Betekenis akkerbouw

Wat betekent akkerbouw? Hieronder vind je 13 betekenissen van het woord akkerbouw. Je kunt ook zelf een definitie van akkerbouw toevoegen.

1.

6   1

akkerbouw


het verbouwen van planten
Bron: blaucapel.nl

2.

2   1

Akkerbouw


Akkerbouw vindt vooral plaats op de vruchtbare kleigronden. In het Deense kustgebied en in Groningen zijn de grootste akkerbouwgebieden. In Denemarken vindt vooral graanproductie plaats. Tarwe en gerst vormen hier de hoofdmoot. In Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen domineert ook de graanteelt op het bouwland. De teelt van voedermais neemt een steeds grotere plaats in. In Groningen vindt men vooral suikerbieten- en aardappelteelt. Het aandeel graan is hier relatief laag.In het westelijk gedeelte van de waddenregio (Noord-Holland en Texel) vindt een bijzondere vorm van akkerbouw plaats. De zanderige gronden aan de binnenduinrand zijn uitermate geschikt voor de teelt van bloembollen. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om tulpen, narcissen, lelies en krokussen.Bron: de Vleet, Ecomare
Bron: www.natuurinformatie.nl

3.

2   1

akkerbouw


(engels: agronomy) Tak van de landbouw die zich bezighoudt met het bewerken van land, onderhoud van grond en de verbetering, productie en het beheer van veldgewassen. Zie 'bodemkunde' voor de wetenschap die zich bezighoudt met alle aspecten van bodemsoorten, inclusief hun oorsprong, spreiding, classificatie, gebruik, natuur- en scheikundige eigenschappen en de rol van organismen in het ontstaan van de bodem en met betrekking tot bodemkenmerken.
Bron: aat-ned.nl

4.

2   2

Akkerbouw


het kweken van akkerbouwgewassen.
Bron: scholieren.com

5.

2   2

Akkerbouw


het verbouwen van voedselgewassen en niet-eetbare gewassen
Bron: scholieren.com

6.

2   2

akkerbouw


De akkerbouw is een onderdeel van de landbouw, en houdt de benutting van braakliggend land door verbouw en het oogsten van gewassen in. Zie ook lijst met akkerbouwgewassen.
Bron: houtwal.be

7.

2   2

Akkerbouw


Akkerbouw is een vorm van landbouw: het is het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten voor menselijk gebruik. Afhankelijk van het product, de productiemethode en het niveau van welvaart wordt gebruikgemaakt van een groot aantal uiteenlopende technieken, variërend van het werken met eenvoudige werktuigen tot het gebruik van grote machines, waarbij arbeid steeds meer vervangen wordt door machines.
Bron: nl.wikipedia.org

8.

2   2

Akkerbouw


Dat is het kweken van akkerbouwgewassen op grote stukken grond, mogelijk met grote machines. Die gewassen kun je verdelen in 2 groepen: Eetbare en niet-eetbare gewassen.
Bron: scholieren.com

9.

2   2

akkerbouw


Het kweken van gewassen zoals fruit, groente, en tarwe. Je hebt ook niet eetbare gewassen zoals bloemen.
Anouk op 2015-09-29

10.

2   2

Akkerbouw


Akkerbouw Door talloze factoren, onder andere de veepest, zijn de Groninger boeren, vooral in de 19e eeuw, overgegaan op de akkerbouw. Vooral de lichtere kleigronden waren hier uitermate geschikt voor. Aan gewassen als tarwe, gerst, koolzaad en suikerbieten had men een goed, zo niet weelderig bestaan. Kapitale boerderijen sieren nog steeds in het oude kweldergebied het landschap. Vooral in dorpen als Warffum en Usquert, Beerta en Finsterwolde is te zien hoe goed het de akkerbouwers voor de wind ging in de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw. Op akkerbouw- boerderijen was veel meer personeel nodig dan op veebedrijven. Ook dit heeft z`n weerslag in het landschap door het ontstaan van kleine arbeidersdorpen als Kruisweg, Broek en Kleine Huisjes, allemaal in de buurt van Pieterburen. De laatste tientallen jaren gaat het minder met de akkerbouw. Veel boeren gaan weer over op veeteelt. Ook zoekt men het wel in de bollenteelt. Vooral in de buurt van Kloosterburen ziet men in voorjaar en vroege zomer de kleurige patronen van de bloembollenteelt.
anoniem op 2016-02-17

11.

1   2

Akkerbouw


Door talloze factoren, onder andere de veepest, zijn de Groninger boeren, vooral in de 19e eeuw, overgegaan op de akkerbouw. Vooral de lichtere kleigronden waren hier uitermate geschikt voor. Aan gewassen als tarwe, gerst, koolzaad en suikerbieten had men een goed, zo niet weelderig bestaan. Kapitale boerderijen sieren nog steeds in het oude kweldergebied het landschap.Vooral in dorpen als Warffum en Usquert, Beerta en Finsterwolde is te zien hoe goed het de akkerbouwers voor de wind ging in de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw. Op akkerbouw- boerderijen was veel meer personeel nodig dan op veebedrijven. Ook dit heeft z'n weerslag in het landschap door het ontstaan van kleine arbeidersdorpen als Kruisweg, Broek en Kleine Huisjes, allemaal in de buurt van Pieterburen. De laatste tientallen jaren gaat het minder met de akkerbouw. Veel boeren gaan weer over op veeteelt. Ook zoekt men het wel in de bollenteelt. Vooral in de buurt van Kloosterburen ziet men in voorjaar en vroege zomer de kleurige patronen van de bloembollenteelt.Bron: de Vleet, Ecomare
Bron: www.natuurinformatie.nl

12.

1   2

Akkerbouw


In de geschiedenis van de landbouw op Ameland was het verbouwen van gewassen alleen bedoeld voor eigen levensonderhoud en als voedergewas voor het vee. Op de hoge zandgronden achter de duinen, beschermd tegen het bij hoge vloed binnendringend zeewater, ontstonden nederzettingen, de Markegenootschappen, met gemengde veeteeltbedrijfjes.Een Markegenootschap was een sociale eenheid met bestuur en regelementen, waarin o.a. de beweiding was geregeld. Die eerste landbouwers hadden de beschikking over 3 soorten grond: - De hoge zandgrond aan de noordkant van de dorpen waar bouwland werd aangelegd. - De lage zand en veengronden, miede of hooiland genoemd, voor de hooiwinning. - De duinen en de schrale buitengebieden: gemeenschappelijk weidegebied voor het vee.Oudste cultuurgebiedOp de hoge zandgronden, dicht bij de dorpen, werden de akkertjes aangelegd. Iedere landbouwer bezat een of meer perceeltjes met voornamelijk de voedergewassen aardappelen en rogge. Veekerende dijkjes -walletjes van zand en plaggen- beschermden de gewassen tegen het vee. Dit bouwland is het oudste in cultuur gebracht gebied op Ameland.Van zout naar zoet weidegebiedAan het eind van de 19e eeuw bereikte de ontwikkeling in de landbouw ook Ameland. De gemeenschappelijke markegebieden gingen over in particulier bezit.Waterschappen werden opgericht. Door de aanleg van een zeedijk konden de grieën -de buitengebieden met kleigrond- als hooilanden worden gebruikt. De tot dan toe schrale zoute weidegebieden werden zoete weidegebieden waar gras op groeide. Wegen en sloten werden aangelegd. Door ruilverkaveling ontstond een betere verdeling van het grondgebied. De akkerbouwgewassen breidden zich uit met o.a. tarwe, gerst en haver door nieuwe middelen als kunstmest. De opbrengst bleef gericht op eigen gebruik, voor bedrijf en gezin.Van het totale cultuurland groot 1782 hectare, was in 1998 slechts 8 hectare gebied in gebruik voor akkerbouw: 7 hectare maïs en 1 hectare aardappelen. Nagenoeg de hele oppervlakte cultuurgrond is nu als grasland ten behoeve van de rundveehouderij in gebruik.Bron: de Vleet, Ecomare
Bron: www.natuurinformatie.nl

13.

2   3

Akkerbouw


het verbouwen van groen.
Bron: scholieren.com


Betekenis van akkerbouw toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< akker akte >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen