Betekenis milieu

Wat betekent milieu? Hieronder vind je 24 betekenissen van het woord milieu. Je kunt ook zelf een definitie van milieu toevoegen.

1.

8   3

milieu


omgeving
Bron: collegenet.nl

2.

8   4

milieu


het geheel van uitwendige omstandigheden die van invloed zijn op de leefomstandigheden, het welzijn van planten, dieren en mensen in een gebied of in het algemeen, zoals de toestand van de atmosfeer, van het water, van de bodem, geluiden etc.
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

3.

9   5

milieu


Relatie tussen organismen en hun omgeving.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl

4.

6   2

Milieu


De uitwendige omstandigheden die invloed hebben op leefomstandigheden, hjet welzijn van planten, dieren en mensen, van water, bodem of het leefklimaat. De aantasting van het mileu staat in het middelpunt van de belangstelling van de klimaatonderzoekers vanwege de veranderingen van het klimaat die daardoor veroorzaakt worden.
Bron: knmi.nl

5.

5   3

milieu


(algemeen) "Het natuurlijk milieu -- kortweg de natuur -- kan worden gezien als een omhulsel van het economisch systeem. Die natuur heeft twee belangrijke functies: ten eerste is zij de bron van grondstoffen en ten tweede vormt zij de vergaarbak van allerlei afgewerkt materiaal dat overblijft bij productie en consumptie. In de figuur bevat stroom 1 de grondstoffen en energie die bij de productie aan de natuur worden onttrokken. Het gaat daarbij om lucht, water, kolen, olie, gas, mineralen, land- en bosbouwproducten. Stroom 2 stelt de producten voor die naar de consumptiehuishoudingen gaan. Stroom 3 laat zien hoe het afval van de productie terugstroomt in het natuurlijk milieu. Daarbij gaat het om chemicaliën, as, gassen en warmte. Binnen de productie is een onderdeel 'afvalverwerking' getekend: een deel van het afval kan na bewerking weer worden gebruikt als grondstof. Ook de sector afvalverwerking loost resten in de natuur (stroom 4). Stroom 5 laat zien wat de sector consumptie in het milieu terugbrengt: huishoudelijk afval en verder alles wat via het riool wegloopt. Voor een deel wordt dit verwerkt en hergebruikt. Maar consumenten lozen ook heel wat ongezuiverd in de natuur: niet alleen gassen uit auto's, ook bij verwarming en andere activiteiten komen gassen en andere schadelijke stoffen vrij. Op zichzelf kan het ecologische systeem heel wat verwerken: het breekt schadelijke stoffen af en maakt er verse grondstoffen voor nieuw leven van. Maar het systeem kent grenzen. Sommige stoffen kunnen niet worden afgebroken. En bij andere kan de verwerkingscapaciteit van de natuur overbelast raken. Het leefmilieu raakt dan beschadigd. Voorbij een bepaalde grens komt zelfs het leven zelf in gevaar. Die grens is voor bepaalde soorten planten en dieren op bepaalde plaatsen al overschreden. Voor andere soorten is hij heel dichtbij. De milieuverontreiniging brengt inmiddels het draagvermogen van de natuur direct in gevaar."
Bron: juridischwoordenboek.com

6.

4   3

milieu


 • ( sociologie ) de sociale omgeving ( maatschappelijk , cultureel , religieus ) In dat milieu zou ik het niet volhouden, ik kan die mensen niet uitstaan!
 • ( biologie ) de wereldwijde natuurlijke omgeving De uitstoot van CO 2 en andere broeikasgassen is slecht voor het milieu .
 • midden
 • gemiddelde
 • omgeving , leefomgeving , milieu
 • crimineel milieu, onderwereld
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 7.

  4   3

  Milieu


  Onder milieu (omgeving ) wordt het geheel van voorwaarden en invloeden verstaan die voor het leven van organismen (zoals mens, dier, plant) van essentieel belang zijn. Het is de omgeving waarin de organismen leven. Het begrip milieu verwijst onder andere naar de fysieke omgeving = natuurlijk milieu. De relaties tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen en hun omgeving is het centrale thema van de ecologie. Bij de studie van deze voorwaarden en invloeden kunnen biotische en abiotische milieufactoren worden onderscheiden. Het begrip milieu verwijst ook naar de relaties binnen populaties van een soort (intraspecifieke afhankelijkheidsbetrekkingen). De populatiebiologie houdt zich onder andere bezig met de studie hiervan.
  Bron: nl.wikipedia.org

  8.

  4   3

  milieu


  omgeving waarin een organisme leeft, bestaat uit zowel abiotische als biotische factoren
  Bron: scholieren.com

  9.

  3   3

  Milieu


  (Engels: Environment) omgeving
  Bron: ziekenhuis.nl

  10.

  3   3

  Milieu


  Alle factoren die samen de omgeving vormen.
  Bron: collegenet.nl

  11.

  3   3

  Milieu


  De natuur, voorzover ze vervuild is.
  Bron: woordenboer.nl

  12.

  2   2

  Milieu


  Dit kan in meer betekenissen worden gebruikt: Milieu in letterlijke zin: leefomgeving Milieu in beschrijvende zin: natuurlijke of ecologische leefomgeving (ook wel 'De natuur' of omschreven als bos, zee en duin, rivieren, plassen en meren) Milieu in abstracte zin: alle facetten die direct te maken hebben met welzijn van mens en dier, zoals drinkwater, voedsel, recreatie, veranderingen in licht en lucht (denk aan lichtvervuiling door bloemenkassen, luchtvervuiling door uitlaatgassen van auto's) Milieu in verwijzende zin: de sociale omgeving waaruit iemand komt, bijvoorbeeld uit een rijke familie, of uit een achterstandswijk.
  Bron: leiden.christenunie.nl

  13.

  2   2

  milieu


  milieu zn. ‘kring waarin iemand verkeert; leefklimaat’ Nnl. milieu ‘maatschappelijke omstandigheden, sociale omgeving’ in de toestand uit het “milieu” verklaren [1888; WNT Aanv.], een milieu van luxe [1897; WNT Aanv.], milieu ‘natuurlijke leefomstandigheden van dieren en planten’ [1937; Winkler Prins], ‘schei- of natuurkundige omgeving’ in een zuur milieu [1947; WNT Aanv.], ‘geheel van natuurlijke en historisch gegroeide leefomstandigheden op aarde’ in deze diepe ingreep in het milieu [1972; WNT Aanv.]. Ontleend aan Frans milieu ‘kringen en omstandigheden waarin iemand verkeert’ [1846; TLF], ‘leefomgeving’ [1809; TLF], eerder al ‘fysieke omstandigheden’ [1639; TLF], veel eerder al onder meer ‘plaats in het midden’ [1130; TLF]. Frans milieu is gevormd uit mi- ‘middel-, midden-’, en lieu ‘plaats’; hierin is mi- ontwikkeld uit Latijn medium ‘middel, midden’, zie → medium; en lieu < Oudfrans leu, loc uit Latijn locus ‘plaats’, zie → locatie. De herkomst van de betekenis ‘leefklimaat van mens, dier en plant’ is onbekend: deze komt ook voor in het Frans en in de Skandinavische talen, en bij Duits Umwelt ‘milieu’, letterlijk ‘omgeving’. In de jaren 1970 werden er vele samenstellingen gevormd, zoals milieubeheer, milieubewust, milieuvervuiling, milieuvriendelijk (WNT Aanv.).
  Bron: etymologiebank.nl

  14.

  2   2

  Milieu


  Oefeningen, gedaan in het midden van de zaal om evenwicht en beheersing te verbeteren. [naar boven]
  Bron: dansmaar.kunstkijker.org

  15.

  2   2

  Milieu


  Met de term 'het milieu' wordt alles bedoelt dat met holebi's te maken heeft, het holebiwereldje met andere woorden
  Bron: lachvzw.be

  16.

  0   0

  milieu


  Onder milieu verstaan we het geheel van atmosfeer, bodem, water en geluiden die van invloed zijn op het welzijn van plant, dier en mens.
  arnaaltje op 2017-01-23

  17.

  2   3

  milieu


  zelfstandig naamwoord - omstandigheden waarin we moeten leven
  Voorbeeld: al die auto's zijn niet goed voor het milieu
  synoniem: leefklimaat
  de mensen bij wie je opgroeit
  Voorbeeld: hij komt uit een asociaal milieu
  Bron: www.muiswerk.nl

  18.

  3   4

  Milieu


  organisaties:
  Bron: scholieren.com

  19.

  3   4

  milieu


  het geheel van essentiële voorwaarden en invloeden dat voor het leven van organismen van belang is.
  Bron: aquo.nl

  20.

  3   6

  Milieu


  de leefomgeving van de mensen
  Bron: scholieren.com

  21.

  0   4

  Milieu


  Bedreigingen van het milieu, zoals ernstige verontreiniging, zijn vaak van internationale omvang. Toen in 1986 de nucleaire installatie van Tsjernobyl (Oekraïne) explodeerde sloeg er radioactief afval neer over een oppervlakte van 160,000 vierkante kilometer in heel het noorden van Europa. Minder direct zichtbaar, maar daarom niet altijd minder bedreigend, zijn kwesties als ontbossing, broeikaseffect, zure regen, afbraak van de ozonlaag, de vervuiling van lucht en water, de uitputting van niet-vervangbare energie; en de afname van de biodiversiteit. De milieubeweging ontstond rond 1850 in de VS, toen Henry David Thoreau (1817-1862) pleitte voor de bescherming van 'maagdelijke wouden'. In 1872 werd Yellowstone het eerste officiële nationale park ter wereld. Pas rond 1970 eeuw kwam het onderwerp hoog op de internationale agenda. Na de milieuconferentie in Stockholm (1972) kwam een VN-programma voor het milieu (UNEP) tot stand. In 1981 ontstond officieel het streven naar duurzame ontwikkeling. In 1987 kwam het Verdrag van Montreal, ter terugdringing van CFKs (broeikaseffect) en andere middelen die de ozonlaag schaden. De milieuconferentie in Rio nam in 1992 een Handvest voor de aarde aan, en ook de 'Agenda 21', een omvangrijk programma voor duurzame ontwikkeling waarbij de ontwikkelingslanden werd toegezegd dat zij hulp zouden krijgen bij de verwezenlijking van de milieudoelstellingen. In het Kyoto-protocol van 1997 verplichtten de staten zich de uitstoot van vooral CO2 terug te dringen om aldus het broeikaseffect tegen te gaan. Volgens dit verdrag kunnen staten een deel van hun verplichtingen 'verkopen' aan andere landen, bijv. aan ontwikkelingslanden die nog weinig CO2 produceren. De Amerikaanse regering-Bush jr. zegde de eerder toegezegde steun aan dit verdrag op, omdat het de economische groei op ontoelaatbare wijze zou belemmeren. In Nederland en België ontstonden veel nieuwe milieuwetten sinds 1980. Belangrijke activisten voor het milieu, vaak in samenhang met de mensenrechten en de rechten van inheemse volken, zijn o.m. Wangari Maathai in Kenia, Rigoberta Menchú in Guatemala, Chico Mendes in Brazilië, Aleksandr Nikitin en Grigori Pasko in Rusland, Noel Pearson in Australië en Ken Saro-Wiwa in Nigeria. Belangrijke organisaties zijn o.m. Greenpeace en Friends of the Earth. Sinds 1970 geldt 22 april als Dag van de aarde. Amnesty heeft geen directe bemoeienis met acties voor ecologische duurzaamheid, het tegengaan van de uitstoot van CO2 of CFKs, bescherming van de biodiversiteit enz. De verdragen en afspraken op dit terrein worden in het algemeen niet tot de sfeer van de mensenrechten gerekend. Amnesty komt wel in actie als activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu gepaard gaan met bedreigingen voor de veiligheid van bevolkingsgroepen, of bij weigering van de overheid om verantwoordelijkheid te nemen voor dodelijke milieuschade, zoals in Bhopal. Is milieu een mensenrecht? Het recht op een schoon milieu wordt gerekend tot de ?collectieve mensenrechten. Het is niet uitdrukkelijk opgenomen in bijv. de ?VN-verdragen van 1966, maar zou kunnen worden teruggevoerd op de bepaling over 'omgevingshygiëne' of die over natuurlijke hulpbronnen. Daarmee blijft echter veel in het ongewisse. Immers, de menselijke beschaving (huizen, steden, landbouw, industrie, vervoer) is per definitie een ingreep in het 'natuurlijke' milieu. De noodzakelijke afwegingen over de goede verhouding tussen menselijke vooruitgang en het behoud van de natuurlijke leefomgeving leiden telkens weer tot debatten waarin het moeilijk is goede ijkpunten te vinden. Mag het leefgebied van een zeldzaam dier (de korenwolf in Limburg) worden opgeofferd voor een nieuw bedrijfsterrein? Is het risico van kernenergie te verkiezen boven het gebruik van uitputbare en vervuilende grondstoffen zoals olie? Is duurzaamheid van gebruiksgoederen te verenigen met de eisen van technologische vernieuwing, ontwikkeling of mode? Telt voor mensen alleen het milieu dat zij naar eigen inzicht inrichten of hebben dieren, planten e.d. eigen 'rechten' waarmee rekening moet worden gehouden? Er is daarnaast nogal wat kritiek op de instellingen zoals het VN-Panel over Klimaatverandering; dat zou waarschuwen voor gevaren die (nog) niet reëel zijn en bijv. zowel de omvang als de risico's van het door mensen veroorzaakte extra broeikaseffect overdrijven. Die kritiek is o.m. geuit door de Deense wetenschapper Bjorn ?Lomborg en de organisatie ?Heidelberg Appeal. Over bepaalde maatregelen die het milieu ten goede komen bestaat min of meer consensus. Optimale milieubescherming is een essentieel onderdeel van ?maatschappelijk verantwoord ondernemen. Industrie moet worden teruggedrongen uit bijv. woongebieden, waar ze direct de gezondheid kan schaden. De uitstoot van CO2 en CFKs en het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen moeten wereldwijd worden teruggedrongen. Rijke landen mogen schadelijke stoffen niet dumpen in ontwikkelingslanden, ook niet als ze daarvoor betalen. Onderzoek naar duurzame energie, zoals van zon en wind, moet op afzienbare termijn leiden tot betaalbare initiatieven voor althans een deel van de energiebehoefte. Alle afwegingen samen maken het moeilijk het recht op een schoon milieu een 'hard' mensenrecht te noemen: te veel staat nog ter discussie. Mensenrechtenorganisaties ijveren o.m. voor bescherming van milieuactivisten tegen vervolging en voor het recht op compensatie voor slachtoffers, zoals na de industriële gifwolk die in 1984 in Bhopal (India) ten minste 3.000 mensen onmiddellijk het leven kostte.
  Bron: amnesty.nl

  22.

  0   4

  Milieu


  omgeving
  Bron: medisch-woordenboek.nl

  23.

  0   4

  Milieu


  Beter, gezonder en natuurlijker omgaan met al deze dingen, andere of zuiverder toepassingen of winningen. Op deze adressen vind je mensen die geven om Moeder Aarde en proberen om op een ecologisch verantwoorde wijze terug met de natuur om te gaan. Zij beseffen dat we lichamelijk uit de Aarde voortkomen, opgebouwd zijn uit haar grondstoffen. We willen allemaal het beste in ons leven, waarom zouden we dan ook niet het beste willen voor onze bouwstoffen, dus voor alles wat de Aarde ons te bieden heeft! Hieraan bewust meewerken is dus werken aan je eigen gezondheid, welvaart, je goed-voelen en je toekomst van elke dag. Je doet het voor jezelf en de anderen, niet morgen of in een vage toekomst, maar nu, elk moment.
  Bron: alternatievegids.com

  24.

  0   4

  milieu


  aangetaste en bedreigde leefomgeving (dagelijks taalgebruik)
  Bron: blaucapel.nl


  Betekenis van milieu toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << milies Milieucriminaliteitsbestrijding >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen