xeroxpensioenfondsen.nl

Website:https://www.xeroxpensioenfondsen.nl
Upvotes ontvangen18
Downvotes ontvangen18
Karma:-1 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (57)

1

7 Thumbs up   1 Thumbs down

Franchise


Drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. De hoogte van de franchise is gebaseerd op een in het pensioenreglement omschreven vast bedrag. Xerox (Nederland) B.V. past de franchise jaarlijks per 1 januari aan, waarbij als uitgangspunt de prijsindex wordt gebruikt. Een en ander gebeurt met inachtneming van de fiscaal toegestane minimumfr [..]
Bron: xeroxpensioenfondsen.nl

2

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Rendement


Het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds behaalt met de belegging van daartoe beschikbare middelen.
Bron: xeroxpensioenfondsen.nl

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Outperformance


Het verschil tussen het behaalde rendement en het rendement van de benchmark (positief).
Bron: xeroxpensioenfondsen.nl

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Dekkingsgraad


De verhouding tussen enerzijds de contante waarde van de op dat moment geldende reglementaire pensioenaanspraken en anderzijds het aanwezige vermogen. Het aanwezige vermogen is de som van de contante waarde van pensioenaanspraken die op dat moment zijn gefinancierd, en de eventuele algemene en extra reserve.
Bron: xeroxpensioenfondsen.nl

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Slapers


Aanduiding voor gewezen deelnemers aan een pensioenregeling, die na beëindiging van hun deelnemerschap premievrije aanspraken op pensioen hebben behouden. Slapers hoeven dus geen deelnemersbijdrage meer te betalen.
Bron: xeroxpensioenfondsen.nl

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

solvabiliteit


Het vermogen van de pensioenuitvoerder om op langere termijn aan pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.
Bron: xeroxpensioenfondsen.nl

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

overhevelingstoeslag


De overhevelingstoeslag was een overblijfsel van de Belastingoperatie-oort. Enkele sociale premies die voorheen werden betaald door de werkgever kwamen vanaf dat moment voor rekening van de werknemer. Om te voorkomen dat werknemers er in loon op achteruit zouden gaan, moest de werkgever een overhevelingstoeslag betalen aan de werknemers. Per 1 janu [..]
Bron: xeroxpensioenfondsen.nl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zakelijke waarden


Verzamelnaam voor beleggingen in aandelen en beleggingen in onroerend goed. Deze beleggingen worden ook wel als risicodragend aangeduid.
Bron: xeroxpensioenfondsen.nl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WAO-gat


Verschil tussen de uitkering die kon worden verkregen uit hoofde van de tot 25 januari 1994 geldende WAO en de vervolguitkering uit hoofde van de nadien geldende WAO.
Bron: xeroxpensioenfondsen.nl

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Waardeoverdracht


Het overdragen van de contante waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van pensioenregeling wisselt. Pensioenaanspraken worden daartoe afgekocht door de instelling die de pensioenregeling van de oude werkgever uitvoert, en de afkoopwaarde wordt vervolgens rechtstreeks overgedragen aan de instelling die de [..]
Bron: xeroxpensioenfondsen.nl


Login in om alle 57 betekenissen te bekijken