Betekenis Fascisme

Wat betekent Fascisme? Hieronder vind je 26 betekenissen van het woord Fascisme. Je kunt ook zelf een definitie van Fascisme toevoegen.

1.

10   2

fascisme


(politiek) "politieke opvatting die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening en verwerping van de democratie;autoritaire politieke beweging die aan de macht was in Italië van 1922 tot 1943, onder leiderschap van Benito Mussolini."
Bron: juridischwoordenboek.com

2.

7   2

fascisme


politieke ideologie berustend op ultranationalistische en autoritaire beginselen
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

3.

5   1

Fascisme


Genoemd naar haar oorspronkelijke verschijningsvorm in Italië in de jaren dertig, is dit een verzamelnaam voor een ideologie die massaliteit, menselijke ongelijkheid, leiderschap en streven naar macht verheerlijkt. Theoretisch wordt fascisme wel gedefinieerd als 'de opheffing van het onderscheid tussen kapitaal en arbeid': werkgevers en werknemers (vakbonden) moeten niet tegenover elkaar staan, in een vorm van klassenstrijd, maar voor het gemeenschappelijk doel samenwerken met elkaar en met de staat en de kerk. Het Italiaans fascisme van Benedito Mussolini (1883-1945) was grotendeels rechts-conservatief, de Duitse variant van het nationaal-socialisme werd veel agressiever. Fascisme keert zich tegen pacifisme, liberalisme en in het bijzonder tegen communisme. Na Hitler zijn er geen uitgesproken fascistische staten meer geweest. Wel zijn er nu nog fascistische groeperingen, in België sterker dan in Nederland. Het formuleren van de Universele verklaring na de Tweede Wereldoorlog werd sterk geïnspireerd door de afkeer van het fascisme. Het fascistisch denken is dan ook strijdig met zo goed als elk artikel van de hedendaagse mensenrechtenverdragen.
Bron: amnesty.nl

4.

7   4

Fascisme


gaat uit van de ongelijkheid van de mens. Valt onder rechts-extremistische groepen.
Bron: scholieren.com

5.

4   2

Fascisme


Het fascisme is een beweging die in 1900 is ontstaan in Italië. Fascisten stellen de staat boven het individu. Ze streven naar volledige controle over het maatschappelijk leven en over sociale en culturele organisaties. Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider, wiens woord wet is. Andere partijen en politiek verzet worden niet getolereerd. Het fascisme in Duitsland heet nationaal-socialisme. In de periode 1933-’45 stond het in het teken van geleidelijke uitsluiting van bevolkingsgroepen. Europese Joden en Sinti en Roma hadden in de nazi-ideologie geen recht om te leven. Andere zogenaamde ‘inferieure rassen’ zoals Slavische volken werden als slaven beschouwd. Andersdenkenden en mensen die te veel afweken van wat de nazi’s ‘gewoon’ vonden liepen gevaar opgesloten te worden in een gevangenis, gesticht of concentratiekamp. Dit systeem van onderdrukking en systematische vervolging leidde tot de vernietiging van miljoenen mensen door geweld, honger, arbeid en een fabrieksmatig uitgevoerde genocide van Joden en Sinti en Roma. De genocide op de Joden heet Holocaust of Shoah
Bron: auschwitz.nl

6.

5   3

Fascisme


Totalitaire, autoritaire gedrag met discriminatie, brute onderdrukking van mensen, deportatie, lijfeigenschap, slavendrijving, vernietiging en volkerenmoord.
Alles wat slecht tegen de mens wordt gedaan, is facisme.
Auto op 2014-12-09

7.

3   3

Fascisme


Dat verschil komt voort uit de herkomst (etymologie) van de woorden. Racisme is afgeleid van het Franse woord race. Fascisme is afgeleid van het Italiaanse woord fascismo, dat weer gevormd werd van het Latijnse woord fasces (= 'roedebundel'). De sc van fascisme komt dus al voor in het grondwoord waarvan het is afgeleid.
Bron: taaladvies.net

8.

2   3

Fascisme


verzamelwoord voor een manier van leven gebaseerd op: emotie, intuïtie en instinkt. Het fascisme geeft geen koele verstandelijke analyse van de maatschappij en het menselijk handelen. Het zoekt de uitweg voor gevoelens, van onvrede, frustraties, angsten vooral wat niet overeenkomt met de werkelijkheid.
Bron: scholieren.com

9.

2   3

Fascisme


De antidemocratische beweging van Mussolini in Italië kort na de WOI. Het fascisme was uiterst nationalistisch, trad gewelddadig op en verheerlijkte de sterke man.
Bron: scholieren.com

10.

2   3

fascisme


gaat uit van de ongelijkheid van mensen. Minderwaardigheid en zo:
Bron: scholieren.com

11.

1   2

Fascisme


de reeks over politiek Het fascisme (Italiaans: fascismo) is een politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in Italië van 1922-1943. Ook het nationaalsocialistisch bewind van Adolf Hitler en zijn partij de NSDAP van 1933-1945 in Duitsland wordt weleens fascistisch genoemd. Eén partij of persoon heeft alle macht. Het fascisme is anticommunistisch, antiliberaal en extreem nationalistisch. Door middel van partijmilities (in uniform), massademonstraties en verheerlijking van de leider probeerde men het volk tot een eenheid te smeden. Fascisme in strikte zin is Italiaans en omvat niet het Duitse nationaalsocialisme, dat een andere maatschappijopvatting met minder corporatisme maar meer racisme heeft. Toch duidt men beide stromingen - het nationaalsocialisme en het eigenlijke fascisme - vaak gemakshalve samen aan met "fascisme". In Italië was het fascisme aan de macht van 1922-1943, onder leiding van Benito Mussolini, die zich 'Il Duce' (de leider) liet noemen. Heden ten dage heeft het de betekenis gekregen van een regeringssysteem dat op dat van Mussolini lijkt, met andere woorden een systeem dat de natie boven het individu stelt, met als uitvloeisel een in zo'n systeem legitiem gebruik van geweld, moderne propagandatechnieken en censuur om politieke tegenstand de kop in te drukken en daarmee het bestaan van het systeem te waarborgen. Vaak worden in een dergelijk systeem de economie en de sociale maatschappij verregaand van bovenaf gecontroleerd en gereglementeerd, waarbij nationalisme (en in het bijzonder etnisch nationalisme), wordt omhelsd. De term 'fascisme' is afkomstig van de eerste door Mussolini opgerichte groepering (1919), de Fasci di Combattimento. Het Italiaanse fascio, kan 'bundel' betekenen in de zin van een politieke groepering. Ook is er verwantschap met de Latijnse term fasces cum securibus, het Oud-Romeinse symbool van autoriteit (een bundel roeden om een bijl heen, waarvan het blad uitsteekt) en het recht om straf uit te delen. Ambtsdragers in het oude Rome kregen een aantal lictoren, naargelang hun ambtelijke status, toegewezen die zulke roedenbundels voor hem uitdroegen. Het fascistische bewind verwees veelvuldig naar de gloriedagen van het Romeinse Rijk.
Bron: nl.wikipedia.org

12.

1   2

fascisme


fascisme zn. ‘autoritair en nationalistisch politiek regime’ Nnl. in het Italiaanse fascisme na den oorlog [1923; maandblad De socialistische gids 8, 865], met algemenere betekenis in een fascisme dat op dat van Duitsland zou lijken [1935; WNT Aanv.]. Ontleend aan Italiaans fascismo, de naam die werd gegeven aan de in 1919 door Benito Mussolini (1883-1945) opgerichte politieke beweging die in Italië van 1922 tot 1943 aan de macht was en o.a. gekenmerkt werd door totalitarisme en nationalisme. Het woord werd afgeleid van het oudere, niet door Mussolini bedachte, fascista ‘aanhanger van de organisatie voor interventionistische propaganda’ [1915; DEDLI], de fasci d'azione rivoluzionaria [1914; DEDLI], waarin fasci het meervoud is van fascio ‘verbond van arbeiders’ [1872; DEDLI], een metaforische betekenis van fascio ‘bundel, bond’, dat teruggaat op Laatlatijn fascium ‘bundel’ (naast klassiek Latijn fascis ‘bundel’), van onduidelijke herkomst. De verdere etymologie van Latijn fascis is onbekend; misschien is Iers basc ‘halsketting’ verwant. Bij uitbreiding wordt het woord ook gebruikt voor regimes en politieke opvattingen die de kenmerken van Mussolini's fascisme dragen. ♦ fascist zn. ‘aanhanger van het fascisme’. Nnl. fascist ‘id.’ [1928; WNT Aanv.], bij uitbreiding ook ‘iemand met fascistische denkbeelden, onverdraagbaar persoon’ [1942; WNT Aanv.]. Ontleend aan Italiaans fascista.
Bron: etymologiebank.nl

13.

0   1

Fascisme


Het fascisme is een sterk nationalistische politieke beweging die zijn oorsprong vindt in Italië en daar tussen 1922 en 1943 zeer machtig was. Bij het fascisme staat een bepaald individu centraal dat door middel van nationalistische ideeën probeert om van de bevolking één hechte groep te vormen. Benito Mussolini is de grondlegger van het fascisme. Nadat er onrust heerste in Italië na de Eerste Wereldoorlog kwam het fascisme aan de macht en versloeg het de communisten. In 1922 nam de politieke beweging plaats in de regering en was het de enige partij: antifascisten werden vermoord. Mussolini zag het oude Romeinse Rijk als een ideaalbeeld, en streefde ernaar om een zo machtig mogelijk Rijk te creëren. Hoewel het fascisme eerst voornamelijk op zichzelf stond, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog een verbond gesloten met het Duitsland van Hitler. Het belangrijkste verschil tussen het fascisme en het nazisme van Hitler was het antisemitisme waarover Hitlers gedachtegoed beschikte. Met het verbond werd dit echter gelijkgetrokken. In 1943, nadat de geallieerden in Sicilië waren geland, kwam er een einde aan de politieke beweging. Mussolini werd tijdens een vluchtpoging naar Zwitserland in 1945 doodgeschoten. Het fascisme bestond ook in landen als Portugal, Spanje en Duitsland, maar is ook vandaag de dag nog een belangrijke stroming in bepaalde landen.
Bron: ensie.nl

14.

1   2

Fascisme


Alle voorgaande omschrijvingen van het woord fascisme zijn van toepassing op het communisme. Communisten zijn de ultieme fascisten. De communisten zijn verantwoordelijk voor meer dan 100 miljoen doden all over the world. Bij voorbeeld in de Sovjet-Union(Stalin) China (Mao) en Cambodja(Pol Pot). Ook Cuba en Noord Korea kunnen er wat van.
Wim op 2014-01-29

15.

0   1

fascisme


(politiek) "politieke opvatting die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening en verwerping van de democratie;autoritaire politieke beweging die aan de macht was in Italië van 1922 tot 1943, onder leiderschap van Benito Mussolini."
Bron: uw-advocaat.eu

16.

0   1

fascisme


Totalitaire politieke stroming van Italiaanse oorsprong die berust op het beginsel van één charismatische leider en één partij, geflankeerd door op militaire leest geschoeide organisaties. Belangrijke kenmerken zijn een extreem nationalisme , militarisme, terreur jegens andersdenkenden en (doorgaans) het corporatisme . Zie ook totalitarisme . 
Bron: cultureelwoordenboek.nl

17.

0   1

fascisme


politiek systeem dat berust op nationalistische, autoritaire en onverdraagzame beginselen
Bron: collegenet.nl

18.

1   2

fascisme


Politieke stroming die streeft naar een autoritair bestuurde samenleving, waarbij de natie boven het individu wordt gesteld
Bron: volkabulaire.nl

19.

2   4

fascisme


 • ( sociologie ) ideologie, berustende op nationalistische, autoritaire en corporatieve beginselen Het fascisme is in Italië ontstaan.
 • fascisme
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 20.

  2   4

  Fascisme


  Beweging die ontstaat in Italie rond 1900 Verwerp democratie en communisme en wilde nationale enheid onder een eenhoofdige leiding. (In Duitsland was hier spraken van; aanhangers van het facisme wilde democratie en communisme verwerpen. Men wilde een nazi geleid door een sterke man)
  Bron: scholieren.com

  21.

  2   4

  fascisme


  antidemocratische denkwijze over regeren en bestuur
  Bron: scholieren.com

  22.

  1   3

  fascisme


  (engels: fascism) Een regeringsstelsel met een streng nationalistische beleid dat de industrie, handel en financiën strak regelt, strenge censuur toepast en elke oppositie onderdrukt.
  Bron: aat-ned.nl

  23.

  0   2

  fascisme


  stroming die wordt gekenmerkt door onder meer sterk nationalisme, één leider, één partij
  Bron: blaucapel.nl

  24.

  0   2

  Fascisme


  De oorspronkelijke naam van de antidemocratische politieke beweging in Italië onder leiding van de dictator Benito Mussolini. Mussolini was leider van Italië van 1922 tot 1943. Tegenwoordig is fascisme een veelgebruikte term voor antidemocratische politieke stromingen. Ook het Duitse nationaalsocialisme wordt in de geschiedenis wel eens fascisme genoemd.
  Bron: go2war2.nl

  25.

  1   4

  Fascisme


  Een stroming waarin door middel van een autoritair regime een bevolkingsgroep sterk wordt bevoordeeld ten koste van andere groepen en deze bevoordeling door geweld wordt afgedwongen. Daarbij is vaak ook de drang om dit op te leggen aan omringende gebieden. Fascisme wordt in de westerse wereld vaak in verband gebracht met onderdrukking van joden.
  Bron: leiden.christenunie.nl

  26.

  0   7

  Fascisme


  fascisme is een dictatoriale politieke stroming gebaseerd op een kwaadaardige, perverse ideologie, b.v. ras, godsdienst, kapitaal,..., dit in tegenstelling tot een "gewone" dictatuur die niet steunt op ideologie, maar enkel macht en rijkdom nastreeft.
  polpot op 2017-03-13


  Betekenis van Fascisme toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << fascioliasis fascist >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen