voelen. Die voortbrengselen worden in de vorm van gedachten en gevoelens als 'kinderen' in de geest verwekt en uit de geest geboren in de vorm van uitspraken en handelingen.
Bron: geestkunde.net

11.

0   0

Huwelijk


De wettelijk geregelde, formeel bekrachtigde levensgemeenschap tussen een man en een vrouw. 
Bron: bellevueholidayrentals.com

12.

0   0

Huwelijk


Huwelijk, o. (-en), echt, echtvereeniging, -verbond; in het - treden, zich in het - begeven; buiten - geboren, onecht; ten - vragen; een - doen; morganatisch -, met de linkerhand; (spr.) -en worden in den hemel gesloten.
Bron: dbnl.org


Betekenis van Huwelijk toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< Hulp bij zelfdoding Huwelijksduur >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen