Betekenis Activa

Wat betekent Activa? Hieronder vind je 21 betekenissen van het woord Activa. Je kunt ook zelf een definitie van Activa toevoegen.

1.

1   0

Activa


Uitleg Activa: Activa zijn Kapitaalgoederen die een onderneming in gebruik heeft om zijn bedrijfsproces uit te voeren. Het zijn de posten op de debetzijde van de balans. Nader uit te splitsen in: Vlottende en vaste activa {Externe Verslaggeving}.
Bron: kosterenpartners.com

2.

0   0

activa


De activa van een bedrijf zijn de bezittingen van het bedrijf. Deze staan haaks tegenover de passiva of schulden van het bedrijf.
 katrien op 2011-08-31

3.

0   0

activa


 • activeren
 • vrouwelijk enkelvoud van activo
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 4.

  0   0

  Activa


  In algemene zin heeft het betrekking op alles waar men eigenaar van is en wat bijgevolg op korte of lange termijn te gelde kan worden gemaakt. Bij beleggingen kan het daarbij gaan om aandelen, obligaties, vastgoed, cash, munten, grondstoffen, ... In boekhoudkundige zin heeft het betrekking op de aanwending van de middelen van een bedrijf (zie passiva). Men maakt daarbij het onderscheid tussen vaste activa (terreinen, gebouwen, machines, rollend materieel, patenten, financiële participaties in andere ondernemingen, ...) en vlottende activa (voorraden, handelsvorderingen, liquide middelen, ...). Alle activa samen vormen het actief op de balans van de onderneming. Actief is altijd gelijk aan passief.
  Bron: kbcam.be

  5.

  0   0

  activa


  (ondernemingsrecht) Latijn: bezittingen van een onderneming op een boekhoudkundige balans.
  Bron: juridischwoordenboek.com

  6.

  0   0

  activa


  De bezittingen van een onderneming op een bepaald moment. Valt uiteen in vaste activa zoals onroerend goed en vlottende activa, zoals bijvoorbeeld grondstoffen.
  Bron: the-web-library.com

  7.

  0   0

  Activa


  De bezittingen, die links op de balans staan.
  Bron: scholieren.com

  8.

  0   0

  Activa


  de bezittingen van een bedrijf, staat links op de balans. Bij de activa staan:
  Bron: scholieren.com

  9.

  0   0

  activa


  de bezittingen van een organisatie.  
  Bron: home.wanadoo.nl

  10.

  0   0

  Activa


  Bezittingen van een organisatie.
  Bron: ondernemersunited.nl

  11.

  0   0

  Activa


  De bezittingenkant op een balans (links)
  Bron: scholieren.com

  12.

  0   0

  Activa


  Beluister In de kosten- en winstbepaling, een deelgebied van de bedrijfseconomie, wordt met de activa van een onderneming de in geld uitgedrukte waarde bedoeld die het geheel aan bezittingen van de onderneming vertegenwoordigt. Tegenover de activa staan de passiva, de som van het eigen en het vreemde vermogen. Op de balans van een onderneming zijn de activa en de passiva altijd exact aan elkaar gelijk.
  Bron: nl.wikipedia.org

  13.

  0   0

  Activa


  bezittingen.
  Bron: scholieren.com

  14.

  0   0

  Activa


  Activa is een term uit de economie waarmee alle bezittingen van een bedrijf of onderneming worden bedoeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. Vaste activa zijn bezittingen die langer dan één jaar aan een bedrijf verbonden zijn. Dit kunnen gebouwen of auto's zijn, maar ook beleggingen op de langere termijn of de inventaris van het bedrijf of de onderneming. Vlottende activa zijn bezittingen die korter dan één jaar aan een bedrijf verbonden zijn. Deze bezittingen worden binnen een jaar gebruikt, zoals de voorraden van het bedrijf of beleggingen op de korte termijn. Onder de vlottende activa vallen ook de liquide middelen, oftewel het geld, waarover een onderneming direct kan beschikken, zoals de bankrekening of contant geld. Activa worden gebruikt op een balans van een onderneming, aan de andere kant van die balans worden de passiva geplaatst.
  Bron: ensie.nl

  15.

  0   0

  activa


  De posten die debet op de balans staan: de bezittingen.
  Bron: kennisconsult.nl

  16.

  0   0

  Activa


  Beleggingen (materieel of immaterieel) bedoeld om winst te genereren. Over het algemeen bestaan de activa van een bank uit leningen (die door de banken worden verstrekt aan particulieren en ondernemingen), bankschulden (leningen aan andere banken) en de financiële portefeuille (aandelen en effecten uitgegeven door andere ondernemingen en gekocht door de bank).
  Bron: dehoofdzondenvanbanken.eu

  17.

  0   0

  ACTIVA


  Algemeen programma ter bevordering van de tewerkstelling van (langdurig) werkzoekenden en begunstigden van het leefloon. In beginsel kunnen alle werkgevers uit de privésector en sommige werkgevers uit de openbare sector er beroep op doen. De werkgever die een (langdurig) werkzoekende aanwerft, kan aanspraak maken op een forfaitaire vrijstelling van werkgeversbijdragen en een financiële tegemoetkoming in de loonkost. Deze voordelen zijn beperkt in de tijd. Deze beperking in de tijd wordt bepaald door de leeftijd en de langdurigheid van de periode van werkzoekend zijn van de aangeworven werknemer en door het soort Activaplan.
  Bron: mi-is.be

  18.

  0   0

  activa


  Dit is de werkelijk te verhandelen waarde. Dit kan bijvoorbeeld een bepaald aandeel of index zijn. Voor de binaire opties is de vergelijking tussen de koers der activa op het moment van het kopen en vervallen van de optie belangrijk. Op basis van deze punten wordt bepaald of de koers in de vooraf bepaalde periode gestegen of gedaald is. Bij alle binaire opties makelaars, is het mogelijk om zowel op een stijgende koers  (call-optie), als op een dalende koers (put-optie) te wedden.
  Bron: binaire-opties.net

  19.

  0   0

  Activa


  Term uit de economie waarmee alle bezittingen van een bedrijf of onderneming worden bedoeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. Vaste activa zijn bezittingen die langer dan één jaar aan een bedrijf verbonden zijn. Dit kunnen gebouwen of auto's zijn, maar ook beleggingen op de langere termijn of de inventaris van het bedrijf of de onderneming. Vlottende activa zijn bezittingen die korter dan één jaar aan een bedrijf verbonden zijn. Deze bezittingen worden binnen een jaar gebruikt, zoals de voorraden van het bedrijf of beleggingen op de korte termijn. Onder de vlottende activa vallen ook de liquide middelen, oftewel het geld, waarover een onderneming direct kan beschikken, zoals de bankrekening of contant geld. Activa worden gebruikt op e en balans van een onderneming, aan de andere kant van die balans worden de passiva geplaatst.
  Bron: scanuwonderneming.nu

  20.

  0   0

  Activa


  Middelen die beheerd worden door een entiteit als gevolg van zaken, waaruit toekomstig economisch voordeel kan worden verkregen. De Activa
  Bron: ilsf.lu

  21.

  0   0

  Activa


  Activa is een term die het geheel aan bezittingen van een onderneming aangeeft. Activa worden aan de linkerkant (debetzijde) van de balans opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste activa en vlottende activa.  Vaste activa Onder vaste activa vallen bezittingen die een onderneming gebruikt bij de uitvoering van het bedrijf, niet om te verkopen. Het zijn bezittingen die langer dan 1 jaar op de balans staan. Voorbeelden zijn: inventaris, langlopende leningen, waarborgsom huur. In de boekhouding worden drie soorten vaste activa onderscheiden:  Immateriële vaste activa:  Dit zijn vaste activa die niet tastbaar zijn. Ze zijn wel van belang voor het financiële proces maar worden niet in het bedrijfsproces gebruikt. Deze activa kunnen alleen op de balans opgenomen worden als men er een waarde aan kan koppelen. Voorbeelden zijn: goodwill, octrooien en ontwikkelingskosten. Materiële vaste active: Hieronder vallen de bezittingen die een bedrijf langdurig (langer dan één jaar) gebruikt en die eigendom zijn van de onderneming. In tegenstelling tot immateriële vaste activa zijn deze bezittingen letterlijk aan te raken. Voorbeelden zijn: machines, transportmiddelen, computers. Bijvoorbeeld geleasde auto's vallen hierbuiten omdat ze officieel geen eigendom zijn van een onderneming. Financiële vaste activa: Dit zijn langlopende leningen die een onderneming uit heeft staan bij andere ondernemingen. De onderneming heeft dan vaak inspraak in de andere onderneming. Ook aandelen die een onderneming langdurig aanhoudt behoren tot de financiële vaste activa.  Vlottende activa Vlottende activa zijn bezittingen van een onderneming die binnen één jaar niet meer op de balans mogen voorkomen. Met andere woorden: binnen een jaar moet een vlottend activa in geld worden omgezet. Voorbeelden zijn: debiteuren, voorraden en liquide middelen. 
  Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl


  Betekenis van Activa toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << actionarius active matrix >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen